Kế hoạch triển khai công tác NCKH và CN cấp trường (2018-2019)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ năm học 2018-2019 góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu phát triển của nhà trường, địa phương và đất nước.
- Tạo điều kiện thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học và công nghệ của nhà trường, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực hoạt động khoa học và công nghệ của cán bộ, giảng viên.
- Đảm bảo thực hiện các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quy định của nhà trường về hoạt động khoa học và công nghệ.
II. ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG VÀ CÁC HÌNH THỨC THAM GIA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM HỌC 2018 - 2019
Nội dung và hình thức tham gia nghiên cứu khoa học và công nghệ năm học 2018-2019 tập trung vào một số lĩnh vực sau:
- Đề xuất thực hiện các chương trình, đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình hoặc do Trường Đại học Hoa Lư quản lý. Nghiên cứu khoa học và công nghệ để phục vụ xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng; Ưu tiên nghiên cứu ứng dụng trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học giáo dục, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học kỹ thuật và công nghệ.
- Biên soạn giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu tham khảo, tài liệu về đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra, đánh giá môn học;
- Công bố kết quả nghiên cứu khoa học trên các Tạp chí khoa học trong và ngoài nước theo quy định của Nhà nước;
- Viết chuyên đề tham luận tại các hội nghị, hội thảo khoa học ở trong và ngoài nước. Tổ chức và tham gia các hội thảo khoa học của khoa, bộ môn, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học…;
- Viết bài cho Thông báo khoa học của nhà trường;
- Thực hiện các hợp đồng nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tổ chức và tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ;
- Tham gia các cuộc thi sáng tạo và các hoạt động khác về khoa học và công nghệ của tỉnh Ninh Bình và Trung ương.
III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
1. Đăng ký, xét duyệt đề cương đề tài, tài liệu tham khảo, giảng dạy
- Lãnh đạo các đơn vị triển khai cho cán bộ, giảng viên đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ trong năm học; các nội dung nghiên cứu khoa học khác (nếu có) và tổng hợp số lượng đề tài, phiếu đăng ký thực hiện, đề cương đề tài khoa học - công nghệ cấp trường của từng đề tài (theo mẫu); giới thiệu các thành viên cho hội đồng xét duyệt đề cương của từng đề tài về phòng Đào tạo - Quản lý khoa học trước ngày 22/8/2018.
- Từ ngày 5/9/2018 đến ngày 14/9/2018, Hội đồng khoa học và Đào tạo tổ chức xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ, tài liệu tham khảo, giảng dạy… của các đơn vị, cá nhân trong trường đã đăng ký. Các đề tài đã được Hội đồng Khoa học và Đào tạo đồng ý thông qua, chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa đề cương (theo kết luận của Hội đồng) gửi về phòng Đào tạo và Quản lý khoa học trước ngày 22/9/2018 để tổng hợp, trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định.
- Đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ tập thể tối đa 05 người tham gia (01 chủ nhiệm đề tài và 04 thành viên). Các đề tài do cá nhân đề xuất nghiên cứu độc lập thì cá nhân đó trực tiếp làm chủ nhiệm đề tài.
- Trong cùng một thời điểm, mỗi cán bộ, giảng viên chỉ được phép làm chủ nhiệm 01 đề tài, tài liệu tham khảo, giảng dạy (nếu là chủ nhiệm đề tài, tài liệu tham khảo, giảng dạy…) và tham gia làm thành viên không quá 02 đề tài, tài liệu tham khảo, giảng dạy…
- Những đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ, tài liệu tham khảo, giảng dạy… không đáp ứng được mốc thời gian nói trên sẽ không được nhà trường xét duyệt thực hiện.
2. Triển khai nghiên cứu
Sau khi có Quyết định phê duyệt danh mục đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ, tài liệu tham khảo, giảng dạy… năm học 2018-2019 của Hiệu trưởng, các chủ nhiệm đề tài, tài liệu tham khảo, giảng dạy… triển khai nghiên cứu theo tiến độ đã đăng ký. Trước ngày 30/4/2019, chủ nhiệm đề tài gửi hồ sơ, sản phẩm nghiên cứu về Phòng Đào tạo - Quản lý khoa học để tổ chức nghiệm thu (kể cả nghiệm thu tiến độ và nghiệm thu kết thúc).
3. Nghiệm thu đề tài
- Dự kiến nghiệm thu đề tài, tài liệu tham khảo, giảng dạy trong hai tuần đầu tháng 5 năm 2019.
- Đối với Thông báo khoa học nhà trường sẽ có kế hoạch riêng.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Đào tạo và Quản lý khoa học
- Tham mưu cho Hiệu trưởng về những vấn đề có liên quan đến hoạt động khoa học và công nghệ của nhà trường.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học và triển khai thực hiện.
- Tham mưu cho Hiệu trưởng thành lập các hội đồng xét duyệt đề cương, nghiệm thu, thẩm định các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ của các đơn vị, cá nhân trong trường, quyết định phê duyệt danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ.
- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ. Định kỳ tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ của cán bộ, giảng viên nhà trường; phối hợp với các đơn vị, cá nhân xử lý các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện, báo cáo kết quả về Ban Giám hiệu nhà trường.
2. Phòng Hành chính - Quản trị và Trung tâm Thư viện - Thiết bị
Có kế hoạch duy trì và tăng cường các thiết bị, thí nghiệm và các điều kiện cơ sở vật chất khác để các khoa, bộ môn trực thuộc tổ chức nghiên cứu và thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ.
3. Phòng Tài vụ
Tham mưu cho Hiệu trưởng về kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ. Phối hợp với Phòng Đào tạo và Quản lý khoa học trong việc quản lý các nguồn kinh phí, các hoạt động thu, chi và báo cáo quyết toán trong hoạt động nghiên cứu khoa học. Hướng dẫn các chủ nhiệm đề tài lập dự toán chi và thanh, kiểm tra tài chính của các hoạt động nghiên cứu khoa học theo quy định.
4. Các đơn vị khác
- Lãnh đạo các đơn vị triển khai, đôn đốc cán bộ, giảng viên thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ theo đúng kế hoạch của nhà trường. Phối hợp với phòng Đào tạo và Quản lý khoa học xử lý những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện.
- Tham gia các hội đồng xét duyệt đề cương, nghiệm thu, đánh giá các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ của các đơn vị, cá nhân trong trường.
- Khuyến khích hỗ trợ các cá nhân trong đơn vị đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp tỉnh và tương đương.
5. Cán bộ, giảng viên
Tham gia đăng ký và thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ theo đúng kế hoạch đã triển khai. Chấp hành nghiêm túc các quy định hiện hành của Nhà nước, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của nhà trường về hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ. Chịu trách nhiệm cá nhân đối với các kết quả nghiên cứu của đề tài.

