Các quy trình đào tạo

Các quy trình liên quan tới hoạt động đào tạo của Trường Đại học Hoa Lư

1, Bộ quy trình quản lý hoạt động đào tạo của Trường Đại học Hoa Lư gồm: (tải về)

- Quy trình xây dựng, quản lý đề cương chi tiết học phần

- Quy trình tổ chức, giám sát, hoạt động giảng dạy của giảng viên

- Quy trình quản lý khối lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học vủa giảng viên

- Quy trình quản lý thực tập của sinh viên

- Quy trình tổ chức, quản lý học lại, học cải thiện, học vượt, học bổ sung

- Quy trình quản lý kết quả học tập của sinh viên

- Quy trình xếp hạnh năm đào tạo

- Quy trình xét tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy

2. Bộ quy trình quản lý hoạt động xây dựng, chỉnh sửa, cập nhật chương trình chuẩn đầu ra các ngành đào tạo và hoạt động tuyển sinh của trường Đại học Hoa Lư gồm: (tải về)

- Quy trình xây dựng đề án mở ngành đào tạo

- Quy trình xây dựng, sửa đổi, cập nhật chuẩn đầu ra các ngành đào tạo

- Quy trình xây dựng, cập nhật sửa đổi chương trình đào tạo

- Quy trình học cùng lúc hai chương trình

- Quy trình tuyển sinh trình độ đại học; trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

TS chính quy3: 0938432640

TS chính quy2: 02293892701

TS chính quy1: 02293888296

G

TS VLVH 02293892700

G

TS VLVH 0936331567