Danh sách Email

Danh sách email

Email chính thức trường: daihochoaluninhbinh@hluv.edu.vn

Stt

Họ và tên

Ngày sinh

Chức vụ

Địa chỉ mail

BAN GIÁM HIỆU VÀ HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

1

Nguyễn Mạnh Quỳnh

13/10/1970

CT. Hội đồng trường

nmquynh@hluv.edu.vn

2

Vũ Văn Trường

01/01/1975

Hiệu trưởng

vvtruong@hluv.edu.vn

3

Phạm Quang Huấn

15/03/1970

P.Hiệu trưởng

pqhuan@hluv.edu.vn

4

Tạ Hoàng Minh

02/07/1979

P. Hiệu trưởng

thminh@hluv.edu.vn

5

Dương Trọng Luyện

18/02/1984

P. Hiệu trưởng

dtluyen@hluv.edu.vn

PHÒNG TỔ CHỨC - THANH TRA

tochuc@hluv.edu.vn

1

Lương Duy Quyền

15/06/1981

Trưởng phòng

ldquyen@hluv.edu.vn

2

Bùi Duy Bình

25/08/1976

P. Trưởng phòng

bdbinh@hluv.edu.vn

3

Nguyễn Thanh Hòa

01/08/1983

Giảng viên

nthoa@hluv.edu.vn

4

Vũ Thị Loan

18/06/1990

Giảng viên

vtloan@hluv.edu.vn

5

Lã Thị Hương Giang

05/05/1978

Nhân viên

lthgiang@hluv.edu.vn

6

Đào Thị Thu Phương

01/12/1985

Giảng viên

dttphuong@hluv.edu.vn

7

Phạm Thu Quỳnh

27/09/1988

Giảng viên

ptquynh@hluv.edu.vn

PHÒNG KẾ HOẠCH -TÀI CHÍNH

taivu@hluv.edu.vn

1

Bùi Thị Hải Yến

05/04/1969

Trưởng phòng

bthyen.tv@hluv.edu.vn

2

Trần Thị Tố Vân

03/06/1972

P.Trưởng phòng

tttvan@hluv.edu.vn

3

Phạm Văn Truyền

22/01/1970

P.Trưởng phòng

pvtruyen@hluv.edu.vn

4

Phạm Thị Oanh

02/04/1983

Giảng viên

ptoanh@hluv.edu.vn

5

Trần Thị Nam

22/10/1981

Kế toán viên TC

ttnam@hluv.edu.vn

6

Tống Thị Ngọc Lan

02/12/1981

Kế toán viên

ttnlan@hluv.edu.vn

7

Dương Thị Lan Hương

10/10/1983

Kế toán viên

dtlhuong@hluv.edu.vn

8

Nguyễn Thị Hồng Lý

12/08/1987

Giảng viên

nthly@hluv.edu.vn

9

Ngô Thị Hằng

15/04/1986

Giảng viên

nthang@hluv.edu.vn

PHÒNG HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ

hanhchinh@hluv.edu.vn

1

Trần Việt Hùng

22/02/1969

Trưởng phòng

tvhung@hluv.edu.vn

2

Đinh Thành Công

20/02/1985

P.Trưởng phòng

dtcong@hluv.edu.vn

3

Nguyễn Thị Thu Hoài

15/07/1977

P.Trưởng phòng

ntthoai@hluv.edu.vn

4

Hoàng Quốc Hùng

08/03/1983

Chuyên viên

hqhung@hluv.edu.vn

5

Nguyễn Thị Thùy Dung

02/04/1984

Nhân viên

nttdung@hluv.edu.vn

6

Nguyễn Văn Lĩnh

15/03/1980

Giáo viên THCS

nvlinh@hluv.edu.vn

7

Trần Thị Phương Thảo

30/01/1988

Nhân viên

ttpthao@hluv.edu.vn

8

Nguyễn Xuân Thuấn

22/10/1983

Nhân viên

nxthuan@hluv.edu.vn

