BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

STT

Người thực hiện

Chức vụ

Nội dung công việc

Ghi chú

1

Nguyễn Hữu Tiến

ĐT:0988929511

Email:

nhtien@hluv.edu.vn

Trưởng phòng

(Bí thư chi bộ)

- Chỉ đạo, điều hành các hoạt động của đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, phụ trách công tác tổ chức, thi đua, khen thưởng, kỉ luật.

- Xây dựng Kế hoạch công tác của đơn vị, Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong đơn vị; Tham mưu xây dựng các kế hoạch thi, kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng, kế hoạch công tác quản lí rủi ro (kế hoạch chiến lược, trung hạn, ngắn hạn)

- Chỉ đạo xây dựng các văn bản quy định về công tác thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên, về công tác đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng, về công tác quản lí rủi ro của nhà trường để trình Hiệu trưởng kí ban hành.

- UVTT, Trưởng Ban thư ký Hội đồng thi học phần, học kỳ: Chỉ đạo, theo dõi giám sát quá trình tổ chức thi học phần trong toàn trường; chỉ đạo ban thư ký làm phách, lên điểm.

- Thu nhận, quản lý ngân hàng đề thi và các bộ đề thi; cùng với các trưởng môn bốc thăm chọn đề thi chính thức

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch kiểm định chất lượng, Kế hoach Tự đánh giá nhà trường và đánh giá chương trình đào tạo

- Tham gia các Hội đồng Tự đánh giá – UVTT Hội đồng, tham gia các nhóm công tác chuyên trách trong các Hội đồng tự đánh giá; Chỉ đạo, điều hành nhóm công tác chuyên trách thực hiện nhiệm vụ.

- Thực hiện nhiệm vụ của giảng viên: Giảng dạy và NCKH theo bộ môn.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

2

Lương Thị Hà

Email:

ltha@hluv.edu.vn

Phó trưởng phòng

- Phụ trách công tác khảo thí

- Chỉ đạo và trực tiếp tham gia xây dựng Kế hoạch thi học phần, học kỳ của các khoa, các hệ trong trường.

- Tham mưu xây dựng các văn bản quy định về thi học phần, học kỳ của nhà trường.

- Tham gia Hội đồng thi, Ban thư ký Hội đồng thi học phần, học kỳ. Điều động cán bộ coi thi từng buổi thi cho các đơn vị theo đề nghị của các đơn vị.

- Chỉ đạo, phân công Ban thư ký thu nhận, quản lý bài thi; Tổ chức làm phách bài thi theo quy chế.

- Phân công, theo dõi giám sát các bộ môn và giảng viên chấm thi, lên điểm; quản lý bài thi và bảng điểm sau chấm thi

- Quản lý, điều hành kỳ thi phụ và thi học kỳ phụ cho các khoá, các lớp hệ chính quy.

- Thực hiện nhiệm vụ của giảng viên: Giảng dạy và NCKH theo bộ môn

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng và Trưởng phòng.

3

Nguyễn Anh Tuấn

ĐT:0947079093

Email:

natuan@hluv.edu.vn

Phó trưởng phòng

(Phó Bí thư chi bộ)

Phụ trách công tác ĐBCL và Quản lý rủi ro

- Chỉ đạo và trực tiếp tham gia xây dựng các kế hoạch về công tác đảm bảo chất lượng, công tác quản lí rủi ro của nhà trường.

- Tham mưu xây dựng các văn bản, quy định, biểu mẫu thuộc lĩnh vực Đảm bảo chất lượng, Kiểm định chất lượng và quản lí rủi ro của nhà trường.

- Tham gia các Hội đồng Tự đánh giá cơ sở giáo dục và Tự đánh giá các chương trình đào tạo của nhà trường – Ban thư kí và các nhóm công tác chuyên trách; theo dõi, đôn đốc các đơn vị, các nhóm công tác chuyên trách thực hiện kế hoạch tự đánh giá; Thu nhận báo cáo tiêu chuẩn, tổng hợp báo cáo tự đánh giá.