  • Thứ Hai, 16:14 13/08/2018

Tin tiêu điểm

NGÀNH DU LỊCH, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (MÃ NGÀNH: 7810101)

Thứ Tư, 09:58 09/11/2022

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (MÃ NGÀNH: 7340101)

Thứ Tư, 09:40 09/11/2022

NGÀNH KẾ TOÁN, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (MÃ NGÀNH: 7340301)

Thứ Tư, 09:38 09/11/2022

NGÀNH SƯ PHẠM LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (MÃ NGÀNH: 7140249)

Thứ Tư, 09:35 09/11/2022

NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (Mã ngành: 7140201)

Thứ Tư, 09:13 09/11/2022

Các bài đã đăng

Thông báo số 2 - Thời gian và hình thức tổ chúc Hội thảo khoa học giảng viên "Đổi mới giáo dục trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0"

Thứ Sáu, 07:32 08/04/2022
HỘI THẢO KHOA HỌC "100 NĂM CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH ĐẾN VỚI CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN " (1920 – 2020)

HỘI THẢO KHOA HỌC "100 NĂM CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH ĐẾN VỚI CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN " (1920 – 2020)

Thứ Ba, 16:13 10/11/2020
KỶ YẾU HỘI THẢO ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KỶ YẾU HỘI THẢO ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Thứ Bảy, 10:33 18/01/2020
Thông báo viết bài báo tham dự tại Hội thảo khoa học Ứng dụng Công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo

Thông báo viết bài báo tham dự tại Hội thảo khoa học Ứng dụng Công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo

Thứ Bảy, 10:31 18/01/2020
HỘI THẢO “NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ”

HỘI THẢO “NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ”

Thứ Bảy, 10:29 18/01/2020
Kỷ yếu hội thảo khoa học "Nâng cao hiệu quả đào tạo theo học chế tín chỉ ở Trường Đại học Hoa Lư"

Kỷ yếu hội thảo khoa học "Nâng cao hiệu quả đào tạo theo học chế tín chỉ ở Trường Đại học Hoa Lư"

Thứ Bảy, 10:28 18/01/2020

TS chính quy3: 0938432640

TS chính quy2: 02293892701

TS chính quy1: 02293888296

G

TS VLVH 02293892700

G

TS VLVH 0936331567