các Trung tâm

Trung tâm

Đơn vị

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ, điện thoại

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

Nguyễn Thị Liên

Đồng Thị Thu

Giám đốc

Phó giám đốc

Nhà A4

02293.512.959

Trung tâm Thư viện - Thiết bị

Dương Trọng Hạnh

Lê Thị Tuyết Nhung

Bùi Bình An

Giám đốc

Phó giám đốc

Phó giám đốc

Thư viện

02293.5129.81