Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ liên hệ Trường Đại học Hoa Lư

Trụ sở chính

Thôn Kỳ Vĩ, xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Điện thoại: 02293 892 240

Fax: 02293 892 241

Email: daihochoaluninhbinh@hluv.edu.vn

Hỗ trợ Tuyển sinh: 02293 892 701

TS chính quy3: 0938432640

TS chính quy2: 02293892701

TS chính quy1: 02293888296

G

TS VLVH 02293892700

G

TS VLVH 0936331567