Ngành nghề đào tạo

Các ngành nghề đào tạo hiện nay của nhà trường

Các ngành đào tạo trình độ đại học:

Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng:

  • Giáo dục Mầm non

TS chính quy3: 0938432640

TS chính quy2: 02293892701

TS chính quy1: 02293888296

G

TS VLVH 02293892700

G

TS VLVH 0936331567