9

Đặng Hữu Việt

11/06/1978

Nhân viên

dhviet@hluv.edu.vn

10

Vũ Thị Kiều Anh

20/12/1989

Nhân viên

vtkanh@hluv.edu.vn

11

Nguyễn Thị Vẻ

19/08/1983

Nhân viên

ntve@hluv.edu.vn

12

Phạm Xuân Giới

15/06/1959

Cán sự

pxgioi@hluv.edu.vn

13

Trần Gia Long

01/02/1981

Nhân viên

tglong@hluv.edu.vn

14

An Quang Hiển

03/02/1976

Nhân viên

aqhien@hluv.edu.vn

15

Lê Văn Hệ

26/01/1970

Nhân viên

lvhe@hluv.edu.vn

16

Nguyễn Văn Anh

22/02/1962

Nhân viên

nvanh@hluv.edu.vn

17

Hoàng Quý Thu

11/01/1969

Nhân viên

hqthu@hluv.edu.vn

18

Phạm Minh Tứ

03/01/1971

Nhân viên

pmtu@hluv.edu.vn

19

Nguyễn Quang Chiến

23/12/1967

Nhân viên

nqchien@hluv.edu.vn

20

Nguyễn Thị Chinh

15/10/1980

Nhân viên

ntchinh@hluv.edu.vn

21

Nguyễn Thị Tuyết

02/09/1982

Nhân viên

nttuyet@hluv.edu.vn

22

Đinh Thị Quyên

10/11/1996

Nhân viên

dtquyen@hluv.edu.vn

PHÒNG ĐÀO TẠO - QUẢN LÝ KHOA HỌC

daotao@hluv.edu.vn

1

Lâm Văn Năng

08/11/1978

P. Trưởng khoa

lvnang@hluv.edu.vn

2

Phan Thị Hồng Duyên

26/10/1970

P.Trưởng phòng

pthduyen@hluv.edu.vn

3

Hoàng Đức Hoan

15/07/1977

P.Trưởng phòng

hdhoan@hluv.edu.vn

4

Nguyễn Thị Minh Ngọc

29/01/1977

Giảng viên

ntmngoc@hluv.edu.vn

5

Lương Thu Giang

04/11/1984

Giảng viên

ltgiang@hluv.edu.vn

6

Đỗ Thị Thùy Linh

22/11/1992

Chuyên viên

dttlinh.ttnnth@hluv.edu.vn

7

Trương Ngọc Dương

22/04/1985

Giảng viên

tnduong@hluv.edu.vn

8

Phạm Văn Cường

28/01/1983

Giảng viên

pvcuong.pdt@hluv.edu.vn

9

Vũ Thị Quyên

08/03/1986

Chuyên viên

vtquyen@hluv.edu.vn

10

Lương Thị Tú

07/05/1986

Giảng viên

lttu@hluv.edu.vn

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

khaothi@hluv.edu.vn

1

Nguyễn Hữu Tiến

30/07/1962

Trưởng phòng

nhtien@hluv.edu.vn

2

Lương Thị Hà

06/05/1975

P.Trưởng phòng

ltha@hluv.edu.vn

3

Nguyễn Anh Tuấn

10/05/1978

P.Trưởng phòng

natuan@hluv.edu.vn

4

Trương Tiến Phụng

22/12/1983

Giảng viên

ttphung@hluv.edu.vn

5

Lã Đăng Hiệp

08/04/1985

Giảng viên

ldhiep@hluv.edu.vn

6

Hoàng Thị Kim Thao

09/11/1987

Chuyên viên

htkthao@hluv.edu.vn

7

Đinh Thị Dương Quỳnh

02/02/1985

Chuyên viên

dtdquynh@hluv.edu.vn

9

Phạm Duy Hưng

08/01/1990

Chuyên viên

pdhung@hluv.edu.vn

8

Trần Thị Hà Tâm

10/12/1984

Chuyên viên

tthtam@hluv.edu.vn

PHÒNG CHÍNH TRỊ & CÔNG TÁC HSSV

congtacsinhvien@hluv.edu.vn

1

Phạm Xuân Lê Đồng

