1. Chức năng:

Tham mưu và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các lĩnh vực: công tác khảo thí; công tác kiểm định, đảm bảo chất lượng; công tác quản lý rủi ro của Trường.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Công tác khảo thí:

- Xây dựng chiến lược, kế hoạch dài hạn, trung hạn, ngắn hạn về công tác khảo thí của Trường.

- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch nhiệm vụ công tác khảo thí hằng năm.

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị xây dựng các đề án, các văn bản quy định, quy trình tổ chức kiểm tra, thi kết thúc học phần và đánh giá kết quả học tập của người học đúng với quy chế đào tạo, phù hợp với mỗi hình thức và phương pháp đánh giá.

- Phối hợp với các khoa, bộ môn cải tiến phương pháp thi học phần cho phù hợp với yêu cầu của các ngành, bậc và hệ đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá chất lượng đào tạo; tổ chức triển khai xây dựng, quản lý và khai thác sử dụng ngân hàng đề thi kết thúc học phần đối với các bậc, các hệ đảm bảo đúng mục tiêu môn học và chuẩn đầu ra của ngành/chuyên ngành đào tạo.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác tổ chức thi học phần, tổ chức tiếp nhận giải quyết các khiếu nại, các yêu cầu phúc khảo của người học.

- Làm nhiệm vụ thường trực Hội đồng thi học phần, học kỳ của Trường.

- Tổ chức thẩm định kết quả chấm thi của giảng viên, thực hiện thống kê, phân tích dữ liệu điểm thi và báo cáo theo yêu cầu của nhà trường về kết quả thực hiện công tác khảo thí.

2.2. Công tác kiểm định, đảm bảo chất lượng:

- Xây dựng chiến lược, kế hoạch dài hạn, trung hạn, ngắn hạn, hằng năm về công tác đảm bảo chất lượng của Trường.

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị triển khai xây dựng các quy định, văn bản quản lý liên quan đến hoạt động đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng, hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng; tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các văn bản quy định về đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng tại các đơn vị trong Trường.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai hoạt động kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo; hướng dẫn các đơn vị trong trường triển khai tự đánh giá, liên hệ và phối hợp với các Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục tham mưu cho Hiệu trưởng triển khai đánh giá ngoài cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Xây dựng quy trình khảo sát, phối hợp với các đơn vị xây dựng bộ công cụ và thực hiện khảo sát, lấy ý kiến các bên liên quan về hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng; Khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

- Làm nhiệm vụ thường trực Hội đồng tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục, đánh giá chương trình đào tạo.

- Định kỳ hoặc đột xuất thực hiện chế độ báo cáo về công tác kiểm định, đảm bảo chất lượng theo quy định.

2.3. Công tác quản lý rủi ro:

- Xây dựng Kế hoạch, các văn bản quy định về công tác quản lý rủi ro, quy trình quản lý rủi ro trong Nhà trường.

- Nghiên cứu phát hiện sớm các rủi ro trong hệ thống quản lý nhằm xác định nguyên nhân, phương thức, thời điểm, không gian rủi ro có thể xảy ra để có phương án kiểm sát, hạn chế, hoặc không để xảy ra.

- Dự báo các rủi ro thực sự phải đối mặt liên quan đến các sự kiện bất ngờ từ bên ngoài, rủi ro từ việc thực hiện chiến lược, rủi ro trong công tác quản lý đào tạo, tuyển sinh, thị trường lao động gắn với hoạt động đào tạo, quản trị nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất, … trong quá trình triển khai thực hiện các hoạt động và việc duy trì uy tín thương hiệu của Nhà trường.

- Phân tích, đánh giá mức độ rủi ro, khả năng xảy ra sự cố, đề xuất các giải pháp kiến nghị với Hiệu trưởng để có phương hướng xử lý thích hợp.

- Xây dựng các biện pháp, đối sánh để xử lý giảm thiểu các rủi ro.

- Xây dựng quy trình quản lý rủi ro trong Nhà trường.

- Định kỳ hoặc đột xuất thực hiện chế độ báo cáo về công tác quản lý rủi ro trong Trường theo quy định.

2.4. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công

Tin tiêu điểm