Kỷ yếu hội thảo khoa học "Nâng cao hiệu quả đào tạo theo học chế tín chỉ ở Trường Đại học Hoa Lư"

Một số đề xuất điều chỉnh trong quy định đào tạo tín chỉ tại Trường Đại học Hoa Lư

ThS. Phạm Văn Cường, ThS. Hoàng Đức Hoan

Giải pháp nâng cao văn hóa đọc của sinh viên Trường đại học Hoa Lư đáp ứng phương pháp đào tạo theo học chế tín chỉ

ThS. Lê Thị Tuyết Nhung

Khai thác ứng dụng công nghệ thông tin trong việc hỗ trợ kiểm tra đánh giá thường xuyên ở một số học phần tại trường đại học hoa lư

ThS. Nguyễn Thị Miền

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả tự học cho sinh viên chuyên ngành kế toán đại học hoa lư

ThS. Đặng Hà Quyên

Ứng dụng các công cụ của Google và Microsoft vào giảng dạy Tiếng Anh.

ThS. Phạm Đức Thuận

Lập kế hoạch tổ chức hoạt động Thực hành sư phạm thường xuyên cho sinh viênngành Giáo dục Mầm non trình độ Đại họcTrường đại học Hoa Lư.

NCS. Vũ Thị Diệu Thúy, CN. Vũ Thị Thúy Ngà, ThS. Bùi Thị Kim Phương

Học chế tín chỉ và đào tạo theo học chế tín chỉ ở Trường đại học Hoa Lư.

TS. Phan Thị Hồng Duyên, ThS. Phạm Văn Cường

Ứng dụng công cụ của Google, Edmodo vào hoạt động giảng dạy theo học chế tín chỉtại Trường đại học Hoa Lư

ThS. Đào Sỹ Nhiên

Tiếp cận mô hình “sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học” trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực sư phạm tại Trường đại học Hoa Lư.

ThS. Bùi Thị Hồng, ThS. Lê Thị Thu Hương

Phát triển chương trình đào tạo tại Trường đại học Hoa Lư.

TS. Lâm Văn Năng, ThS. Hà Thị Hương

Phát huy năng lực tự học của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ ở Trường đại học Hoa Lư

ThS. Vũ Thị Phượng

Thiết kế và tổ chức cho sinh viên thực hiện các nhiệm vụ học tập trong dạy học tín chỉ

Th.S Nguyễn Thị Nguyệt, Th.S Bùi Thị Kim Phương

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ ở Trường đại học Hoa Lư

ThS. Vũ Thị Hồng, ThS. Phạm Thu Quỳnh

Công tác thi, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của sinh viên Trường đại học Hoa Lư theo phương thức đào tạo tín chỉ

ThS. Nguyễn Hữu Tiến

Giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo theo học chế tín chỉ cho sinh viên khối ngành Kinh tế Trường đại học Hoa Lư

ThS. Phan Thị Hằng Nga

Phần mềm quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ tại Trường đại học Hoa Lư - thực trạng và giải pháp

ThS. Trương Ngọc Dương, ThS. Phạm Xuân Nguyện, ThS. Phùng Thị Thao

Một số khó khăn, hạn chế trong hoạt động dạy và học theo học chế tín chỉ ở Trường đại học Hoa Lư hiện nay - thực trạng và giải pháp

TS. Nguyễn Thị Thịnh, ThS. Trần Thị Tân

Nâng cao hiệu quả đào tạo theo học chế tín chỉ ở Trường đại học Hoa Lư.

ThS. Đinh Bích Hảo

Đổi mới nội dung, phương pháp công tác sinh viên tại đại học Hoa Lư phù hợp với đào tạo theo tín chỉ và yêu cầu đổi mới giáo dục - đào tạo

ThS. Đinh Thị Liên

Một số ý kiến về thực trạng và giải pháp góp phần nâng hiệu quả thực hiện phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ ở Trường đại học Hoa Lư

TS. Đoàn Sỹ Tuấn, ThS. Lê Thị Ngọc Thùy

  • Thứ Bảy, 10:28 18/01/2020

TS chính quy3: 0938432640

TS chính quy2: 02293892701

TS chính quy1: 02293888296

G

TS VLVH 02293892700

G

TS VLVH 0936331567