Văn bản, Kế hoạch về hoạt động Tự đánh giá CTĐT, CSGD của Trường Đại Học Hoa Lư

TT

Tên Văn bản

Số/ngày tháng ban hành

Nơi ban hành

Ghi chú

I. Tự đánh giá CTĐT

1

Quyết định thành lập Hội đồng TĐG CTĐT năm 2017(Xem tại đây)

588/QĐ-ĐHHL
21/11/2017

ĐHHL

2

Kế hoạch Tự đánh giá CTĐT ngành Giáo dục mầm non, Kế toán trình độ Đại học năm 2017 (xem tại đây)

203/KH-ĐHHL
18/12/2017

ĐHHL

3

Quyết định thành lập Hội đồng TĐG CTĐT năm 2019 (Xem tại đây)

379/QĐ-ĐHHL
07/10/2019

ĐHHL

4

Kế hoạch Tự đánh giá CTĐT ngành Giáo dục mầm non, Kế toán trình độ Đại học năm 2019(xem tại đây)

175/KH-ĐHHL
16/10/2019

ĐHHL

5

Quyết định thành lập BTK và các nhóm giúp việc Hội đồng TĐG CTĐT ngành Giáo dục mầm non, Kế toán trình độ Đại học (xem tại đây)

402/QĐ-ĐHHL
16/10/2019

ĐHHL

II. Tự đánh giá CSGD

1

Quyết định thành lập Hội đồng Tự đánh giá trường Đại học Hoa Lư năm 2018 (xem tại đây)

332/QĐ-ĐHHL
10/08/2018

ĐHHL

2Quyết định kiện toàn Hội đồng Tự đánh giá trường Đại học hoa lư năm 2019 (xem tại đây)

213/QĐ-ĐHHL
23/05/2019

ĐHHL
3Kế hoạch Tự đánh giá trường Đại học Hoa Lư năm 2018 (xem tại đây)121/KH-ĐHHL
10/08/2018
ĐHHL
4Quyết định thành lập Ban thư ký và các nhóm giúp việc hội động tự đánh giá (xem tại đây)349/QĐ-ĐHHL
10/08/2018
ĐHHL
5Công văn về việc đăng ký đánh giá ngoài CSGD (xem tại đây)639/ĐHHL-TCTH
10/12/2019
ĐHHL

Tin tiêu điểm