Các văn bản của Nhà trường về Đảm bảo chất lượng

TT

Tên Văn bản

Số/ngày tháng ban hành

Nơi ban hành

Ghi chú

1. Nghị quyết, chiến lược

1.1Nghị quyết về nâng cao hiệu quả công tác kiểm định chất lượng của trường Đại học Hoa Lư286-NQ/ĐU
24/12/2017
ĐHHL
1.2Kế hoạch về triển khai nhiệm vụ nâng cao hiệu quả công tác kiểm định chất lượng của trường Đại học Hoa Lư27/KH-ĐHHL
06/02/2018
ĐHHL
2. Quy định, hướng dẫn

2.1

Quyết định về việc ban hành quy định về hoạt động đảm bảo chất lượng trong trường ĐHHL

362/QĐ-ĐHHL,
16/10/2017

ĐHHL

2.2

Quy định về hoạt động khảo sát, lấy ý kiến các bên liên quan

467/QĐ-ĐHHL

26/10/2018

ĐHHL

2.3

Hướng dẫn thực hiện đối sánh chất lượng giáo dục

72/HD-ĐHHL

19/02/2019

ĐHHL

3. Kế hoạch ĐBCL hằng năm

3.1

Kế hoạch về công tác đảm bảo chất lượng năm học 2014-2015

42/KH-ĐHHL
12/03/2015

ĐHHL

3.2

Kế hoạch về công tác đảm bảo chất lượng năm học 2017-2018

152/KH-ĐHHL
05/10/2017

ĐHHL

3.3

Kế hoạch triển khai hoạt động kiểm định
chất lượng năm học 2018-2019

120/KH-ĐHHL
10/08/2018

ĐHHL

4. Thông báo

4.1Thông báo về việc thống kê CSDL kiểm định chất lượng của trường ĐHHL

518/TB-ĐHHL

05/10/2018

ĐHHL
4.2Thông báo về việc góp ý cho dự thảo Quy định về lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan của trường ĐHHL

521/TB-ĐHHL

08/10/2018

ĐHHL
4.3Đối sánh giáo dục

78/ĐHHL

25/02/2019

ĐHHL
4.4Thông báo về việc góp ý cho dự thảo báo cáo TĐG

92/TB-ĐHHL

02/03/2019

ĐHHL

Tin tiêu điểm