11/02/1976

Trưởng phòng

pxldong@hluv.edu.vn

3

Đinh Thị Liên

05/05/1987

P.Trưởng phòng

dtlien@hluv.edu.vn

5

Trịnh Xuân Quỳnh

21/10/1986

Chuyên viên

txquynh@hluv.edu.vn

7

Phạm Thu Thủy

28/10/1985

Chuyên viên

ptthuy.ctsv@hluv.edu.vn

8

Vũ Thị Hà

27/08/1987

Chuyên viên

vtha@hluv.edu.vn

9

Trịnh Thị Hoài Thanh

17/12/1988

Chuyên viên

tththanh@hluv.edu.vn

22

Hoàng Việt Hưng

14/02/1984

Giảng viên

hvhung@hluv.edu.vn

KHOA VĂN HÓA - DU LỊCH

xahoidulich@hluv.edu.vn

1

Nguyễn Thị Phương

03/07/1973

P.Trưởng khoa PT

ntphuong@hluv.edu.vn

2

Nguyễn Thị Thu Giang

19/02/1977

P. Trưởng khoa

nttgiang@hluv.edu.vn

4

Vũ Phương Thảo

25/08/1984

Giảng viên

vpthao@hluv.edu.vn

5

An Thị Ngọc Lý

13/05/1987

Giảng viên

atnly@hluv.edu.vn

6

Nguyễn Thị Thu

05/11/1982

Giảng viên

ntthu@hluv.edu.vn

7

Đỗ Thị Bích Thủy

27/07/1989

Giảng viên

dtbthuy@hluv.edu.vn

9

Phạm Thị Loan

28/03/1977

Giảng viên

ptloan@hluv.edu.vn

11

Đỗ Thị Hồng Thu

09/03/1984

Trưởng môn VNH

dththu@hluv.edu.vn

12

Nguyễn Hồng Thủy

14/09/1991

Giảng viên

nhthuy@hluv.edu.vn

13

Nguyễn Thị Hằng

12/12/1985

Giảng viên

nthang.kxh@hluv.edu.vn

14

Lê Thị Thu Hoài

06/06/1980

Giảng viên

ltthoai@hluv.edu.vn

15

Phạm Thị Hồng Tâm

24/06/1985

Giảng viên

pthtam@hluv.edu.vn

16

Đàm Thu Vân

10/02/1983

Giảng viên

dtvan@hluv.edu.vn

17

Bùi Thị Hồng Giang

16/11/1983

Giảng viên

bthgiang@hluv.edu.vn

18

Nguyễn Thị Hồng Nhung

08/07/1985

Giảng viên

nthnhung@hluv.edu.vn

19

Vũ Thị Tuyết Mai

27/03/1986

Giảng viên

vttmai@hluv.edu.vn

20

Phạm Thị Thu Thủy

16/04/1988

Giảng viên

pttthuy@hluv.edu.vn

21

Dương Thị Dung

29/09/1987

Giảng viên

dtdung@hluv.edu.vn

22

Trần Thị Thu

23/11/1984

Giảng viên

ttthu@hluv.edu.vn

23

Ngô Thị Huệ

20/10/1985

Giảng viên

nthue@hluv.edu.vn

24

Trần Thị Hiên

10/08/1988

Giảng viên

tthien@hluv.edu.vn

25

Lê Thị Hiệu

06/11/1988

Giảng viên

lthieu@hluv.edu.vn

26

Vũ Thị Hường

06/12/1985

Giảng viên

vthuong@hluv.edu.vn

KHOA SƯ PHẠM TRUNG HỌC

tunhien@hluv.edu.vn

1

Lê Thị Tâm

25/12/1980

Trưởng khoa

lttam@hluv.edu.vn

2

Trần Thị Huyền Phương

28/12/1975

p. Trưởng khoa

tthphuong@hluv.edu.vn

3

Lê Nguyệt Hải Ninh

16/06/1983

P.Trưởng khoa

lnhninh@hluv.edu.vn

4

Phạm Văn Cường

26/12/1969

Giảng viên

pvcuong.ktn@hluv.edu.vn

5

