Ngành nghề đào tạo

Các ngành nghề đào tạo hiện nay của nhà trường

Trình độ đại học:

 • Sư phạm Khoa học tự nhiên ( Tải về )
 • Sư phạm Lịch sử - Địa lí ( Tải về )
 • Sư phạm Toán
 • Sư phạm Vật lý
 • Sư phạm Hóa học
 • Sư phạm Sinh học
 • Sư phạm Ngữ văn
 • Giáo dục Tiểu học
 • Giáo dục Mầm non
 • Kế toán
 • Quản trị kinh doanh
 • Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa-Du lịch)
 • Du lịch (Tải về)

Trình độ cao đẳng:

 • Giáo dục Tiểu học
 • Kế toán

Ngành sư phạm lịch sử-địa lí (Tải về)

Sư phạm Khoa học tự nhiên (Tải vể)

Thông tin đào tạo năm 2019 (PDF)

Thông tin đào tạo năm 2020 (PDF)

Thông tin đào tạo năm 2021 (PDF)

TS chính quy3: 0938432640

TS chính quy2: 02293892701

TS chính quy1: 02293888296

G

TS VLVH 0936331567