Hội sinh viên Trường Đại học Hoa Lư

Danh sách Thường trực Hội Sinh viên Nhiệm kỳ 2017 - 2019

Danh sách Thường trực Hội Sinh viên Nhiệm kỳ 2017 - 2019

1. Đ/c Đinh Thị Liên - Phó Trưởng phòng CTSV - Chủ tịch

2. Đ/c Trương Ngọc Dương - Phòng Đào tạo -QLKH - Phó Chủ tịch

3. Đ/c Nguyễn Thị Bích Dung - Khoa KInh tế - Kỹ thuật - Phó Chủ tịch