Lê Thị Hồng Hạnh

22/12/1982

Giảng viên

lthhanh@hluv.edu.vn

6

Vũ Thị Ngọc Ánh

15/08/1986

Giảng viên

vtnanh@hluv.edu.vn

7

Đinh Bích Hảo

10/08/1987

Giảng viên

dbhao@hluv.edu.vn

8

Đặng Thị Thu Hiền

25/03/1985

Giảng viên

dtthien@hluv.edu.vn

9

Bùi Thị Hải Yến

03/03/1989

Giảng viên

bthyen.ktn@hluv.edu.vn

10

Nguyễn Thị Nhàn

23/07/1987

Giảng viên

ntnhan@hluv.edu.vn

11

Phạm Thị Minh Thu

03/10/1992

Giảng viên

ptmthu.ktn@hluv.edu.vn

12

Võ Thị Lan Phương

11/02/1984

Giảng viên

vtlphuong@hluv.edu.vn

13

Nguyễn Thị Lan Phương

12/01/1987

Giảng viên

ntlphuong@hluv.edu.vn

14

Hà Thị Hương

04/10/1976

Trưởng môn hóa

hthuong@hluv.edu.vn

15

Đinh Thị Kim Dung

21/11/1979

Giảng viên

dtkdung@hluv.edu.vn

16

Hoàng Thị Ngọc Hà

13/09/1980

Giảng viên

htnha@hluv.edu.vn

17

Bùi Thị Kim Cúc

28/10/1977

Giảng viên

btkcuc@hluv.edu.vn

18

Nguyễn Thi Loan

06/02/1979

Giảng viên

ntloan@hluv.edu.vn

19

Lưu Thanh Ngọc

27/07/1980

Giảng viên

ltngoc@hluv.edu.vn

20

Hoàng Thị Bằng

20/10/1974

Giảng viên

htbang@hluv.edu.vn

21

Nguyễn Thị Tố Uyên

20/08/1978

Giảng viên

nttuyen@hluv.edu.vn

22

Bùi Thị Phương

05/11/1983

Giảng viên

btphuong@hluv.edu.vn

23

Nguyễn Thị Mỳ

05/10/1983

Giảng viên

ntmy@hluv.edu.vn

24

Trần Thị Thanh Phương

08/09/1981

Giảng viên

tttphuong@hluv.edu.vn

25

Lê Thị Thu Thủy

21/05/1983

Giảng viên

lttthuy@hluv.edu.vn

26

Lê Thị Huệ

25/09/1977

Trưởng môn Lịch sử

lthue@hluv.edu.vn

27

Hoàng Phúc Ngân

14/05/1991

Giảng viên

hpngan@hluv.edu.vn

KHOA NGOẠI NGỮ - CNTT

ngoaingu-tinhoc@hluv.edu.vn

1

Nguyễn Thị Hồng Tuyên

09/11/1978

P.Trưởng khoa PT

nthtuyen@hluv.edu.vn

2

Đào Sỹ Nhiên

09/08/1979

P. Trưởng khoa

dsnhien@hluv.edu.vn

3

Phạm Thị Thanh

14/10/1981

Trưởng môn Tin học

ptthanh@hluv.edu.vn

4

Đặng Thị Thu Hà

03/09/1979

Giảng viên

dttha.nnth@hluv.edu.vn

5

Nguyễn Tất Thắng

20/12/1979

Giảng viên

ntthang.nnth@hluv.edu.vn

6

Mai Thị Thu Hân

22/02/1981

Trưởng môn Tiếng Anh

mtthan@hluv.edu.vn

7

Dương Thị Ngọc Anh

18/06/1977

Giảng viên

dtnanh@hluv.edu.vn

8

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

06/10/1984

Giảng viên

ntmhanh@hluv.edu.vn

9

Hoàng Thị Tuyết

09/03/1978

Giảng viên

httuyet@hluv.edu.vn

10

Nguyễn Thị Thúy Huyền

08/02/1986

Giảng viên

ntthuyen@hluv.edu.vn

11

Nguyễn Thị Hoàng Huế

