CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Khung và chương trình chi tiết

Trình độ Đại học Khóa D16 (2023-2027)

Quyết định v/v ban hành CTĐT trình độ Đại học của trường Đại học Hoa Lư (Số 150/QĐ-ĐHHL, ngày 09/3/2023)

1. Ngành Công nghệ thông tin (bản mô tả , đề cương chi tiết)

2. Ngành Du lịch - chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (bản mô tả , đề cương chi tiết)

3. Ngành Việt Nam học - chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch (bản mô tả , đề cương chi tiết)

4. Ngành Kế toán - chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp (bản mô tả , đề cương chi tiết)

5. Ngành Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị khách sạn và nhà hàng (bản mô tả , đề cương chi tiết)

Trình độ Đại học Khóa D15 (2022-2026)

Quyết định v/v ban hành CTĐT trình độ Đại học của trường Đại học Hoa Lư (Số 271/QĐ-ĐHHL, ngày 30/8/2022)

1. Ngành Giáo dục Tiểu học (bản mô tả, đề cương chi tiết)

2. Ngành Giáo dục Mầm non (bản mô tả, đề cương chi tiết)

3. Ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý (bản mô tả, đề cương chi tiết)

4. Ngành Sư phạm Khoa học Tự nhiên (bản mô tả, đề cương chi tiết)

5. Ngành Du lịch (bản mô tả, đề cương chi tiết)

6. Ngành Kế toán (bản mô tả, đề cương chi tiết)

7. Ngành Quản trị kinh doanh (bản mô tả, đề cương chi tiết)

Trình độ Đại học Khóa D14 (2021-2025)

Kế hoạch v/v cập nhật, sửa đổi chương trình đào tạo năm 2021

Quyết định về việc Ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ năm 2021

1. Ngành Giáo dục Tiểu học (chương trình chi tiết)

2. Ngành Giáo dục Mầm non (chương trình chi tiết)

3. Ngành Sư phạm Toán (bản mô tả, chương trình chi tiết)

4. Ngành Sư phạm Hóa học (chương trình chi tiết)

5. Ngành Du lịch (chương trình chi tiết)

6. Ngành Quản trị kinh doanh (chương trình chi tiết)

7. Ngành Kế toán (chương trình chi tiết)

8. Ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên (chương trình chi tiết)

9. Ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý (chương trình chi tiết)

Trình độ Cao đẳng Khóa C28 (2021-2024)

1. Ngành Giáo dục Mầm non (chương trình chi tiết)

Trình độ Đại học khóa D13 (2020-2024)

1. Ngành Giáo dục Tiểu học (chương trình chi tiết)

2. Giáo dục Mầm non (chương trình chi tiết)

3. Kế toán (chương trình chi tiết)

4. Quản trị kinh doanh (chương trình chi tiết )

5. Sư phạm Hóa học (chương trình chi tiết )

6. Sư phạm Vật lý ( chương trình chi tiết )

7. Sư phạm Toán ( chương trình chi tiết )

8. Du lịch ( chương trình chi tiết )

9. Việt Nam học (chương trình chi tiết)

Trình độ Cao đẳng khóa C27 (2020-2023)

1. Giáo dục Mầm non ( chương trình chi tiết )

Trình độ Đại học khóa D12 (2019-2023)

1. Ngành Giáo dục Tiểu học (khung chương trình | chương trình chi tiết)

2. Giáo dục Mầm non (khung chương trình | chương trình chi tiết)

3. Kế toán (khung chương trình | chương trình chi tiết)

4. Quản trị kinh doanh (khung chương trình | chương trình chi tiết)

5. Du lịch (khung chương trình | chương trình chi tiết)

Trình độ Cao đẳng khóa C26 (2019-2022)

1. Giáo dục Tiểu học (khung chương trình | chương trình chi tiết)

2. Giáo dục Mầm non (khung chương trình | chương trình chi tiết)

Trình độ Đại học khóa D11 (2018-2022)

1. Giáo dục Tiểu học (khung chương trình)

2. Giáo dục Mầm non (khung chương trình)

3. Kế toán (khung chương trình)

4. Quản trị kinh doanh (khung chương trình)

5. Việt Nam học (khung chương trình)

Trình độ Đại học khóa D10 (2017-2021)

1. Giáo dục Tiểu học (khung chương trình)

2. Giáo dục Mầm non (khung chương trình)

3. Kế toán (khung chương trình)

4. Quản trị kinh doanh (khung chương trình)

5. Việt Nam học (khung chương trình)

Trình độ Cao đẳng khóa C25 (2018-2021)

1. Giáo dục tiểu học (khung chương trình)

TS chính quy3: 0938432640

TS chính quy2: 02293892701

TS chính quy1: 02293888296

G

TS VLVH 02293892700

G

TS VLVH 0936331567