Hội sinh viên

Danh sách Thường trực Hội Sinh viên Nhiệm kỳ 2019 - 2022

Danh sách Thường trực Hội Sinh viên Nhiệm kỳ 2019 - 2022

1. Đ/c Nguyễn Trọng Tâm - Khoa Giáo dục thường xuyên - Chủ tịch - Email:nttam@hluv.edu.vn

2. Đ/c Nguyễn Thị Bích Dung - Khoa Kinh tế - Kỹ thuật - Phó Chủ tịch- Email:ntbdung@hluv.edu.vn

3. Đ/c Vũ Thị Quyên - Phòng Đào tạo - Quản lý Khoa học - Phó Chủ tịch - Email:vtquyen@hluv.edu.vn

4. Đ/c Phạm Tiến Nam - D12 Giáo dục Tiểu học - Phó Chủ tịch