Ngành nghề đào tạo

Các ngành nghề đào tạo hiện nay của nhà trường

Trình độ đại học:

 • Sư phạm Khoa học tự nhiên ( Tải về )

 • Sư phạm Lịch sử - Địa lí ( Tải về )

 • Sư phạm Toán
 • Sư phạm Vật lý
 • Sư phạm Hóa học
 • Sư phạm Sinh học
 • Sư phạm Ngữ văn
 • Giáo dục Tiểu học
 • Giáo dục Mầm non
 • Kế toán
 • Quản trị kinh doanh
 • Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa-Du lịch)

Trình độ cao đẳng:

 • Giáo dục Tiểu học
 • Kế toán

Biên bản kiểm tra thực tế điều kiện về đội ngụ giảng viên, trang thiết bị, thư viện
Ngành sư phạm lịch sử-địa lí (Tải về)

Sư phạm Khoa học tự nhiên (Tải vể)

TS chính quy: 0915.279.228

G

TS VLVH 0936331567