BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ MƯỜI NĂM- ỔN ĐỊNH, CẦU THỊ VÀ PHÁT TRIỂN

Ngày 9/04/2007, Trường Đại học Hoa Lư được thành lập, Tổ Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - tiền thân của Bộ môn Lý luận chính trị cũng ra đời từ đó. Khi mới thành lập, với tư cách là một đơn vị chuyên môn trực thuộc trường, tổ có nhiệm vụ giảng dạy các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên các hệ trong trường.
Ngày 15/1/2009, UBND Tỉnh Ninh Bình ra Quyết định số 47/QĐ-UBND về việc sửa đổi bổ sung quy định ban hành kèm theo Quyết định số 2354/QĐ-UBND 05/10/2007, trong đó có quyết định sửa đổi tên Tổ Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thành Bộ môn Lý luận chính trị, trực thuộc trường Đại học Hoa Lư.
Trưởng bộ môn: NCS, ThS. Đoàn Sỹ Tuấn
Phó trưởng Bộ môn: ThS. Bùi Duy Bình
Chi bộ có 16 đảng viên. Ban chi ủy có 03 đồng chí. Đồng chí Đoàn Sỹ Tuấn làm bí thư.
Công đoàn bộ phận có 17 công đoàn viên, đồng chí Lê Thị Ngọc Thùy làm Chủ tịch.
Bộ môn có 17 giảng viên, trong đó:16 người có trình độ thạc sỹ (có 02 người đang làm nghiên cứu sinh), 01 người có trình độ đại học.
BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ MƯỜI NĂM- ỔN ĐỊNH, CẦU THỊ VÀ PHÁT TRIỂN

Bộ môn có 4 nhóm chuyên môn: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Pháp luật - Hành chính.
Trải qua hơn 10 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Bộ môn Lý luận chính trị đã có những đóng góp quan trọng, tích cực vào sự phát triển chung của nhà trường, trong đó chủ yếu là:
Về hoạt động đào tạo, Bộ môn có nhiệm vụ giáo dục Lý luận chính trị - vũ khí sắc bén của Đảng, bồi dưỡng thế giới quan, phương pháp luận khoa học và nhân sinh quan cách mạng Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên các hệ đào tạo, trực tiếp đảm nhiệm giảng dạy các môn Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam và Hành chính, pháp luật...thuộc bộ môn quản lý cho tất cả các lớp, các ngành học theo kế hoạch của nhà trường. Tham gia xây dựng, phát triển và tổ chức thực hiện chương trình đào tạo chuyên ngành kép trình độ cao đẳng sư phạm GDCD cho 4 lớp thuộc 4 khóa đào tạo (V5A Văn - GDCD; V7 Địa - GDCD; C15 GDCD - Sử; C16 Sử - GDCD). Tham gia xây dựng, phát triển và chuyển đổi chương trình đào tạo trình độ đại học chuyên ngành GDCT từ niên chế sang học chế tín chỉ; phối hợp tham gia công tác giáo dục chính trị tư tưởng, báo cáo viên trong các đợt triển khai học tập chính trị, nghị quyết cho sinh viên nhà trường.
Về hoạt động nghiên cứu khoa học, đến nay Bộ môn có trên 10 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường đã được nghiệm thu, nhiều bài viết đăng trên các Thông tin khoa học của nhà trường, trong Tạp san, Tạp chí khoa học có chỉ số ISSN trong và ngoài nước, trong các Kỉ yếu Hội thảo khoa học trong và ngoài nhà trường tập trung vào lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu, đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng dạy học...thuộc chuyên ngành lý luận chính trị. Biên soạn được 8 tập bài giảng nội bộ đã được nhà trường nghiệm thu phục vụ cho hoạt động dạy và học. Ngoài ra, đã xuất bản được 04 cuốn sách dùng làm tài liệu tham khảo, nghiên cứu trong các trường đại học và cao đẳng. Bên cạnh đó, bộ môn đã tổ chức nhiều buổi Hội thảo khoa học, Hội thảo chuyên đề, Tọa đàm, Trao đổi, Xemina, Thảo luận chuyên môn. Đơn vị đã chủ trì tổ chức thành công Hội thảo khoa học “10 năm nghiên cứu và dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở trường Đại học Hoa Lư 2003 - 2013”.

Thành tích đạt được:
a. Về tập thể:
- Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Hoa Lư tặng Giấy khen đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh cho Chi bộ Bộ môn Lý luận chính trị các năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
- Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Lư tặng Giấy khen đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến cho Bộ môn Lý luận chính trị các năm học 2008 – 2009; 2009 – 2010; 2011 – 2012; 2012 – 2013; 2013 – 2014; 2014 – 2015; 2015 – 2016.
- Chủ tịch UBND Tỉnh Ninh Bình tặng danh hiệu: Tập thể lao động xuất sắc cho Bộ môn Lý luận chính trị 03 lần vào các năm học 2008 – 2009, 2013 – 2014, 2015 – 2016.
b. Về cá nhân:
- Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Hoa Lư tặng Giấy khen cho nhiều lượt đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ban chấp hành Đảng ủy khối cơ quan Tỉnh Ninh Bình tặng Giấy khen đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liên tục (2009 - 2012), 5 năm liên tục (2012 - 2017) cho 01 đảng viên.
- Bộ Giáo dục và Đào Tạo tặng Bằng khen cho 01 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2008- 2009; Hiệu Trưởng nhà trường tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và Giấy khen cho trên 30 lượt cán bộ, giảng viên.
- Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật Tỉnh Ninh Bình tặng Giấy chứng nhận đạt giải nhì “Cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013” cho 01 cá nhân;
- Ban chấp hành Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tặng Bằng khen đạt thành tích xuất sắc trong Hội thi toàn quốc “Đội tuyên truyền thanh niên về tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2004” cho 01 cá nhân.
Định hướng phát triển của đơn vị trong thời gian tới là:
Bám sát chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh Ninh Bình; của Đảng ủy, Ban Giám Hiệu nhà trường và thực tiễn của đơn vị, trong những năm tới chúng tôi đưa ra định hướng phát triển của đơn vị là:
- Tăng cường đổi mới và nâng cao chất lượng lãnh đạo, quản lý; tập trung kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ; phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.
- Thực hiện toàn diện, đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng: đào tạo, dạy học, đổi mới phương pháp dạy học và nghiên cứu khoa học của đơn vị. Coi trọng đào tạo, dạy học, đổi mới phương pháp dạy học theo học chế tín chỉ.
- Tiếp tục phấn đấu chuẩn bị các điều kiện nâng cấp Bộ môn Lý luận chính trị thành Khoa Lý luận chính trị theo Quyết định số 494/2002/QĐ-TTg, ngày 24 tháng 06 năm 2002, của Thủ tướng Chính phủ.


Tin tức xem thêm