Ban Giám hiệu

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ

1. Hiệu trưởng - TS. Vũ Văn Trường

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ

Điện thoại: 02293.892.248
Email: vvtruong@hluv.edu.vn

Lĩnh vực công việc phụ trách

2. Phó Hiệu trưởng - Phạm Quang Huấn

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ

Điện thoại: 02293.881.388
Email: pqhuan@hluv.edu.vn

Lĩnh vực công việc phụ trách

3. Phó Hiệu trưởng - TS. Tạ Hoàng Minh

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ

Điện thoại: 02293880882
Email: thminh@hluv.edu.vn

Lĩnh vực công việc phụ trách

4. Phó Hiệu trưởng - TS. Dương Trọng Luyện

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ

Điện thoại: 02293.885998

Email: dtluyen@hluv.edu.vn

Lĩnh vực công việc phụ trách