Ban Giám hiệu

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ

1. Hiệu trưởng - Vũ Văn Trường

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ

Điện thoại: 02293.892.248
Email: vvtruong@hluv.edu.vn

Lĩnh vực công việc phụ trách

2. Phó Hiệu trưởng - Phạm Quang Huấn

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ

Điện thoại: 02293.881.388
Email: pqhuan@hluv.edu.vn

Lĩnh vực công việc phụ trách

3. Phó Hiệu trưởng - Tạ Hoàng Minh

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ

Điện thoại: 02293880882
Email: thminh@hluv.edu.vn

Lĩnh vực công việc phụ trách