PHÒNG TỔ CHỨC - TỔNG HỢP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ

PHÒNG TỔ CHỨC - TỔNG HỢP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày… tháng 8 năm 2018

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

CÁN BỘ, VIÊN CHỨC PHÒNG TỔ CHỨC- TỔNG HỢP

NĂM HỌC 2018-2019

Căn cứ nhiệm vụ năm học 2018-2019;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của phòng Tổ chức- Tổng hợp;

Căn cứ tình hình thực tế, đồng chí Trưởng phòng phân công nhiệm vụ các đồng chí cán bộ và chuyên viên trong phòng như sau:

STT

Người thực hiên

Chức vụ

Nội dung Công việc

Ghi chú

1

Lương Duy Quyền

Trưởng phòng

- Phụ trách chung; quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng mọi hoạt động của phòng.

- Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, cán bộ, chế độ chính sách, công tác thanh tra, pháp chế; công tác xây dựng kế hoạch, các văn bản, quy chế, quy định về các mặt hoạt động của nhà trường.

- Là đầu mối liên hệ, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường triển khai thực hiện những nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng và các đồng chí Phó Hiệu trưởng phân công.

2

Bùi Duy Bình

Phó Trưởng phòng

- Giúp và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng công tác tổng hợp, thi đua khen thưởng, quản lý Lưu học sinh Lào, công tác bảo vệ chính trị nội bộ;

- Đôn đốc chuyên viên phòng xây dựng các báo cáo, đọc duyệt báo cáo và trình lãnh đạo trường ký các báo cáo gửi các cấp theo quy định;

- Xây dựng các kế hoạch tổ chức các hoạt động của Nhà trường hằng năm, như: Kế hoạch tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức; kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng; Kế hoạch tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam;

- Phụ trách công tác đảm bảo chất lượng của phòng;

- Thay mặt Trưởng phòng điều hành toàn bộ các hoạt động của phòng khi Trưởng phòng đi vắng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

3

Hoàng Diệu Thúy

Phó Trưởng phòng

Do đang đi học tập trung nên không phân công mảng công việc cụ thể, sẽ thực hiện các nhiệm vụ đột xuất theo sự phân công của Trưởng phòng và Hiệu trưởng Nhà trường.

4

Nguyễn Thị Linh

Chuyên viên

- Chịu trách nhiệm giúp Trưởng phòng theo dõi công tác bổ nhiệm cán bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức; công tác kê khai, công khai tài sản của cán bộ, viên chức; quản lý hồ sơ của cán bộ, viên chức theo quy định;

- Chịu trách nhiệm báo cáo tổng hợp về tình hình đội ngũ cán bộ, viên chức theo yêu cầu của Hiệu trưởng và các cấp lãnh đạo;

- Phối hợp với bổ phận tổng hợp thực hiện một số báo cáo tổng hợp theo yêu cầu của lãnh đạo phòng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

5

Lã Thị Hương Giang

Chuyên viên

- Chịu trách nhiệm giúp Trưởng phòng về công tác quy hoạch cán bộ; đánh giá, phân loại cán bộ, viên chức; theo dõi, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức và người lao động trong trường;

- Theo dõi lộ trình nâng lương, phụ cấp thâm niên vượt khung, thâm niên Nhà giáo của cán bộ, viên chức và tham mưu thực hiện nâng lương đúng thời gian quy định;

- Theo dõi chế độ bảo hiểm của cán bộ, viên chức và người lao động;

- Phối hợp với bộ phận tổng hợp thực hiện một số báo cáo tổng hợp theo yêu cầu của lãnh đạo phòng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

6

Nguyễn Thanh Hòa

Chuyên viên

- Chịu trách nhiệm giúp đồng chí Bùi Duy Bình về toàn bộ công tác tổng hợp, thi đua khen thưởng;

- Xây dựng lịch trình công tác năm học của Trường, lịch trực hành chính hàng tháng, các báo cáo về các mặt hoạt động của Nhà trường gửi báo cáo các cấp theo quy định;

- Theo dõi tình hình thực hiện Quyết định số 140-QĐ/TU của Tỉnh ủy về phụ trách các xã đặc thù và làm báo cáo gửi các cấp theo quy định;

- Thực hiện các nhiệm vụ về đảm bảo chất lượng theo phân công của Trưởng phòng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

7

Vũ Thị Loan

Chuyên viên

- Chịu trách nhiệm giúp Trường phòng về công tác xây dựng văn bản, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn bản có tính chất pháp quy theo yêu cầu của các cơ quan cấp trên;

- Chịu trách nhiệm giúp đồng chí Bùi Duy Bình về công tác quản lý Lưu học sinh Lào;

- Xây dựng kế hoạch, báo cáo về công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, công tác quản lý LHS Lào theo yêu cầu của cấp trên;

- Thực hiện các nhiệm vụ về đảm bảo chất lượng theo phân công của Trưởng phòng’

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

PHÒNG TỔ CHỨC- TỔNG HỢP