Văn bản NCKH Tỉnh

Các văn bản khoa học và công nghệ cấp tỉnh

TTVăn bảnTên Văn bảnGhi chú
103/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 1 năm 2016Quyết định Quy định chi tiết việc thực hiện thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Ninh BìnhQuyết định
206/2017/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2017Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh BìnhQuyết định
303/2019/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2019Quyết định Ban hành quy định xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh; tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bản tỉnh Ninh BìnhQuyết định
4123/2021/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021Nghị quyết Hỗ trợ đăng ký bảo hộ, phát triển tài sản trí tuệ, triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2025Nghị quyết
502/2023/NQ-HĐND ngày 14 tháng 11 năm 2023Nghị quyết Ban hành quy định định mức xây dựng dự toán đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Ninh BìnhNghị quyết
665/2023/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2023Quyết định ban hành Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ; đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học trên địa bàn tỉnh Ninh BìnhQuyết định

TS chính quy3: 0938432640

TS chính quy2: 02293892701

TS chính quy1: 02293888296

G

TS VLVH 02293892700

G

TS VLVH 0936331567