Thông báo tuyển dụng của Khách sạn Hoàng Sơn

/media/tờ-rơi-tuyển-dụng Hoàng Sớn.docx

  • Thứ Hai, 16:15 30/09/2019

TS chính quy3: 0938432640

TS chính quy2: 02293892701

TS chính quy1: 02293888296

G

TS VLVH 0936331567