GIỚI THIỆU

🍀Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học được thành lập theo Quyết định số 785/QĐ-UBND, ngày 31/10/2011 của UBND tỉnh Ninh Bình. Trung tâm có chức năng, nhiệm vụ là tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ thực hành và tin học ứng dụng theo hình thức vừa làm vừa học cho cán bộ, giảng viên, nhân viên, học sinh, sinh viên Trường Đại học Hoa Lư và các đối tượng khác có nhu cầu. Ngoài ra, Trung tâm có nhiệm vụ thực hiện các dịch vụ về ngoại ngữ, tin học nhằm nâng cao trình độ hiểu biết, kỹ năng sử dụng tin học, ngoại ngữ cho người học có nhu cầu.

🍀Hiện nay, Trung tâm NNTH có 05 đồng chí, gồm: 01 Giám đốc, 01 Phó Giám đốc, 3 giảng viên và chuyên viên.

🍀Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ có 05 đồng chí.

GIỚI THIỆU

Ms Tuyết: 0948.229.195