GIỚI THIỆU

Phòng Tài vụ là một trong 19 đơn vị trực thuộc được thành lập theo Quyết định số 2354/QĐ-UBND, ngày 05/10/2007 của UBND tỉnh Ninh Bình về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trường Đại học Hoa Lư và Quyết định số 47/QĐ-UBND, ngày 15/01/2009 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc sửa đổi, bổ sung Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 2354/QĐ-UBND, ngày 05/10/2007 của UBND tỉnh Ninh Bình. Phòng có chức năng, nhiệm vụ tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác quản lý hoạt động tài chính, tài sản và chế độ kế toán; thực hiện quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính của Trường. Nhiệm vụ của phòng là thực hiện công tác kế toán; lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách được giao; quản lý thống nhất và tập trung nguồn thu sự nghiệp phục vụ các hoạt động của Trường; công khai tài chính và các báo cáo theo yêu cầu của các cấp quản lý.

* Cơ cấu tổ chức:

- Hiện nay, phòng Tài vụ có 07 viên chức, gồm: 01 Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng và 04 chuyên viên.

- Lãnh đạo phòng qua các thời kỳ:PHÒNG TÀI VỤ

- ThS Phạm Quang Huấn giữ chức vụ Trưởng phòng từ năm 2007 đến năm 2013.

- CN Bùi Thị Hải Yến giữ chức vụ Trưởng phòng từ năm 2013 đến nay.

PHÒNG TÀI VỤ

* Chức năng, nhiệm vụ, một số thành tích đạt được:

+ Chức năng: Tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác tài chính, kế toán, quản lý và sử dụng tài sản của Nhà trường

+ Nhiệm vụ:

- Tổ chức quản lý các nguồn vốn theo Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định hiện hành.

- Phổ biến các văn bản của Nhà nước, hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng chế độ chính sách, các quy định, quy trình về tài chính;

- Kiểm tra, giám sát và thực hiện công tác hạch toán các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán, mua sắm, sửa chữa, thanh lý tài sản và nguồn hình thành tài sản, hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản, dự án;

- Quyết toán các nguồn kinh phí, lập và nộp báo cáo tài chính đúng quy định của Nhà nước và của Trường;

- Thực hiện việc chi trả tiền lương, tiền công và các chế độ khác cho công chức, viên hức, người lao động;

- Trực tiếp thu học phí của người học tại trường;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác kiểm kê tài sản, trang thiết bị, kiểm tra kế toán định kỳ theo quy định của Nhà nước;

+ Một số thành tích đạt được:

Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, phòng tài vụ đã nghiên cứu các văn bản, quy định hướng dẫn của Nhà nước, phân tích khả năng tài chính của Nhà trường để tham mưu cho lãnh đạo Trường về công tác xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, cơ chế quản lý tài chính ở các đơn vị trực thuộc. Trong quá trình triển khai, Phòng đã đề xuất các phương án phân phối nguồn thu hợp lý nhằm sử dụng nguồn tài chính hiệu quả, đồng thời động viên, khuyến khích các đơn vị tích cực đóng góp tạo nguồn thu cho Nhà trường.

Trong những năm qua, tập thể cán bộ, viên chức Phòng Tài vụ luôn cố gắng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, xây dựng quan hệ phối hợp với các đơn vị để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Nhà trường. Phòng luôn quan tâm, chú trọng việc đảm bảo thực hiện đầy đủ việc chi trả lương và các khoản thu nhập cho cán bộ, viên chức và người lao động, các khoản thu - chi đối với người học. Các định mức thu chi được quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ hoặc bằng các văn bản cụ thể nhằm thực hiện nguyên tắc dân chủ, công khai và minh bạch, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có hiệu quả. Bên cạnh đó, Phòng còn phối hợp với một số đơn vị, đối tác bên ngoài huy động thêm nguồn lực tài chính cho hoạt động của Nhà trường thông qua các hình thức hỗ trợ, học bổng, vay không lãi suất,… phục vụ cho việc tăng cường cơ sở vật chất của Nhà trường.

Trong các hoạt động tập thể của Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Phòng luôn nhiệt tình ủng hộ và tích cực tham gia. Cán bộ, nhân viên của Phòng đều có ý thức, nhận thức về việc học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác và tu dưỡng, rèn luyện, học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt “nếp sống văn hóa nơi công sở”.

Từ khi thành lập Trường Đại học Hoa Lư đến nay, Phòng Tài vụ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được nhận nhiều bằng khen, giấy khen các cấp. Hàng năm, Phòng đều có các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua, công đoàn viên chức Xuất sắc và cá nhân được khen thưởng. Cụ thể:

- Năm 2010 - 2011 Phòng được UBND tăng giấy khen theo quyết định số 360/QĐ-UBND ngày 22/8/2011

Trong xu thế đổi mới dịch vụ công, hướng đến giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp, trong điều kiện tài chính Nhà trường gặp nhiều khó khăn vì công tác tuyển sinh, Phòng Tài vụ luôn nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm tham mưu với lãnh đạo Nhà trường về công tác tạo nguồn thu, sử dụng kinh phí hợp lý, phục vụ tốt hơn cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học nhằm phát triển Nhà trường.

Tập thể cán bộ, viên chức Phòng Tài vụ luôn phấn đấu: nâng cao nhận thức về chức năng, nhiệm vụ của Phòng, phấn đấu học tập, rèn luyện nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, dân chủ trong sinh hoạt Đảng, Công đoàn, trong công việc, xây dựng chế độ, nề nếp làm việc khoa học, có kế hoạch, thực hiện tốt quy định, quy chế của Nhà trường và quy trình làm việc của đơn vị; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán và phối hợp nhịp nhàng với các đơn vị trực thuộc trong Nhà trường nhằm thực hiện tốt kế hoạch chuyên môn, chấp hành nghiêm túc các chế độ, chính sách về quản lý tài chính, tài sản của Nhà nước, không để xảy ra hiện tượng tiêu cực, thất thoát trong quản lý tài chính, tài sản; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cân đối các nguồn thu sự nghiệp nhằm phục vụ tốt công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, tăng thu nhập cho cán bộ, viên chức và người lao động trong Nhà trường.

Lương Tháng 10/2019

Thứ Tư, 17:14 09/10/2019

Lương Tháng 10/2019

Thứ Tư, 17:13 09/10/2019

Lương Tháng 10/2019

Thứ Tư, 17:13 09/10/2019

Lương Tháng 10/2019

Thứ Tư, 17:12 09/10/2019