Hội sinh viên

Danh sách Thường trực Hội Sinh viên Nhiệm kỳ 2019 - 2022

Danh sách Thường trực Hội Sinh viên Nhiệm kỳ 2019 - 2022

1. Đ/c Vũ Thị Quyên - Phòng Đào tạo - Quản lý Khoa học - Phó Chủ tịch - Email:vtquyen@hluv.edu.vn