BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

STT

Người thực hiện

Chức vụ

Nội dung công việc

Ghi chú

1

Nguyễn Anh Tuấn

ĐT:0947079093

Email:

natuan@hluv.edu.vn

Trưởng phòng

(Bí thư chi bộ)

1.Quản lý và điều hành chung, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, lãnh đạo trường về các hoạt động của đơn vị;

2. Phụ trách công tác chính trị, tư tưởng, Thi đua, khen thưởng, kỷ luật của đơn vị;

3. Chỉ đạo, xây dựng, tham mưu với Lãnh đạo trường để ban hành các văn bản, quy định, quy trình, kế hoạch về công khảo thí, về công tác đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng, công tác quản lí rủi ro. Trực tiếp phụ trách công tác Đảm bảo chất lượng.

4. Tham gia Hội đồng thi kết thúc học phần, Trưởng Ban thư ký Hội đồng thi học phần, học kỳ. Chỉ đạo, theo dõi giám sát quá trình tổ chức thi học phần trong toàn trường; Tham gia Hội đồng Đảm bảo chất lượng và các Hội đồng khác theo sự phân công của lãnh đạo trường

5. Trực tiếp quản lý ngân hàng đề thi và các bộ đề thi; lựa chọn đề thi của các kỳ thi.

6. Thực hiện nhiệm vụ của giảng viên: Giảng dạy và NCKH theo bộ môn. Thực hiện các chế độ báo cáo và nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo trường.

2

Lương Thị Hà

Email:

ltha@hluv.edu.vn

Phó trưởng phòng

Phụ trách trực tiếp công tác khảo thí, cụ thể

1. Tham mưu xây dựng các văn bản, quy định, quy trình về công tác khảo thí.

2. Chỉ đạo xây dựng lịch thi học phần, học kỳ. Tham gia Hội đồng thi, Ban thư ký Hội đồng thi học phần, học kỳ. Chỉ đạo việc điều động cán bộ coi thi cho các đơn vị.

3. Chỉ đạo, phân công Ban thư ký thu nhận, quản lý bài thi, tổ chức làm phách bài thi, chấm thi, lên điểm, phúc khảo. theo quy chế.

4. Trực tiếp quản lý, các hồ sơ liên quan đến công tác khảo thí: Bài thi, phách, bảng điểm, Quản lý, điều hành kỳ thi phụ và thi học kỳ phụ.Chỉ đạo công tác thống kê, tổng hợp, báo cáo các dữ liệu liên quan đến công tác khảo thí.

5 Tham gia công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và các CTĐT. Thực hiện nhiệm vụ của giảng viên: Giảng dạy và NCKH theo bộ môn. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng và Trưởng phòng.

3

Trần Thị Hà Tâm

Email:

tthtam@hluv.edu.vn

Chuyên viên

(Tổ trưởng

công đoàn

bộ phận)

1. Tham gia thực hiện các hoạt động khảo sát do phòng chủ trì. Hỗ trợ, tư vấn cho các đơn vị về việc xây dựng các mẫu phiếu khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan về các hoạt động đảm bảo chất lượng của nhà trường

2. Quản lý, phụ trách, triển khai công tác phân tích, đánh giá, đối sánh điểm thi, đánh giá đề thi của các khoa/bộ môn: SP Tiểu học- Mầm non, SP, Trung học, Ngoại ngữ - CNTT. Theo dõi, thống kê, tông hợp và báo cáo các hoạt động cải tiến chất lượng các CTĐT của các khoa SP Tiểu học- Mầm non, SP, Trung học, Ngoại ngữ - CNTT.

3. Phụ trách công tác văn phòng, quản lý, lưu trữ các văn bản hành chính , cơ sở vật chất, quản lý hồ sơ thi đua, xếp loại viên chức của đơn vị…

4. Tham gia Ban thư ký Hội đồng thi kết thúc học phần. Tham gia công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và các. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp trên giao.

4

Trương Tiến Phụng

ĐT:0978280315

Email:

ttphung@hluv.edu.vn

Giảng viên

1.Trực tiếp xây dựng lich thi học phần, học kỳ, kỳ thi lại;

2. Thực hiện thống kê, tổng hợp, báo cáo về công tác thi học kỳ theo tuần, tháng, học kì và cả năm học của từng khoa, bộ môn và toàn trường. Trực tiếp quản lý, thống kê dữ liệu danh sách sinh viên thi lại, học lại.