27/09/1982

Giảng viên

nthhue@hluv.edu.vn

12

Đinh Thị Thùy Linh

18/02/1987

Giảng viên

dttlinh@hluv.edu.vn

13

Nguyễn Thị Huệ

19/01/1989

Giảng viên

nthue.nn@hluv.edu.vn

14

Phạm Đức Thuận

17/08/1980

Giảng viên

pdthuan@hluv.edu.vn

15

Nguyễn Thị Miền

20/03/1986

Giảng viên

ntmien@hluv.edu.vn

16

Phạm Thanh Tâm

15/12/1984

Giảng viên

pttam@hluv.edu.vn

17

Nguyễn Thị Lệ Thu

15/04/1988

Giảng viên

ntlthu@hluv.edu.vn

18

Đinh Thị Thu Huyền

20/11/1983

Giảng viên

dtthuyen.knn@hluv.edu.vn

19

Đặng Thanh Điềm

23/10/1989

Giảng viên

dtdiem@hluv.edu.vn

20

Bùi Thị Nguyên

08/03/1983

Giảng viên

btnguyen@hluv.edu.vn

KHOA KINH TẾ

kinhte@hluv.edu.vn

1

Đinh Thị Kim Khánh

09/12/1982

P.Trưởng khoa PT

dtkkhanh@hluv.edu.vn

2

Đỗ Thị Thủy

14/06/1977

P. Trưởng khoa

dothithuy@hluv.edu.vn

3

Nguyễn Thị Ánh Dương

06/04/1987

Giảng viên

ntaduong@hluv.edu.vn

4

Nguyễn Thị Bích Ngọc

28/08/1978

Trưởng môn Kinh tế

ntbngoc@hluv.edu.vn

5

Phạm Thị Khánh Quỳnh

02/09/1988

Giảng viên

ptkquynh@hluv.edu.vn

7

Đặng Thị Thu Hà

10/10/1982

Trưởng môn Kế toán

dttha.kt@hluv.edu.vn

8

Đinh Thị Thanh Huyền

15/02/1989

Giảng viên

dtthuyen@hluv.edu.vn

9

Vũ Thị Phượng

11/12/1988

Giảng viên

vtphuong.kt@hluv.edu.vn

10

Lê Thị Uyên

24/03/1980

Giảng viên

ltuyen@hluv.edu.vn

11

Đặng Hà Quyên

21/01/1985

Giảng viên

dhquyen@hluv.edu.vn

12

Hà Thị Minh Nga

27/06/1985

Giảng viên

htmnga@hluv.edu.vn

13

Nguyễn Thị Bích Dung

07/02/1990

Giảng viên

ntbdung@hluv.edu.vn

14

Vũ Thị Vân Huyền

17/07/1982

Trưởng môn QTKD

vtvhuyen@hluv.edu.vn

15

Lê Thị Liễu

05/11/1982

Giảng viên

ltlieu@hluv.edu.vn

16

Phan Thị Hằng Nga

05/10/1983

Giảng viên

pthnga@hluv.edu.vn

17

Đinh Thị Thúy

27/09/1985

Giảng viên

dinhthithuy@hluv.edu.vn

18

Nguyễn Hải Biên

12/12/1985

Giảng viên

nhbien@hluv.edu.vn

19

Nguyễn Thùy Dương

18/10/1984

Giảng viên

ntduong@hluv.edu.vn

20

Vũ Thị Minh Huyền

22/03/1990

Giảng viên

vtmhuyen@hluv.edu.vn

21

Đinh Thị Thủy

15/09/1984

Giảng viên

dtthuy.ktcn@hluv.edu.vn

25

Phạm Thị Hương

09/11/1984

Giảng viên

pthuong@hluv.edu.vn

26

Bùi Thị Nhung

05/08/1987

Giảng viên

btnhung@hluv.edu.vn

27Vũ Đức HạnhGiảng viênvdhanh@hluv.edu.vn

KHOA SP TIỂU HỌC - MẦM NON

tieuhoc-mamnon@hluv.edu.vn

1

Nguyễn Thị Nguyệt

19/12/1976

P. Trưởng khoa

ntnguyet@hluv.edu.vn

