CÁC MẤU GIẤY TỜ LIÊN QUAN ĐẾN SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY

1.CÁC MẪU ĐƠN: XIN NGHỈ HỌC, BẢO LƯU, THÔI HỌC, TIẾP TỤC HỌC, XIN MƯỢN HÒ SƠ, XIN CẤP LẠI THẺ SINH VIÊN

/media/26/uffile-upload-no-title26079.doc

2.Mẫu giấy xác nhận vay vốn tín dụng:

/media/mẫu xác nhận vay vốn tín dụng.doc

3. Mẫu giấy cam kết trả nợ:

/media/26/uffile-upload-no-title26081.doc

4.Mẫu giấy xác nhận là sinh viên:

/media/26/uffile-upload-no-title26082.doc

5.Mẫu đơn xin xác nhận ngoại trú

/media/26/uffile-upload-no-title26083.doc

6. Mẫu báo cáo tuần:

/media/26/uffile-upload-no-title26084.doc

7 Mẫu tổng hợp kết quả rèn luyện

/media/26/uffile-upload-no-title26085.xls

8. Báo cáo sinh viên nghỉ học dài ngày không lý do

/media/26/uffile-upload-no-title26086.doc

9. Mẫu đơn xin chuyển trường

/media/26/uffile-upload-no-title26087.doc

10. Mẫu cơ cẫu xã hội

/media/26/uffile-upload-no-title26088.xls

  • Thứ Hai, 15:42 10/12/2018

TS chính quy3: 0938432640

TS chính quy2: 02293892701

TS chính quy1: 02293888296

G

TS VLVH 02293892700

G

TS VLVH 0936331567