Ban Giám hiệu

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ

1. Đồng chí Vũ Văn Trường – Phó Hiệu trưởng phụ trách

- Lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý điều hành toàn bộ các mặt hoạt động của nhà trường theo chế độ thủ trưởng và theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Bộ Giáo dục & Đào tạo và trước pháp luật về các hoạt động của nhà trường.

- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển Nhà trường; công tác tổ chức, cán bộ; công tác tài chính; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; công tác thanh tra, kiểm tra; công tác đào tạo chung của Nhà trường; công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng.

- Là chủ tài khoản của trường.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: phòng Tổ chức - Tổng hợp, phòng Tài vụ, phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, khoa Tự nhiên, khoa Ngoại ngữ - Tin học, trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.

- Trực tiếp báo cáo, tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Bộ Giáo dục & Đào tạo. Thường xuyên giữ mối liên hệ với các sở, ban, ngành của tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Giáo dục & Đào tạo giao.

- Ký các văn bản, tờ trình, báo cáo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cấp quản lý; Ký ban hành các Quyết định của Nhà trường.

2. Đồng chí Nguyễn Mạnh Quỳnh - Phó Hiệu trưởng

- Giúp đồng chí Phó Hiệu trưởng phụ trách phụ trách các lĩnh vực: công tác tuyển sinh, đào tạo hệ chính quy và hệ vừa học vừa làm; công tác xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo hệ chính quy và vừa học vừa làm; công tác liên kết đào tạo; mở mới và điều chỉnh chương trình các ngành đào tạo; công tác nghiên cứu khoa học – công nghệ; công tác thông tin, tuyên truyền; Thông báo khoa học; Cổng thông tin điện tử trường; Công đoàn trường.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: phòng Đào tạo - Quản lý khoa học, khoa Xã hội - Du lịch, khoa Nông lâm, khoa Kinh tế - Kỹ thuật, khoa Tiểu học - Mầm non, khoa Giáo dục thường xuyên, Bộ môn Giáo dục thể chất -Tâm lý, Bộ môn Lý luận chính trị.

- Thay mặt Phó Hiệu trưởng phụ trách quản lý và điều hành các hoạt động của Nhà trường khi đồng chí Vũ Văn Trường đi vắng.

- Là người được ủy quyền ký thay chủ tài khoản khi chủ tài khoản đi vắng.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Phó Hiệu trưởng phụ trách phân công.

3. Đồng chí Phạm Quang Huấn - Phó Hiệu trưởng

- Giúp đồng chí Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường phụ trách các lĩnh vực: công tác học sinh, sinh viên; công tác hoạt động ngoài giờ; công tác xây dựng cơ sở vật chất; công tác hành chính, quản trị; công tác y tế, môi trường; Hội cựu chiến binh; Hội chữ thập đỏ Trường, Đoàn thanh niên; Hội sinh viên.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: phòng Hành chính - Quản trị, phòng Công tác sinh viên, trung tâm Thư viện - Thiết bị, trung tâm Y tế - Môi trường, ban Quản lý Ký túc xá.

- Thay mặt Phó Hiệu trưởng phụ trách quản lý và điều hành các hoạt động của Nhà trường khi đồng chí Vũ Văn Trường và đồng chí Nguyễn Mạnh Quỳnh đi vắng.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Phó Hiệu trưởng phụ trách phân công.