Công đoàn

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN KHÓA XVII

(NĂM 2017-2023)

1Chủ tịchNguyễn Mạnh Quỳnh
2Phó Chủ tịchTrần Việt Hùng
3Thư kýĐàm Thu Vân