Biểu mẫu khoa học công nghệ

Biểu mẫu nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên trường Đại học Hoa Lư (Năm 2021)

A. Các biểu mẫu đối với đề tài nghiên cứu khoa học

1. Mẫu Báo cáo tiến độ đề tài (tải về)

2. Mẫu Đề cương đề tài (tải về)

3. Mẫu Nghiệm thu đề tài (tải về)

4. Mẫu Tổng hợp kết quả công bố khoa học (tải về)

B. Các biểu mẫu đối với tài liệu giảng dạy, giáo trình

1. Mẫu Báo cáo tiến độ tài liệu (tải về)

2. Mẫu Đề cương tài liệu (tải về)

3. Mẫu Nghiệm thu tài liệu (tải về)

TS chính quy: 0938432640

G

TS VLVH 0936331567