Các phòng ban

Giới thiệu các phòng ban

Đơn vị

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ, điện thoại

Phòng Tổ chức - Thanh tra

Lương Duy Quyền

Bùi Duy Bình

Trưởng phòng

Phó Trưởng phòng

Nhà A1

02293 892.242

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Bùi Thị Hải Yến

Trần Tố Vân

Phạm Văn Truyền

Trưởng phòng

Phó Trưởng phòng

Phó Trưởng phòng

Nhà A2

02293 892.247

Phòng Hành chính - Quản trị

Trần Việt Hùng

Nguyễn Thị Thu Hoài

Đinh Thành Công

Trưởng phòng

Phó Trưởng phòng

Phó Trưởng phòng

Nhà A1

02293 892.702

Phòng Đào tạo - Quản lý khoa học

Lâm Văn Năng

Hoàng Đức Hoan

Phan Thị Hồng Duyên

Trưởng phòng

Phó Trưởng phòng

Phó Trưởng phòng

Nhà A2

02293 892.246

Phòng chính trị và công tác học sinh, sinh viên

Phạm Xuân Lê Đồng

Đinh Thị Liên

Trưởng phòng

Phó Trưởng phòng

Nhà A3

02293.512.917

Phòng Quản lý chất lượng

Nguyễn Hữu Tiến

Lương Thị Hà

Nguyễn Anh Tuấn

Trưởng phòng

Phó Trưởng phòng

Phó Trưởng phòng

Nhà A2

02293.892.244

Ban quản lý nội trú

Lê Hồng Phượng

Lê Thị Hằng

Trưởng ban

Phó Trưởng ban

Ký túc xá