Thứ Ba, 08:16 31/10/2017

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đào tạo nguồn nhân lực cho
tỉnh U-Đôm-Xay, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào giai đoạn 2011-2016

Kế hoạch tổ chức

Báo cáo