GIỚI THIỆU

Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng (tiền thân là phòng Quan hệ đối ngoại - Quản lý khoa học và Kiểm định chất lượng) được thành lập Quyết định số 47/QĐ-UBND, ngày 15/01/2009 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc sửa đổi, bổ sung Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 2354/QĐ-UBND, ngày 05/10/2007 của UBND tỉnh Ninh Bình về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trường Đại học Hoa Lư. Phòng có chức năng, nhiệm vụ tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác khảo thí, công tác đảm bảo chất lượng các ngành, các hệ đào tạo trong trường.

Hiện nay, phòng có 09 cán bộ, giảng viên và chuyên viên, gồm: 01 Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng, 06 giảng viên và chuyên viên. Về trình độ chuyên môn: 08 Thạc sỹ, 01 Đại học.

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

1. Lãnh đạo phòng qua các thời kỳ:

ThS Nguyễn Hữu Tiến giữ chức vụ Trưởng phòng từ năm 2007 đến nay.

2. Thành tích đạt được:

Ngay từ khi thành lập, phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đã chú trọng đến việc đổi mới công tác tổ chức thi học phần, học kỳ của nhà trường nhằm đánh giá chính xác, công bằng, khách quan kết quả học tập của sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. Chi bộ phòng đã tích cực tham mưu với Đảng ủy trường ban hành hai nghị quyết đó là Nghị quyết 86/NQ-ĐU về tăng cường công tác chỉ đạo và quản lý thi học phần, học kỳ và Nghị quyết 142/NQ-ĐU về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới thi học phần học kỳ. Từ nghị quyết của Đảng ủy, đơn vị đã tham mưu cho Hiệu trưởng Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị Quyết của Đảng ủy trong đó tập trung vào việc đổi mới công tác tổ chức và quản lý thi học phần, học kỳ của trường.

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Trên cơ sở quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục & Đào tạo, đã tham mưu cho lãnh đạo trường ban hành các văn bản quy định về quy trình làm thi và đánh giá kết quả đối với các hệ đào tạo của nhà trường trong đó quy định rõ trách nhiệm của từng đơn vị và cá nhân trong các khâu của quá trình làm thi như ra đề, coi thi, chấm thi,… đối với từng hình thức thi. Để giúp các đơn vị thực hiện tốt các khâu của quá trình làm thi, đơn vị đã chủ động soạn thảo các văn bản biểu mẫu, hồ sơ phục vụ thi cho các đơn vị đảm bảo thống nhất chung trong toàn trường.

Hàng năm, đơn vị đã tham mưu cho lãnh đạo trường xây dựng kế hoạch tổ chức thi học phần, học kỳ một cách chi tiết, cụ thể và thông báo công khai, kịp thời cho cán bộ giảng viên và sinh viên. Hàng năm, đã chủ động tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng ngân hàng câu hỏi thi học phần, học kỳ và phối hợp với các bộ môn để thực hiện tốt kế hoạch đề ra, kết quả đã có hàng trăm học phần có ngân hàng câu hỏi thi đưa vào sử dụng trong các kỳ thi học phần của nhà trường. Trong quá trình tổ chức thi học phần, học kỳ, phòng Khảo thí và ĐBCL luôn chủ động phối hợp với các đơn vị để tổ chức và quản lý thi đảm bảo nghiêm túc, đúng quy chế trong tất cả các khâu của quá trình làm thi. Nhìn chung công tác tổ chức và quản lý thi học phần, học kỳ đã có nhiều cải tiến, đổi mới, có nhiều chuyển biến tốt đảm bảo khách quan, công bằng và đánh giá đúng thực chất kết quả học tập của sinh viên.

Thực hiện kế hoạch về đảm bảo chất lượng và công tác tự đánh giá nhà trường, phòng đã tham mưu cho lãnh đạo trường xây dựng kế hoạch tự đánh giá một cách cụ thể, tham mưu phân công các nhóm công tác và đôn đốc các đơn vị, các nhóm công tác triển khai theo kế hoạch. Đã hoàn thành báo cáo tự đành giá nhà trường và gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo đúng quy định. Bên cạnh đó, thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, từ năm học 2013 - 2014 đơn vị đã tham mưu cho Hiệu trưởng về kế hoạch và phối hợp với các đơn vị có liên quan để tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, cụ thể mỗi năm đã lấy ý kiến của tất cả sinh viên hệ chính quy với hơn 100 giảng viên của trường. Các hoạt động về công tác Tự đánh giá và Đảm bảo chất lượng đã giúp nhà trường nắm bắt được thực trạng chất lượng đào tạo, đánh giá mức độ đạt được của nhà trường so với các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ đó xây dựng chiến lược phát triển nhà trường đồng thời có các giải pháp trước mắt và lâu dài để nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đ/c Nguyễn Hữu Tiến trưởng phòng Khảo thí đảm bảo chất lượng trường Đại học Hoa Lư.

Với những kết quả đã đạt được, từ khi thành lập đến nay, phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đã đạt được nhiều danh hiệu thi đua và được cấp trên khen thưởng, đơn vị liên tục đạt tập thể lao động tiên tiến được Hiệu trưởng khen thưởng. Năm học 2009 - 2010 và năm học 2015 - 2016 được UBND tỉnh Ninh Bình công nhận là tập thể lao động xuất sắc. Năm học 2008 - 2009 được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen; năm học 2010 - 2011 được UBND tỉnh tặng bằng khen. Chi bộ liên tục đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh và Công đoàn bộ phận luôn đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc. Về cá nhân có 01 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, 01 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, 01 cá nhân được Bộ Giáo dục & Đào tạo tặng bằng khen, 02 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen và nhiều cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, được hiệu trưởng tặng giấy khen.

3. Định hướng phát triển trong thời gian tới:

Trong những năm tới, về công tác thi học phần, học kỳ, đơn vị sẽ tiếp tục tham mưu với nhà trường đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo hướng đánh giá năng lực của người học; kết hợp đánh giá trong quá trình học tập với đánh giá cuối học kỳ cho phù hợp với phương thức đào tạo của nhà trường; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên; từ năm học 2017 - 2018 sẽ tiếp tục triển khai xây dựng ngân hàng câu hỏi thi học phần, học kỳ theo chương trình đào tạo tín chỉ. Về công tác đảm bảo chất lượng, sẽ đẩy mạnh các hoạt động kiểm định chất lượng. Tập trung vào hoạt động tự đánh giá các chương trình đào tạo của nhà trường; tiếp tục thực hiện tự đánh giá nhà trường theo các tiêu chuẩn, tiêu chí mới do Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành và đăng ký đánh giá ngoài để được công nhận là trường đại học đạt tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng, qua đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và vị thế của nhà trường.

Tin tiêu điểm