- Tham mưu Kế hoạch cải tiến chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo sau kiểm định chất lượng; theo dõi, báo cáo kết quả thực hiện của các đơn vị. Triển khai, hỗ trợ các hoạt động khảo sát các bên liên quan

- Tham gia nghiên cứu, phát hiện các rủi ro trong quản lí của nhà trường; phân tích, đánh giá các rủi ro và đề xuất với lãnh đạo trường các giải pháp để hạn chế các rủi ro trong nhà trường.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch và hướng dẫn chung về khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan đối với các hoạt động của nhà trường; kế hoạch ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

- Thực hiện nhiệm vụ của giảng viên: Giảng dạy và NCKH theo bộ môn

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng và Trưởng phòng

4

Trần Thị Hà Tâm

Email:

tthtam@hluv.edu.vn

Chuyên viên

(Tổ trưởng

công đoàn

bộ phận)

- Tham gia xây dựng các mẫu phiếu điều tra, khảo sát về hoạt động đảm bảo chất lượng và ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

- Quản lý, lưu trữ và chuẩn bị các văn bản, tài liệu cho hoạt động tự đánh giá, kiểm định chất lượng của nhà trường.

- Phụ trách công tác đưa thông tin lên trang web của đơn vị trên cổng thông tin điện tử của nhà trường.

- Phụ trách công tác văn phòng, cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ các hoạt động đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng của đơn vị.

- Tham gia Ban thư ký và nhóm công tác chuyên trách Tự đánh giá cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo.

- Tham gia Ban thư ký Hội đồng thi học phần, học kì: làm phách bài thi, giám sát chấm thi, lên điểm.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp trên giao.

5

Trương Tiến Phụng

ĐT:0978280315

Email:

ttphung@hluv.edu.vn

Giảng viên

- Xây dựng kế hoạch thi học phần, học kỳ của các lớp hệ chính quy. Tổng hợp báo cáo tình hình thi hàng tuần, hàng tháng, học kì và cả năm học của các lớp hệ chính quy.

- Thực hiện việc sử dụng phần mềm quản lýđào tạo vào công tác thi học phần, học kỳ (in danh sách phách, bảng ghi điểm, …)

- Tham gia Ban thư ký Hội đồng thi: thu nhận bài thi, làm phách bài thi, giám sát chấm thi, lên điểm.

- Thống kê danh sách sinh viên thi lại, học lại; xây dựng lịch thi của kì thi phụ đối với các khóa, các lớp hệ chính quy.

- Tham gia Ban thư ký và nhóm chuyên trách của Hội đồng Tự đánh giá cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo

- Thực hiện nhiệm vụ của giảng viên: Giảng dạy và NCKH theo bộ môn.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp trên giao

6

Hoàng Thị Kim Thao

ĐT:0977369577

Email:

htkthao@hluv.edu.vn

Chuyên viên

- Xây dựng kế hoạch thi các khoá, các lớp hệ Liên thông đại học chính quy, hệ vừa học vừa làm. Tổng hợp báo cáo tình hình thi hàng tuần, hàng tháng, học kì và cả năm của các khóa, các lớp hệ liên thông chính quy và hệ VLVH.

-Giám sát việc nhập điểm vào phần mềm quản lý đào tạo.

- Tham gia Ban thư ký Hội đồng thi kết thúc học phần: thu nhận bài thi, làm phách bài thi, giám sát chấm thi, lên điểm

- Thống kê danh sách sinh viên thi lại, học lại; xây dựng lịch thi của kì thi phụ đối với các khóa, các lớp hệ liên thông chính quy và hệ VLVH.

