Tọa đàm Kỉ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023)

Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-ĐHHL ngày 02 tháng 3 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Lư về việc tổ chức Tọa đàm kỉ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hoá Việt Nam” (1943-2023), ngày 10 tháng 02 năm 2023 Nhà trường đã trang trọng tổ chức Tọa đàm kỉ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hoá Việt Nam” (1943-2023).

Đến dự và nói chuyện chuyên đề “Đề cương về văn hóa Việt Nam” của Đảng Cộng sản Việt Nam có PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng - Nguyên Viện trưởng Viện Văn hoá và Phát triển (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh); đại biểu về dự gồm có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng uỷ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình; phóng viên Báo Ninh Bình, Đài phát thanh và truyền hình Tỉnh. Về phía Trường Đại học Hoa Lư có các đồng chí lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo các đơn vị, giảng viên Bộ môn Lý luận chính trị, Bộ môn Văn hoá - Khoa Du lịch; gần 200 sinh viên nhà trường và sinh viên chuyên ngành Lịch sử đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục công dân, K69 - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đang thực tập sư phạm tại Trường.

Tọa đàm Kỉ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023)

Toàn cảnh buổi Tọa đàm

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Tiến sĩ Vũ Văn Trường - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: “Đề cương về văn hóa Việt Nam” có ý nghĩa giá trị lý luận, thực tiễn quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới hiện nay. Việc Nhà trường tổ chức tọa đàm “Đề cương về văn hóa Việt Nam” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng giúp viên chức, HSSV nhà trường thấm nhuần ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa thời đại, những giá trị to lớn, sự trường tồn và tầm ảnh hưởng của Đề cương về văn hóa Việt Nam trong thời gian 80 năm qua, nhằm khơi dậy và nâng cao nhận thức, niềm tin của viên chức, HSSV đối với sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Bác Hồ trong sự nghiệp phát triển văn hoá của đất nước. Từ đó, xây dựng bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng và lối sống văn hóa để tiếp tục thực hiện có hiệu quả đường lối phát triển văn hóa của Đảng trong điều kiện đổi mới đất nước và hội nhập ngày càng sâu rộng.

Tọa đàm Kỉ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023)

TS.Vũ Văn Trường - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu khai mạc

Qua bài trình bày, PGS, TS. Nguyễn Toàn Thắng - Nguyên Viện trưởng Viện văn hoá và phát triển (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) đã phân tích, làm rõ: Hoàn cảnh ra đời; giá trị cốt lõi; ý nghĩa của Đề cương về văn hóa Việt Nam trong tiến trình lịch sử cách mạng nước ta. Trong đó, ba nguyên tắc đề cương định danh cho nền văn hóa mới Việt Nam là “dân tộc hóa”, “khoa học hóa” và “đại chúng hóa” có vai trò đặc biệt quan trọng. Văn hóa được xác định là một trong ba mặt trận; cùng với chính trị, kinh tế, văn nghệ sĩ cũng là chiến sĩ trên mặt trận ấy. Văn hóa tạo sức mạnh thu hút toàn bộ lực lượng trong xã hội và quan điểm của Đảng về văn hóa được cụ thể hóa trong các Nghị quyết Đại hội Đảng. Đặc biệt, Đại hội lần thứ XIII đã nhấn mạnh việc xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam theo định hướng của Đề cương về văn hóa Việt Nam.

Tọa đàm Kỉ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023)

PGS, TS. Nguyễn Toàn Thắng - Nguyên Viện trưởng Viện văn hoá và phát triển trình bày về Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943)

Đề cương về văn hóa Việt Nam do Tổng Bí thư Trường Chinh trực tiếp soạn thảo và thông qua tại Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng tháng 2 năm 1943. Đó chính là sự vận dụng sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về văn hóa vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Giá trị lịch sử của Đề cương về văn hóa Việt Nam là Văn kiện chính trị mang tầm vóc Cương lĩnh đầu tiên của Đảng ta về văn hóa, phản ánh đúng quy luật phát triển văn hóa của dân tộc ta phù hợp với tiến trình phát triển văn hóa nhân loại nói chung và đặc điểm của cách mạng Việt Nam nói riêng.

