TT

Loại văn bản

Số hiệu văn bản

Năm ban hành

Tên văn bản

1. Văn bản Luật nghị định

1.1

Luật Giáo dục

38/2005/QH11

14/6/2005

Điều 17. Kiểm định chất lượng giáo dục (xem tại đây)

1.2

Sửa đổi bổ sung Luật Giáo dục

44/2009/QH12

01/7/2010

Trích yếu: Quy định về KĐCL giáo dục, quản lý nhà nước về kiểm định chất lượng giáo dục, nguyên tắc kiểm định chất lượng giáo dục và các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục. (xem tại đây)

1.3

Luật Giáo dục Đại học

08/2012/QH13

18/6/2012

Trích yếu: Chương VII của Luật giáo dục đại học với 5 Điều cụ thể chi tiết về các hoạt động ĐBCL và KĐCLGD đại học: Mục tiêu, nguyên tắc và đối tượng KĐCL GDĐH; Trách nhiệm của cơ sở GDĐH trong việc ĐBCL GDĐH; Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở GDĐH về KĐCL GDĐH; Tổ chức KĐCL giáo dục và Sử dụng kết quả KĐCL GDĐH (xem tại đây)

1.4

Nghị định

138/2013/NĐ-CP

22/10/2013

Trích yếu Điều 26, vi pham trong lĩnh vực kiểm định chất lượng giáo dục (xem tại đây)

1.5

Quyết định

70/2014/QĐ-TTg

10/12/2014

Ban hành điều lệ Trường Đại học (xem tại đây)

1.61.7Luật Giáo dục đại học34/2018/QH1419/11/2018Sửa đổi, bổ sung một số điều trong luật giáo dục đại học (xem tại đây)
1.7Luật Giáo dục43/2019/QH1414/06/2019Luật Giáo dục (xem tại đây)

2. Văn bản về Kiểm định viên

2.1

Thông tư

60/2012/TT-BGDĐT

28/12/2012

Quy định về Kiểm định viên KĐCLGD (xem tại đây)

2.2

Thông tư

18/2013/TT-BGDĐT

14/5/2013

Ban hành chương trình đào tạo kiểm định viên KĐCLGD ĐH và TCCN (xem tại đây)

3. Văn bản về Tổ chức Kiểm định chất lượng giáo dục

3.1

Thông tư

61/2012/TT-BGDĐT

28/12/2012

Quy định về điều kiện thành lập và giải thể, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục (xem tại đây)

4. Văn bản về Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

4.1

Thông tư

62/2012/TT-BGDĐT

28/12/2012

Quy định về quy trình và chu kỳ KĐCLGD trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (xem tại đây)

4.2

Công văn

527/KTKĐCLGD-KĐĐH

23/5/2013

Hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học (xem tại đây)

4.3

Công văn

462/KTKĐCLGD-KĐĐH

09/5/2013

Hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (xem tại đây)

4.4

Công văn

1480/KTKĐCLGD-KĐĐH

29/8/2014

Hướng dẫn ĐGN trường ĐH, CĐ và TCCN (xem tại đây)

4.5

Công văn

1237/KTKĐCLGD-KĐĐH

03/8/2016

Sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng trường đại học (xem tại đây)

4.6

Thông tư

24/2015/TT-BGDĐT

23/09/2015

Quy định chuẩn Quốc gia đối với cơ sở giáo dục Đại học (xem tại đây)

4.7

Thông tư

12/2017/TT-BGDĐT

19/5/2017

Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học (xem tại đây)

4.8Công văn766/QLCL-KĐCLGD20/4/2018V/v hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học (xem tại đây)
4.9Công văn767/QLCL-KĐCLGD20/4/2018V/v hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học (xem tại đây)
4.10Công văn768/QLCL-KĐCLGD20/4/2018

V/v hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học (xem tại đây)

4.11Công văn1668/QLCL-KĐCLGD31/12/2019V/v hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học (Thay thế công văn 768/QLCL-KĐCLGD) (xem tại đây)

5. Văn bản về Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

5.1

Thông tư

38/2013/TT-BGDĐT

29/11/2013

Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ KĐCL CTĐT của các trường ĐH, CĐ và TCCN (xem tại đây)

5.2

Thông tư

04/2016/TT-BGDĐT

14/3/2016

Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học (xem tại đây)

5.3

Công văn

1074/KTKĐCLGD-KĐĐH

28/6/2016

Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH (xem tại đây)

5.4

Công văn

1075/KTKĐCLGD-KĐĐH

28/6/2016

Hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo (xem tại đây)

5.5

Công văn

1076/KTKĐCLGD-KĐĐH

28/6/2016

Hướng dẫn đánh giá ngoài chương trình đào tạo (xem tại đây)

5.6Công văn

769/QLCL-KĐCLGD

20/4/2018

V/v hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH (xem tại đây)

5.7Công văn1669/QLCL-KĐCLGD31/12/2019V/v hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH (Thay thế công văn 769/QLCL-KĐCLGD) (xem tại đây)
5.8Công văn2085/QLCL-KĐCLGD31/12/2020V/v hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài CTĐT (Thay thế công văn 1075, 1076 ngày 28/6/2016) (xem tại đây)

6. Các văn bản chỉ đạo của Bộ

6.1

Công văn

702/TB-BGDĐT

22/9/2016

Kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại cuộc họp về phương án triển khai công tác KĐCL GDĐH (xem tại đây)

6.2

Công văn

816/TB-BGDĐT

08/11/2016

Kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại cuộc họp ngày 22/10/2016 về công tác KĐCL GDĐH (xem tại đây)

6.3

Công văn

118/KH-BGDĐT

23/2/2017

Kế hoạch triển khai công tác KĐCLGD đối với cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm năm 2017 (xem tại đây)

6.4

Công văn

203/KH-BGDĐT

27/3/2017

Kế hoạch triển khai công tác thẩm định và xác nhận các điều kiện ĐBCLGD đại học năm 2017 (xem tại đây)

Tin tiêu điểm