2

Lưu Thị Chung

12/01/1974

P. Trưởng khoa

ltchung@hluv.edu.vn

3

Phạm Thị Thanh Vân

09/11/1972

P. Trưởng khoa

pttvan@hluv.edu.vn

4

Vũ Thị Diệu Thúy

18/05/1977

Trưởng môn MN

vtdthuy@hluv.edu.vn

5

Đinh Thị Hồng Loan

26/10/1984

Giảng viên

dthloan@hluv.edu.vn

6

Trương Hải Yến

06/05/1992

Giảng viên

thyen@hluv.edu.vn

7

Nguyễn Thị Hương Lan

01/04/1988

Giảng viên

nthlan@hluv.edu.vn

8

Phạm Thị Thu Hiền

01/06/1982

Trưởng môn âm nhạc

ptthien@hluv.edu.vn

9

Mai Thị Ánh Hồng

02/10/1980

Giảng viên

mtahong@hluv.edu.vn

10

Phạm Thị Thanh Mai

06/03/1989

Giảng viên

pttmai@hluv.edu.vn

11

Vũ Thị Thúy Ngà

11/06/1974

Giảng viên

vttnga@hluv.edu.vn

12

Phạm Thị Tuyết

06/08/1964

Giảng viên

pttuyet@hluv.edu.vn

13

Nguyễn Thị Hiền

07/09/1987

Giảng viên

nthien@hluv.edu.vn

14

Bùi Thị Kim Phụng

06/11/1982

Giảngviên

btkphung@hluv.edu.vn

15

Bùi Hương Giang

17/04/1987

Giảng viên

bhgiang@hluv.edu.vn

16

Hoàng Thị Hường

27/01/1984

Giảng viên

hthuong.mn@hluv.edu.vn

17

Lê Thị Thu Hương

30/11/1983

Trưởng môn GDTH

ltthuong@hluv.edu.vn

18

Phạm Văn Thiên

26/12/1976

Giảng viên

pvthien@hluv.edu.vn

19

Tống Thị Kim Anh

20/02/1987

Trưởng môn mỹ thuật

ttkanh@hluv.edu.vn

20

Dương Thu Hương

08/03/1994

Giảng viên

dthuong@hluv.edu.vn

21

Bùi Thị Hồng

28/09/1980

Giảng viên

bthong@hluv.edu.vn

22

Đỗ Hồng Lĩnh

10/11/1992

Giảng viên

dhlinh@hluv.edu.vn

23

Ninh Tiến Nam

14/11/1987

Chuyên viên

ntnam@hluv.edu.vn

KHOA GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

gdthuongxuyen@hluv.edu.vn

1

Trần Ngọc Tú

23/10/1978

Trưởng khoa

tntu@hluv.edu.vn

2

Phạm Thị Hương Thảo

03/04/1981

P.Trưởng khoa

pththao@hluv.edu.vn

5

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

07/12/1988

Chuyên viên

nttnhan@hluv.edu.vn

6

Phạm Thị Thùy Dung

14/12/1990

Chuyên viên

pttdung@hluv.edu.vn

3

Bùi Thị Tươi

24/01/1993

Chuyên viên

bttuoi@hluv.edu.vn

4

Lương Thị Hoàng Ngân

17/01/1980

Chuyên viên

lthngan@hluv.edu.vn

7

Trần Thị Phường

05/02/1988

Chuyên viên

ttphuong@hluv.edu.vn

8

Đinh Hoài Thu

01/12/1989

Nhân viên

dhthu@hluv.edu.vn

9

Đinh Bá Hòe

01/01/1981

Giảng viên

dbhoe@hluv.edu.vn

BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT - TÂM LÝ

tamly@hluv.edu.vn

3

Vũ Thị Hồng

02/08/1978

Trưởng môn Tâm lý

vthong@hluv.edu.vn

