Chứng nhận Kiểm định chất lượng CSGD, CTĐT

Kế hoạch về công tác đảm bảo chất lượng

Kế hoạch về công tác đảm bảo chất lượng

Văn bản, Kế hoạch về hoạt động Tự đánh giá CTĐT, CSGD của Trường Đại Học Hoa Lư

TT

Tên Văn bản

Số/ngày tháng ban hành

Nơi ban hành

Ghi chú

I. Tự đánh giá CTĐT

1

Quyết định thành lập Hội đồng TĐG CTĐT năm 2017(Xem tại đây)

588/QĐ-ĐHHL
21/11/2017

ĐHHL

2

Kế hoạch Tự đánh giá CTĐT ngành Giáo dục mầm non, Kế toán trình độ Đại học năm 2017 (xem tại đây)

203/KH-ĐHHL
18/12/2017

ĐHHL

3

Quyết định thành lập Hội đồng TĐG CTĐT năm 2019 (Xem tại đây)

379/QĐ-ĐHHL
07/10/2019

ĐHHL

4

Kế hoạch Tự đánh giá CTĐT ngành Giáo dục mầm non, Kế toán trình độ Đại học năm 2019(xem tại đây)

175/KH-ĐHHL
16/10/2019

ĐHHL

5

Quyết định thành lập BTK và các nhóm giúp việc Hội đồng TĐG CTĐT ngành Giáo dục mầm non, Kế toán trình độ Đại học (xem tại đây)

402/QĐ-ĐHHL
16/10/2019

ĐHHL

6Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá CTĐT ngành Giáo dục tiểu học năm 2022 (Xem tại đây)54/QĐ-ĐHHL
15/02/2022
ĐHHL
7Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá CTĐT ngành Quản trị kinh doanh năm 2022 (Xem tại đây)53/QĐ-ĐHHL
15/02/2022
ĐHHL
8Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá giữa chu kỳ kiểm định chất lượng CTĐT ngành Giáo dục mầm non và ngành Kế toán (xem tại đây)592/QĐ-ĐHHL
16/09/2023
ĐHHL
9Quyết định thành lập các nhóm viết báo cáo tự đánh giá giữa chu kỳ kiểm định chất lượng CTĐT ngành Giáo dục mầm non và ngành Kế toán (xem tại đây)594/QĐ-ĐHHL
18/09/2023
ĐHHL
10Kế hoạch tự đánh giá giữa chu kỳ kiểm định chất lượng CTĐT ngành Giáo dục mầm non và ngành Kế toán (xem tại đây)211/KH-ĐHHL
18/09/2023
ĐHHL

II. Tự đánh giá CSGD

1

Quyết định thành lập Hội đồng Tự đánh giá trường Đại học Hoa Lư năm 2018 (xem tại đây)

332/QĐ-ĐHHL
10/08/2018

ĐHHL

2Quyết định kiện toàn Hội đồng Tự đánh giá trường Đại học hoa lư năm 2019 (xem tại đây)

213/QĐ-ĐHHL
23/05/2019

ĐHHL
3Kế hoạch Tự đánh giá trường Đại học Hoa Lư năm 2018 (xem tại đây)121/KH-ĐHHL
10/08/2018
ĐHHL
4Quyết định thành lập Ban thư ký và các nhóm giúp việc hội động tự đánh giá (xem tại đây)349/QĐ-ĐHHL
10/08/2018
ĐHHL
5Công văn về việc đăng ký đánh giá ngoài CSGD (xem tại đây)639/ĐHHL-TCTH
10/12/2019
ĐHHL
6Quyết định về việc thành lập Hội đồng TĐG giữa chu kỳ kiểm định chất lượng Trường Đại học Hoa Lư (xem tại đây)625/QĐ-ĐHHL
15/12/2022
ĐHHL
7Kế hoạch Tự đánh giá giữa chu kỳ kiểm định chất lượng Trường Đại học Hoa Lư giai đoạn 2020 - 2025 (xem tại đây)229/KH-ĐHHL
31/12/2022
ĐHHL

Tin tiêu điểm