- Tham gia Ban thư ký và nhóm chuyên trách của Hội đồng Tự đánh giá cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp trên giao

7

Đinh Thị Dương Quỳnh

ĐT:0917542525

Email:

dtdquynh@hluv.edu.vn

Chuyên viên

- Tham gia xây dựng kế hoạch công tác quản lí rủi ro của nhà trường.

- Nghiên cứu phát hiện các rủi ro trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, thị trường lao động gắn với hoạt động đào tạo của nhà trường.

- Phân tích, đánh giá các rủi ro trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, xác định nguyên nhân và đề xuất với các giải pháp quản lí rủi ro nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực từ các rủi ro.

- Xây dựng quy trình quản lí rủi ro, các văn bản quy định và các mẫu phiếu điều tra, khảo sát, đánh giá về các rủi ro, đối sánh để xử lí giảm thiểu rủi ro trong hoạt động đào tạo.

- Tham gia Ban thư ký và nhóm công tác chuyên trách Tự đánh giá cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo.

- Tham gia Ban thư ký Hội đồng thi học phần, học kì: làm phách bài thi, giám sát chấm thi, lên điểm.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp trên giao.

8

Lã Đăng Hiệp

ĐT:0976613869

Email:

ldhiep@hluv.edu.vn

Giảng viên

- Tham gia xây dựng kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng; kế hoạch và mẫu phiếu lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

- Thực hiện việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên qua hệ thống mạng; tổng hợp kết quả, báo cáo

- Thực hiện và hỗ trợ các đơn vị về việc khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan về các hoạt động đảm bảo chất lượng của nhà trường

- Tham gia Ban thư ký và nhóm công tác chuyên trách Tự đánh giá cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo

- Tham gia Ban thư ký Hội đồng thi học phần, học kì: Nhập dữ liệu đề thi các học phần thi TNKQ trên máy, làm phách bài thi, giám sát chấm thi, lên điểm.

- Thực hiện nhiệm vụ của giảng viên: Giảng dạy và NCKH theo bộ môn

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp trên giao.

9

Phạm Duy Hưng

ĐT:0917709877

Email:

pdhung@hluv.edu.vn

Chuyên viên

- Tham gia hỗ trợ xây dựng kế hoạch thi các khoá, các hệ. Tổng hợp báo cáo tình hình thi hàng tuần, hàng tháng.

- Tham gia hỗ trợ điều động cán bộ coi thi cho các đơn vị.

- Chuẩn bị hồ sơ, cơ sở vật chất phục vụ thi học phần, học kì.

- Tham gia Ban thư ký Hội đồng thi kết thúc học phần: thu nhận bài thi, làm phách bài thi, giám sát chấm thi, lên điểm

- Tham gia Ban thư ký và nhóm chuyên trách của Hội đồng Tự đánh giá cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo.

- Đi học đại học Tiếng Anh (văn bằng 2)

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp trên giao
10

Phạm Thu Thủy

ĐT: 0978865255

Email: ptthuy.ctsv@hluv.edu.vn

Chuyên viên

- Tham gia xây dựng kế hoạch công tác quản lí rủi ro của nhà trường.

- Nghiên cứu phát hiện các rủi ro trong quản lí nhân sự, tài chính, cơ sở vật chất của nhà trường

- Phân tích, đánh giá các rủi ro trong quản lí nhân sự, tài chính, cơ sở vật chất của nhà trường, xác định nguyên nhân và đề xuất với các giải pháp quản lí rủi ro nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực từ các rủi ro.

- Xây dựng quy trình quản lí rủi ro, các văn bản quy định và các mẫu phiếu điều tra, khảo sát, đánh giá về các rủi ro, đối sánh để xử lí giảm thiểu rủi ro trong hoạt động quản lí nhân sự, tài chính, …

- Tham gia Ban thư ký và nhóm công tác chuyên trách Tự đánh giá cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo.

- Tham gia Ban thư ký Hội đồng thi học phần, học kì: làm phách bài thi, giám sát chấm thi, lên điểm.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp trên giao.

Tin tiêu điểm