Thực hiện chương trình đào tạo và kế hoạch năm học 2017-2018, ngày 02/5/2017Trường Đại học Hoa Lư phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình tổ chức Hội nghị về công tác thực tập sư phạm năm học 2016-2017, phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017-2018.

Năm học 2017-2018, trường Đại học Hoa Lư bước vào năm học mới với nhiều khó khăn và thách thức, đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm vượt khó không ngừng của thầy và trò để tiếp tục đưa Nhà trường tiến lên trong tình hình mới, nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”

Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2017 của Trường Đại học Hoa Lư đã được UBND tỉnh Ninh Bình, Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt; Căn cứ Quy chế tuyển sinh Đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2017 và các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác tuyển sinh hệ chính quy, Trường Đại học Hoa Lư thông báo về việc thi môn năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non và nhận hồ sơ xét tuyển vào học tại trường Đại học Hoa Lư năm 2017 như sau:

Xem thêm tin