Tọa đàm là hoạt động ý nghĩa để tôn vinh, nhận thức rõ hơn về giá trị lịch sử, chính trị, khoa học và tầm vóc thời đại về sự ra đời của Đề cương về văn hóa trong tiến trình phát triển của nền văn hóa và sự nghiệp cách mạng của đất nước. Chính vì vậy, trong thời gian tới, Nhà trường cần phải nỗ lực vận dụng các nguyên tắc của Đề cương về văn hóa Việt Nam nhằm phát huy khối đại đoàn kết, huy động sự tham gia đóng góp trí tuệ, tài năng của đội ngũ viên chức và HSSV vào xây dựng nhà trường ngày càng phát triển.

Tọa đàm Kỉ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023)

Đại biểu, khách mời chụp ảnh lưu niệm tại buổi Tọa đàm

Tọa đàm Kỉ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023)

Ban biên tập

  • Thứ Bảy, 10:09 11/03/2023

Tin tiêu điểm

NGÀNH DU LỊCH, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (MÃ NGÀNH: 7810101)

Thứ Tư, 09:58 09/11/2022

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (MÃ NGÀNH: 7340101)

Thứ Tư, 09:40 09/11/2022

NGÀNH KẾ TOÁN, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (MÃ NGÀNH: 7340301)

Thứ Tư, 09:38 09/11/2022

NGÀNH SƯ PHẠM LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (MÃ NGÀNH: 7140249)

Thứ Tư, 09:35 09/11/2022

NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (Mã ngành: 7140201)

Thứ Tư, 09:13 09/11/2022

Các bài đã đăng

Tổ chức huấn luyện lực lượng tự vệ trường Đại học Hoa Lư năm 2024

Tổ chức huấn luyện lực lượng tự vệ trường Đại học Hoa Lư năm 2024

Thứ Ba, 17:07 23/04/2024
Cuộc thi “Học sinh, sinh viên Trường Đại học Hoa Lư với ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp”, năm học 2023 – 2024

Cuộc thi “Học sinh, sinh viên Trường Đại học Hoa Lư với ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp”, năm học 2023 – 2024

Thứ Sáu, 10:40 19/04/2024
Tọa đàm “Cơ hội việc làm cho sinh viên kinh tế”

Tọa đàm “Cơ hội việc làm cho sinh viên kinh tế”

Thứ Ba, 11:00 16/04/2024
Trường Đại học Hoa Lư chúc Tết cổ truyền Bunpimay 2567 cho lưu học sinh Lào

Trường Đại học Hoa Lư chúc Tết cổ truyền Bunpimay 2567 cho lưu học sinh Lào

Thứ Hai, 10:54 15/04/2024
Hội thảo “Toán học và các ngành liên quan”

Hội thảo “Toán học và các ngành liên quan”

Thứ Bảy, 17:14 06/04/2024
Hội nghị sơ kết thi đua học kỳ I, năm học 2023-2024 khối thi đua các trường đại học, cao đẳng tỉnh Ninh Bình

Hội nghị sơ kết thi đua học kỳ I, năm học 2023-2024 khối thi đua các trường đại học, cao đẳng tỉnh Ninh Bình

Thứ Ba, 15:59 19/03/2024
Hội nghị hợp tác phát triển giữa trường Đại học Hoa Lư và trường Đại học Bạc Liêu

Hội nghị hợp tác phát triển giữa trường Đại học Hoa Lư và trường Đại học Bạc Liêu

Thứ Sáu, 15:49 24/02/2023
Hội thi nghiệp vụ nghề nghiệp năm học 2022 - 2023

Hội thi nghiệp vụ nghề nghiệp năm học 2022 - 2023

Thứ Bảy, 13:19 14/01/2023
Phiên họp thứ 11 Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 – 2025

Phiên họp thứ 11 Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thứ Hai, 14:44 09/01/2023
Bế mạc Khảo sát chính thức đánh giá chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học

Bế mạc Khảo sát chính thức đánh giá chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học

Thứ Năm, 17:00 29/12/2022
Khai mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học

Khai mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học

Thứ Ba, 10:42 27/12/2022

TS chính quy3: 0938432640

TS chính quy2: 02293892701

TS chính quy1: 02293888296

G

TS VLVH 02293892700

G

TS VLVH 0936331567