Năm học 2021 - 2022

LINK THỰC HIỆN KHẢO SÁT

Stt

Nội dung khảo sát

Thực hiện

Ghi chú

I. Khảo sát định kỳ theo quy định

1

Khảo sát, lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên

- Link thực hiện

2

Khảo sát, lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên tốt nghiệp về tình hình việc làm và chương trình đào tạo

- Link thực hiện
3Khảo sát, lấy ý kiến phản hồi của sinh viên trước khi tốt nghiệp về chất lượng khóa học- Link thực hiện
4Khảo sát, lấy ý kiến phản hồi từ đơn vị sử dụng lao động về chất lượng sinh viên tốt nghiệp
5Khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ cán bộ, giảng viên về chương trình đào tạo và hoạt động phục vụ đào tạo của các đơn vị trong trường- Link thực hiện

II. Các loại khảo sát khác

1

Phiếu khảo sát sinh viên (Về các hoạt động phục vụ, hỗ trợ, giám sát người học và phục vụ cộng đồng của Nhà trường)

- Link thực hiện

2

Phiếu khảo sát đánh giá sự hài lòng của cán bộ giảng viên nhân viên về hoạt động phục vụ cộng đồng của nhà trường

- Link thực hiện

Năm học 2020 - 2021

LINK THỰC HIỆN KHẢO SÁT

Stt

Nội dung khảo sát

Thực hiện

Ghi chú

I. Khảo sát định kỳ theo quy định

1

Khảo sát, lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên

- Link thực hiện

2

Khảo sát, lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên tốt nghiệp về tình hình việc làm và chương trình đào tạo

- Link thực hiện
3Khảo sát, lấy ý kiến phản hồi của sinh viên trước khi tốt nghiệp về chất lượng khóa học- Link thực hiện
4Khảo sát, lấy ý kiến phản hồi từ đơn vị sử dụng lao động về chất lượng sinh viên tốt nghiệp
5Khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ cán bộ, giảng viên về chương trình đào tạo và hoạt động phục vụ đào tạo của các đơn vị trong trường- Link thực hiện

II. Các loại khảo sát khác

1

Phiếu khảo sát sinh viên (Về các hoạt động phục vụ, hỗ trợ, giám sát người học và phục vụ cộng đồng của Nhà trường)

- Link thực hiện

2

Phiếu khảo sát đánh giá sự hài lòng của cán bộ giảng viên nhân viên về hoạt động phục vụ cộng đồng của nhà trường

- Link thực hiện

Năm học 2019 - 2020

LINK THỰC HIỆN KHẢO SÁT

Stt

Nội dung khảo sát

Thực hiện

Ghi chú

I. Khảo sát định kỳ theo quy định

1

Khảo sát, lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên

- Link thực hiện

2

Khảo sát, lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên tốt nghiệp về tình hình việc làm và chương trình đào tạo

- Link thực hiện
3Khảo sát, lấy ý kiến phản hồi của sinh viên trước khi tốt nghiệp về chất lượng khóa học
4Khảo sát, lấy ý kiến phản hồi từ đơn vị sử dụng lao động về chất lượng sinh viên tốt nghiệp
5Khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ cán bộ, giảng viên về chương trình đào tạo và hoạt động phục vụ đào tạo của các đơn vị trong trường- Link thực hiện

II. Các loại khảo sát khác

1

Phiếu khảo sát sinh viên (Về các hoạt động phục vụ, hỗ trợ, giám sát người học và phục vụ cộng đồng của Nhà trường)

- Link thực hiện

2

Phiếu khảo sát đánh giá sự hài lòng của cán bộ giảng viên nhân viên về hoạt động phục vụ cộng đồng của nhà trường

- Link thực hiện

Năm học 2018 - 2019

LINK THỰC HIỆN KHẢO SÁT

Stt

Nội dung khảo sát

Thực hiện

Ghi chú

I. Khảo sát định kỳ theo quy định

1

Khảo sát, lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên

- Link thực hiện

2

Khảo sát, lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên tốt nghiệp về tình hình việc làm và chương trình đào tạo

- Link thực hiện

3Khảo sát, lấy ý kiến phản hồi của sinh viên trước khi tốt nghiệp về chất lượng khóa học- Link thực hiện
4Khảo sát, lấy ý kiến phản hồi từ đơn vị sử dụng lao động về chất lượng sinh viên tốt nghiệp- Link thực hiện
5Khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ cán bộ, giảng viên về chương trình đào tạo và hoạt động phục vụ đào tạo của các đơn vị trong trường

II. Các loại khảo sát khác

1

Khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan về chuẩn dầu ra chương trình đào tạo

- Link thực hiện:

+ Đơn vị sử dụng lao động

+ Sinh viên trước khi tốt nghiệp

2

Khảo sát giảng viên về CSVC, thiết bị, thư viện năm học 2018 - 2019

- Link thực hiện

3

Khảo sát mức độ hài lòng của cán bộ, giảng viên về khóa tập huấn "Rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo và tự đánh giá CSGD"

- Link thực hiện

4

Khảo sát, lấy ý kiến phản hồi về hoạt động NCKH của trường Đại học Hoa Lư

Link thực hiện

5

Khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ cán bộ, giảng viên về hoạt động đào tạo và phát triển đội ngũ

- Link thực hiện

Tin tiêu điểm