Tin tiêu điểm

NGÀNH DU LỊCH, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (MÃ NGÀNH: 7810101)

Thứ Tư, 09:58 09/11/2022

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (MÃ NGÀNH: 7340101)

Thứ Tư, 09:40 09/11/2022

NGÀNH KẾ TOÁN, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (MÃ NGÀNH: 7340301)

Thứ Tư, 09:38 09/11/2022

NGÀNH SƯ PHẠM LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (MÃ NGÀNH: 7140249)

Thứ Tư, 09:35 09/11/2022

NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (Mã ngành: 7140201)

Thứ Tư, 09:13 09/11/2022

Các bài đã đăng

Biểu mẫu Quy trình 4: Chế độ chính sách và thủ tục hành chính cho sinh viên hệ chính quy

Thứ Ba, 14:46 27/02/2024

Sổ tay sinh viên năm 2023 - Khóa D16

Thứ Hai, 16:45 04/09/2023

Sổ tay sinh viên năm 2022 - Khóa D15

Thứ Hai, 08:27 03/10/2022

Biểu mẫu quy trình giải quyết chế độ chính sách và các thủ tục hành chính liên quan đến sinh viên

Thứ Tư, 14:53 07/09/2022

Biểu mẫu quy trình quản lý kết quả rèn luyện của sinh viên

Thứ Tư, 14:49 07/09/2022

Biểu mẫu quy trình tiếp nhận và quản lý hồ sơ sinh viên

Thứ Tư, 14:47 07/09/2022

Quy trình về giải quyết chế độ chính sách và các thủ tục hành chính liên quan đến sinh viên hệ chính quy

Thứ Tư, 14:35 07/09/2022

Quy trình về xét học bổng, khen thưởng và kỷ luật đối với sinh viên

Thứ Tư, 14:34 07/09/2022

Quy trình quản lý kết quả rèn luyện của sinh viên

Thứ Tư, 14:27 07/09/2022

TS chính quy3: 0938432640

TS chính quy2: 02293892701

TS chính quy1: 02293888296

G

TS VLVH 02293892700

G

TS VLVH 0936331567