Các văn bản của Nhà trường về Đảm bảo chất lượng

TT

Tên Văn bản

Số/ngày tháng ban hành

Nơi ban hành

Ghi chú

1. Nghị quyết, chiến lược

1.1Nghị quyết về nâng cao hiệu quả công tác kiểm định chất lượng của trường Đại học Hoa Lư (xem tại đây)286-NQ/ĐU
24/12/2017
ĐHHL
1.2Kế hoạch về triển khai nhiệm vụ nâng cao hiệu quả công tác kiểm định chất lượng của trường Đại học Hoa Lư (xem tại đây)27/KH-ĐHHL
06/02/2018
ĐHHL
1.3Kế hoạch ĐBCL giáo dục Trường ĐH Hoa Lư giai đoạn 2020 - 2025 (xem tại đây)136/KH-ĐHHL
30/10/2020
ĐHHL
2. Quy định, hướng dẫn

2.1

Quyết định về việc ban hành quy định về hoạt động đảm bảo chất lượng trong trường Đại học Hoa Lư(xem tại đây)

362/QĐ-ĐHHL,
16/10/2017

ĐHHL

2.2

Quy định về hoạt động khảo sát, lấy ý kiến các bên liên quan (xem tại đây)

467/QĐ-ĐHHL

26/10/2018

ĐHHL

2.3

Hướng dẫn thực hiện đối sánh chất lượng giáo dục (xem tại đây)

72/HD-ĐHHL

19/02/2019

ĐHHL

2.4Quyết định ban hành bộ quy trình về hoạt động khảo thí và đảm bảo chất lượng Trường Đại học Hoa Lư (xem tại đây)

727/QĐ-ĐHHL

30/11/2020

ĐHHL
2.5Quyết định về việc ban hành quy định về hoạt động ĐBCL giáo dục trong trường Đại học Hoa Lư (xem tại đây)

389/QĐ-ĐHHL

01/10/2022

ĐHHL
2.6Quy định về việc khảo sát, lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan trong hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục (xem tại đây)

487/QĐ-ĐHHL

14/11/2022

ĐHHL
2.7Quyết định ban hành quy định về hoạt động đối sánh, so chuẩn chất lượng giáo dục của trường Đại học Hoa Lư (xem tại đây)142/QĐ-ĐHHL
03/03/2023
ĐHHL

3. Kế hoạch ĐBCL hằng năm

3.1

Kế hoạch về công tác đảm bảo chất lượng năm 2015 (Xem tại đây)

42/KH-ĐHHL
12/03/2015

ĐHHL

3.2Kế hoạch về công tác đảm bảo chất lượng năm 2016 (Xem tại đây)32/KH-ĐHHL
14/03/2016
ĐHHL

3.3

Kế hoạch về công tác đảm bảo chất lượng năm 2017(xem tại đây)

152/KH-ĐHHL
05/10/2017

ĐHHL

3.4

Kế hoạch triển khai hoạt động kiểm định chất lượng năm 2018 (xem tại đây)

120/KH-ĐHHL
10/08/2018

ĐHHL

3.5Kế hoạch về công tác đảm bảo chất lượng năm 2019 (Xem tại đây)160/KH-ĐHHL
30/09/2019
ĐHHL
3.6Kế hoạch về công tác đảm bảo chất lượng năm 2020 (Xem tại đây)146/KH-ĐHHL
05/11/2020
ĐHHL
3.7Kế hoạch về công tác đảm bảo chất lượng năm 2021 (Xem tại đây)147A/KH-ĐHHL
13/09/2021
ĐHHL
3.8Kế hoạch về công tác đảm bảo chất lượng năm 2022 (xem tại đây)144/KH-ĐHHL
22/09/2022
ĐHHL
3.9Kế hoạch về công tác đảm bảo chất lượng năm 2023 (xem tại đây)207/KH-ĐHHL
12/09/2023
ĐHHL
4. Quản lý thông tin ĐBCL bên trong
4.1Kế hoạch xây dựng hệ thống quản lý thông tin ĐBCL bên trong (xem tại đây)

134/KH-ĐHHL
29/08/2018

ĐHHL
4.2Quyết định về việc ban hành chính sách bảo mật hệ thống thông tin ĐBCL bên trong Trường ĐHHL (xem tại đây)90/QĐ-ĐHHL
22/03/2019
ĐHHL
4.3Phân công nhiệm vụ các đơn vị đầu mối phối hợp quản lý hệ thống thông tin ĐBCL bên trong (xem tại đây)128/CV-ĐHHL
25/03/2019
ĐHHL
4.4Quyết định ban hành hoạt động hệ thống quản lý thông tin đảm bảo chất lượng bên trong Trường DHHL (xem tại đây)93/KH-ĐHHL
25/03/2019
ĐHHL

5. Thông báo

5.1Thông báo về việc thống kê CSDL kiểm định chất lượng của trường ĐHHL (xem tại đây)

518/TB-ĐHHL

05/10/2018

ĐHHL
5.2Thông báo về việc góp ý cho dự thảo Quy định về lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan của trường ĐHHL (xem tại đây)

521/TB-ĐHHL

08/10/2018

ĐHHL
5.3Đối sánh giáo dục (xem tại đây)

78/ĐHHL

25/02/2019

ĐHHL
5.4Thông báo về việc góp ý cho dự thảo báo cáo TĐG (xem tại đây)

92/TB-ĐHHL

02/03/2019

ĐHHL
5.4Kế hoạch đối sánh chất lượng giáo dục năm học 2021 - 2022 (xem tại đây)

44/KH-ĐHHL

01/04/2022

ĐHHL

Tin tiêu điểm