3. Trực tiếp phụ trách phần mềm đào tạo theo phân cấp;

4. Tham gia ban thư ký hội đồng thi. Tham gia công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và các CTĐT. Thực hiện nhiệm vụ của giảng viên: Giảng dạy và NCKH theo bộ môn. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp trên giao.

5

Hoàng Thị Kim Thao

ĐT:0977369577

Email:

htkthao@hluv.edu.vn

Chuyên viên

1. Tham gia xây dựng lich thi học phần, học kỳ, kỳ thi phụ.

2. Trực tiếp giám sát/ nhập điểm vào phần mềm quản lý đào tạo.

3. Trực tiếp quản lý các hồ so và thực hiện thống kê, tổng hợp, báo cáo, rà soát dữ liệu về: giờ coi, chấm thi của các khoa/bộ môn, quản lý hồ sơ dữ liệu liên quan về đề thi, ngân hàng đề thi (kế hoạch, đăng ký, danh sách, biểu mẫu…..)

3. Tham gia Ban thư ký Hội đồng thi kết thúc học phần: . Tham gia công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và các CTĐT. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp trên giao

6

Lã Đăng Hiệp

ĐT:0976613869

Email:

ldhiep@hluv.edu.vn

Giảng viên

1. Tham gia xây dựng, quy định, quy trình, biểu mẫu, kế hoạch liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng, quản lý rủi ro; Trực tiếp xây dựng kế hoạch ,tổ chức triển khai công tác khảo sát các hoạt động mà đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì, các hoạt động đối sánh chất lượng. Hỗ trợ các đơn vị khác trong hoạt động khảo sát

2. Trực tiếp tổ chức và quản lý hệ thống minh chứng (bản cứng, minh chứng số). Theo dõi, thống kê các hoạt động cải tiến chất lượng cơ sở giáo dục

3. Phụ trách trực tiếp phần mềm thi trắc nghiệm khách quan trên máy, phần mềm Kiểm định chất lượng, …Cổng thông tin điện tử của đơn vị.

4. Tham gia Ban thư ký Hội đồng thi kết thúc học phần. Tham gia công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và các Thực hiện nhiệm vụ của giảng viên: Giảng dạy và NCKH theo bộ môn. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp trên giao.

7

Phạm Duy Hưng

ĐT:0917709877

Email:

pdhung@hluv.edu.vn

Chuyên viên

1.Rà soát lịch thi, thực hiện điều động cán bộ coi thi cho các đơn vị.

2. Giám sát, hỗ trợ công tác in sao, niêm phong, đề thi.

3. Quản lý các hồ sơ, dữ liệu về điều kiện dự thi, quản lý sổ đăng ký chấm thi, bố trí phòng chấm thi, tham gia công tác thống kê kết quả thi. Quản lý, chuẩn bị hồ sơ, cơ sở vật chất phục vụ thi học phần, học kì.

4. Tham gia Ban thư ký Hội đồng thi kết thúc học phần:Tham gia công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và các CTĐT; của đơn vị của đơn vị và các nhiệm vụ khác khi được cấp trên giao.

8

Phạm Thu Thủy

ĐT: 0978865255

Email: ptthuy.ctsv@hluv.edu.vn

Chuyên viên

1. Tham gia thực hiện các hoạt động khảo sát do phòng chủ trì. Hỗ trợ, tư vấn cho các đơn vị về việc xây dựng các mẫu phiếu khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan về các hoạt động đảm bảo chất lượng của nhà trường

2. Quản lý, phụ trách, triển khai công tác phân tích, đánh giá đối sánh điểm thi, đánh giá đề thi của các khoa/bộ môn: Kinh tế, Văn hóa – Du lịch, Tâm lý –GDTC và Lý luận chính trị. Theo dõi, thống kê, tông hợp và báo cáo các hoạt động cải tiến chất lượng các CTĐT của các khoa Kinh tế, Văn hóa – Du lịch

3. Quản lý, lưu trữ các hồ sơ, dữ liệu liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng: Quy định, biểu mẫu, Quyết định, kế hoạch, báo cáo, công văn…. Quản lý, lưu trữ, thống kê các hồ sơ dữ liệu về hoạt động khảo sát các bên liên quan trong toàn trường (kế hoạch, biểu mẫu, báo cáo…),

4. Tham gia Ban thư ký Hội đồng thi kết thúc học phần. Tham gia công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và các. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp trên giao.

Tin tiêu điểm