4

Nguyễn Thị Thịnh

16/09/1981

Giảng viên

ntthinh@hluv.edu.vn

5

Phạm Thị Trúc

20/08/1980

Giảng viên

pttruc@hluv.edu.vn

6

Đoàn Thị Hoa

21/01/1992

Giảng viên

doanthihoa@hluv.edu.vn

7

Bùi thị Kim Phương

01/07/1966

Giảng viên

btkphuong@hluv.edu.vn

8

Đoàn Thị Thơm

07/08/1984

Giảng viên

dtthom@hluv.edu.vn

9

Đinh Thị Hoa

04/10/1982

Giảng viên

dinhthihoa@hluv.edu.vn

10

Nguyễn Văn Hiếu

28/02/1983

Giảng viên

nvhieu@hluv.edu.vn

12

Trần Thị Tân

15/07/1990

Giảng viên

tttan@hluv.edu.vn

BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

llchinhtri@hluv.edu.vn

1

Đoàn Sỹ Tuấn

20/10/1978

P.Trưởng môn PT

dstuan@hluv.edu.vn

2

Hoàng Diệu Thúy

28/10/1976

P. Trưởng phòng

hdthuy@hluv.edu.vn

3

Lê Thị Ngọc Thùy

23/03/1983

P.Trưởng môn

ltnthuy@hluv.edu.vn

3

Phạm Thanh Xuân

24/01/1982

Giảng viên

ptxuan@hluv.edu.vn

4

Vũ Thị Hương Giang

21/04/1984

Giảng viên

vthgiang@hluv.edu.vn

5

Vũ Tuệ Minh

24/11/1984

Giảng viên

vtminh@hluv.edu.vn

6

Nguyễn Thị Hào

05/11/1985

Giảng viên

nthao@hluv.edu.vn

7

Bùi Thị Thu Hiền

01/06/1987

Giảng viên

btthien@hluv.edu.vn

8

Lê Thị Lan Anh

08/08/1985

Giảng viên

ltlanh@hluv.edu.vn

9

Phan Thị Thu Nhài

20/10/1985

Giảng viên

pttnhai@hluv.edu.vn

10

Phạm Thành Trung

06/04/1981

Trưởng môn ĐLCM của ĐCSVN

pttrung@hluv.edu.vn

11

Đỗ Thị Yên

25/02/1985

Giảng viên

dtyen@hluv.edu.vn

12

Nguyễn Thúy Mai

01/02/1989

Giảng viên

ntmai@hluv.edu.vn

13

Nguyễn Thị Thu Dung

22/08/1988

Giảng viên

nttdung.llct@hluv.edu.vn

15

Nguyễn Thị Thu Thủy

01/08/1991

Giảng viên

nttthuy@hluv.edu.vn

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

ttngoaingu-tinhoc@hluv.edu.vn

1

Nguyễn Thị Liên

13/08/1983

Giám đốc

ntlien@hluv.edu.vn

2

Đồng Thị Thu

22/04/1979

P. Giám đốc

dtthu@hluv.edu.vn

3

Bùi Thị Tuyết

27/07/1985

Giảng viên

bttuyet@hluv.edu.vn

4

Nguyễn Thị Thu Hà

14/05/1985

Giảng viên

nttha@hluv.edu.vn

5

Bùi Thị Thu Hoài

23/11/1984

Chuyên viên

btthoai@hluv.edu.vn

9

Phạm Xuân Nguyện

22/03/1983

Giảng viên

pxnguyen@hluv.edu.vn

Nguyễn Thị Thảo

16/02/1984

Giảng viên

ntthao@hluv.edu.vn

TRUNG TÂM THƯ VIỆN - THIẾT BỊ

thuvien-thietbi@hluv.edu.vn

1

Dương Trọng Hạnh

26/03/1969

Giám đốc

dthanh@hluv.edu.vn

2

Bùi Bình An

04/11/1965

P.Giám đốc

buibinhan@hluv.edu.vn

3

Lê Thị Tuyết Nhung

