DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2020- 2025

S

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Giới tính

Chức vụ Đảng, chính quyền

1

Vũ Văn Trường

01/01/1975

Nam

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường

2

Nguyễn Mạnh Quỳnh

13/10/1970

Nam

P. Bí thư, P. Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường

3

Phạm Quang Huấn

15/3/1970

Nam

TVĐU, Phó Hiệu trưởng

4

Lương Duy Quyền

25/6/1981

Nam

Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Tổ chức Tổng hợp

5

Bùi Thị Hải Yến

05/4/1969

Nữ

Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Tài vụ

6

Phạm Xuân Lê Đồng

11/02/1976

Nam

Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Công tác sinh viên

7

Dương Trọng Hạnh

26/3/1969

Nam

Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Thư viện Thiết bị

8

Phùng Thị Thanh Hương

17/02/1976

Nữ

Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng trường PTTH sư phạm Tràng An

9

Nguyễn Thị Phương

03/7/1973

Nữ

Bí thư chi bộ, P trưởng khoa Xã hội- Du lịch

10

Tạ Hoàng Minh

02/7/1979

Nữ

Bí thư chi bộ, Trưởng khoa Tiểu học- Mầm non

11

Nguyễn Thị Hồng Tuyên

09/11/1978

Nữ

Bí thư chi bộ, Phó trưởng khoa Ngoại ngữ- Tin học

12

Trần Việt Hùng

22/02/1969

Nam

Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Hành chính Quản trị, Phó Chủ tịch Công đoàn trường

13

Dương Trọng Luyện

18/02/1984

Nam

Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Đào tạo Quản lý khoa học