Các Trung tâm, Ban chức năng

Các Trung tâm, Ban chức năng

Đơn vị

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ, điện thoại

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

Nguyễn Thị Liên

Đồng Thị Thu

Giám đốc

Phó giám đốc

Tầng 1 – Nhà T1

02293.512.959

Trung tâm Thư viện - Thiết bị

Dương Trọng Hạnh

Lê Thị Tuyết Nhung

Bùi Bình An

Giám đốc

Phó giám đốc

Phó giám đốc

Tầng 1 – Nhà T1

02293.5129.81

Trung tâm Y tế - Môi trường

Đinh Văn Viễn

Phó giám đốc

Nhà T2

02293. 512987

Ban Quản lý Ký túc xá

Đinh Ngọc Lưu

Lê Thị Hằng

Trưởng ban

Phó ban

Tầng 2 – Nhà B

02293.512.986