Văn bản quy định ký hợp đồng lao động 68

CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH 68/2000 CỦA CHÍNH PHỦ

1. Nghị định 68 - 2000

2. Nghị định 161 - 2018

3. Bộ luật số 45/2019

4. Thông tư 03 - 2019

5. Nghị định 90 - 2019

TS chính quy3: 0938432640

TS chính quy2: 02293892701

TS chính quy1: 02293888296

G

TS VLVH 02293892700

G

TS VLVH 0936331567