1. Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Văn bản hợp nhất quy chế 43 và Thông tư 57 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) (Xem tại đây)

2. Hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban hành kèm theo QĐ số 376/QĐ-ĐHHL ngày 17/8/2020) (Xem tại đây)

3. Quy chế đào tạo trình độ đại học (Ban hành kèm theo Thông tư số 08/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 của Bộ GD-ĐT) (Xem tại đây)

4. Quy chế đào tạo trình độ đại học của trường Đại học Hoa Lư (Ban hành kèm theo Quyết định số 435/QĐ-ĐHHL ngày 30/8/2021) (Xem tại đây)

5. Quyết định Ban hành Quy định về tổ chức thi kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến của trường Đại học Hoa Lư ngayd 15/12/2021 (Xem tại đây)

Tin tiêu điểm