CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Khung và chương trình chi tiết

Trình độ Đại học Khóa D14 (2021-2025)

1. Ngành Giáo dục Tiểu học (chương trình chi tiết)

2. Ngành Giáo dục Mầm non (chương trình chi tiết)

3. Ngành Sư phạm Toán (chương trình chi tiết)

4. Ngành Sư phạm Hóa học (chương trình chi tiết)

5. Ngành Du lịch (chương trình chi tiết)

6. Ngành Quản trị kinh doanh (chương trình chi tiết)

7. Ngành Kế toán (chương trình chi tiết)

8. Ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên (chương trình chi tiết)

9. Ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý (chương trình chi tiết)

Trình độc Cao đẳng Khóa C28 (2021-2024)

1. Ngành Giáo dục Mầm non (chương trình chi tiết)

Trình độ Đại học khóa D13 (2020-2024)

1. Ngành Giáo dục Tiểu học (chương trình chi tiết)

2. Giáo dục Mầm non (chương trình chi tiết)

3. Kế toán (chương trình chi tiết)

4. Quản trị kinh doanh (chương trình chi tiết )

5. Sư phạm Hóa học (chương trình chi tiết )

6. Sư phạm Vật lý ( chương trình chi tiết )

7. Sư phạm Toán ( chương trình chi tiết )

8. Du lịch ( chương trình chi tiết )

9. Việt Nam học (chương trình chi tiết)

Trình độ Cao đẳng khóa C27 (2020-2023)

1. Giáo dục Mầm non ( chương trình chi tiết )

Trình độ Đại học khóa D12 (2019-2023)

1. Ngành Giáo dục Tiểu học (khung chương trình | chương trình chi tiết)

2. Giáo dục Mầm non (khung chương trình | chương trình chi tiết)

3. Kế toán (khung chương trình | chương trình chi tiết)

4. Quản trị kinh doanh (khung chương trình | chương trình chi tiết)

5. Du lịch (khung chương trình | chương trình chi tiết)

Trình độ Cao đẳng khóa C26 (2019-2022)

1. Giáo dục Tiểu học (khung chương trình | chương trình chi tiết)

2. Giáo dục Mầm non (khung chương trình | chương trình chi tiết)

Trình độ Đại học khóa D11 (2018-2022)

1. Giáo dục Tiểu học (khung chương trình)

2. Giáo dục Mầm non (khung chương trình)

3. Kế toán (khung chương trình)

4. Quản trị kinh doanh (khung chương trình)

5. Việt Nam học (khung chương trình)

Trình độ Đại học khóa D10 (2017-2021)

1. Giáo dục Tiểu học (khung chương trình)

2. Giáo dục Mầm non (khung chương trình)

3. Kế toán (khung chương trình)

4. Quản trị kinh doanh (khung chương trình)

5. Việt Nam học (khung chương trình)

Trình độ Cao đẳng khóa C25 (2018-2021)

1. Giáo dục tiểu học (khung chương trình)

TS chính quy: 0938432640

G

TS VLVH 0936331567