14/03/1978

P.Giám đốc

lttnhung@hluv.edu.vn

4

Phạm Thị Ngà

12/08/1985

Giảng viên

ptnga@hluv.edu.vn

5

Hoàng Cao Minh

01/01/1986

Giảng viên

hcminh@hluv.edu.vn

6

Trần Thu Thủy

10/08/1984

Thư viện viên

ttthuy@hluv.edu.vn

7

Phạm Thị Yến

02/03/1986

Chuyên viên

ptyen@hluv.edu.vn

8

Đỗ Quang Đạt

28/07/1984

Tổ trưởng tổ TB

dqdat@hluv.edu.vn

9

Phạm Thị Thanh Hà

09/02/1985

Nhân viên

pttha@hluv.edu.vn

10

Đinh Công Quyền

20/06/1981

Nhân viên

dcquyen@hluv.edu.vn

11

Đỗ Thị Tươi

20/10/1981

Chuyên viên

dttuoi@hluv.edu.vn

12

Trịnh Thị Ngân Phương

19/09/1983

Nhân viên

ttnphuong@hluv.edu.vn

13

Nguyễn Thị Trang Nhung

12/08/1994

Nhân viên

nttnhung@hluv.edu.vn

14

Đinh Thị Hà

25/05/1990

Nhân viên

dtha@hluv.edu.vn

15

Trần Thanh Tâm

15/11/1986

Nhân viên

tttam@hluv.edu.vn

16

Dương Thị Thúy Hằng

09/01/1983

Nhân viên

dtthang@hluv.edu.vn

17

Nguyễn Thiết Kế

22/03/1981

Giảng viên

ntke@hluv.edu.vn

TRUNG TÂM Y TẾ - MÔI TRƯỜNG

ytemoitruong@hluv.edu.vn

1

Đinh Văn Viễn

24/02/1979

P.Giám đốc

dvvien@hluv.edu.vn

2

Đỗ Thị Giang

25/11/1969

Y sĩ (hạng IV)

dtgiang@hluv.edu.vn

3

Phạm Thị Minh Thu

03/07/1977

Dược (hạng IV)

ptmthu.yt@hluv.edu.vn

4

Nguyễn Thị Thu Hà

05/08/1975

Nhân viên

nttha.yt@hluv.edu.vn

5

Đặng Thị Hằng

02/07/1971

Hộ sinh (hạng IV)

dthang@hluv.edu.vn

6

Hoàng Ngọc Mai

30/06/1987

Nhân viên

hnmai@hluv.edu.vn

7

Phạm Thị Bích Phương

13/06/1989

Nhân viên

ptbphuong@hluv.edu.vn

BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

kytucxa@hluv.edu.vn

1

Lê Hồng Phượng

26/10/1978

Trưởng Ban

lhphuong@hluv.edu.vn

2

Lê Thị Hằng

31/10/1980

P.Trưởng ban

lthang@hluv.edu.vn

3

Nguyễn Thị Thanh Nga

20/05/1984

Chuyên viên

nttnga@hluv.edu.vn

4

Đào Thị Ánh Tuyết

19/02/1983

Giáo viên THCS

dtatuyet@hluv.edu.vn

5

Lê Thị Thu Hiền

15/05/1989

Thư viện viên (hạng IV)

ltthien@hluv.edu.vn

6

Vũ Thị Thu Hằng

16/02/1991

Chuyên viên

vtthang@hluv.edu.vn

7

Nguyễn Thị Thanh Nga

10/02/1988

Chuyên viên

nttnga.ktx@hluv.edu.vn

8

Đỗ Thị Hạnh

17/12/1987

Nhân viên

dthanh.ktx@hluv.edu.vn

9

Lê Thị Kim Dung

07/04/1983

Nhân viên

ltkdung@hluv.edu.vn

4

Lâm Ngọc Cương

24/01/1991

Chuyên viên

lncuong@hluv.edu.vn

27

Bùi Lê Nhật

15/02/1986

Giảng viên

blnhat@hluv.edu.vn

TS chính quy: 0938432640

G

TS VLVH 0936331567