CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Khung và chương trình chi tiết

Trình độ Đại học khóa D12 (2019-2023)

1. Ngành Giáo dục Tiểu học (khung chương trình | chương trình chi tiết)

2. Giáo dục Mầm non (khung chương trình | chương trình chi tiết)

3. Kế toán (khung chương trình | chương trình chi tiết)

4. Quản trị kinh doanh (khung chương trình | chương trình chi tiết)

5. Du lịch (khung chương trình | chương trình chi tiết)

Trình độ Cao đẳng khóa C26 (2019-2022)

1. Giáo dục Tiểu học (khung chương trình | chương trình chi tiết)

2. Giáo dục Mầm non (khung chương trình | chương trình chi tiết)

Trình độ Đại học khóa D11 (2018-2022)

1. Giáo dục Tiểu học (khung chương trình)

2. Giáo dục Mầm non (khung chương trình)

3. Kế toán (khung chương trình)

4. Quản trị kinh doanh (khung chương trình)

5. Việt Nam học (khung chương trình)

Trình độ Đại học khóa D10 (2017-2021)

1. Giáo dục Tiểu học (khung chương trình)

2. Giáo dục Mầm non (khung chương trình)

3. Kế toán (khung chương trình)

4. Quản trị kinh doanh (khung chương trình)

5. Việt Nam học (khung chương trình)

Trình độ Cao đẳng khóa C25 (2018-2021)

1. Giáo dục tiểu học (khung chương trình)

TS chính quy: 0938432640

G

TS VLVH 0936331567