Hội sinh viên Trường Đại học Hoa Lư

Ban chấp hành Hội sinh viên (nhiệm kỳ 2014-2017)

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Đinh Thị Liên

Chủ tịch

2

Trương Ngọc Dương

Phó Chủ tịch

3

Nguyễn Thị Bích Dung

Phó Chủ tịch