Ngành nghề đào tạo

Các ngành nghề đào tạo hiện nay của nhà trường

Các ngành đào tạo trình độ đại học:

 • Sư phạm Khoa học tự nhiên
 • Sư phạm Lịch sử - Địa lí
 • Sư phạm Toán
 • Sư phạm Vật lý
 • Sư phạm Hóa học
 • Giáo dục Tiểu học
 • Giáo dục Mầm non
 • Kế toán
 • Quản trị kinh doanh
 • Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa-Du lịch)
 • Du lịch

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng:

 • Giáo dục Mầm non

TS chính quy3: 0938432640

TS chính quy2: 02293892701

TS chính quy1: 02293888296

G

TS VLVH 0936331567