Các văn bản quy định về hoạt động khảo thí

TT

Tên Văn bản

Số/ngày tháng ban hành

Nơi ban hành

Ghi chú

1

Quyết định về việc ban hành quy định về đào tạo Đại học, Cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Đại học Hoa Lư (xem tại đây)

107/KH-ĐHHL

31/03/2015

ĐHHL

2

Quyết định về việc ban hành quy định về tổ chức thi kết thúc học phần đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ của trường Đại học Hoa Lư (xem tại đây)

653/QĐ-ĐHHL

21/11/2016

ĐHHL

3

Quyết định điều chỉnh bổ sung Quy định về đào tạo ĐH, CĐ tại trường ĐHHL theo hệ thống tín chỉ (xem tại đây)

128/KH-ĐHHL

2/03/2018

ĐHHL

4

- Quyết định về việc ban hành quy định tổ chức thi kết thúc học phần Trường Đại học Hoa Lư (xem tại đây)

- Các Biểu mẫu kèm theo (xem tại đây)

650/QĐ-ĐHHL

15/10/2023

ĐHHL
5Quyết định về việc ban hành quy định biên soạn, quản lý và sử dụng ngân hàng câu hỏi thi, đề thi kết thúc học phần của Trường Đại học Hoa Lư (xem tại đây)

855/QĐ-ĐHHL

13/12/2023

ĐHHL

Tin tiêu điểm