Thông báo về việc tổ chức đưa sinh viên đi học Giáo dục quốc phòng - An ninh năm 2020

Căn cứ học Giáo dục Quốc phòng - An ninh năm 2020, Phòng Đào tạo - QLKH thông báo về việc tổ chức đưa sinh viên đến học tập tại Trung tâm GD Quốc phòng - An ninh Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (cơ sở Hà Nam) như sau:

1. Số lượng: 298 sinh viên.

2. Thời gian và địa điểm tập trung

- Thời gian: 6 giờ ngày 29/6/2020.

- Địa điểm: Cổng chính Trường Đại học Hoa Lư

4. Danh sách sinh viên và số xe

- Xe 1: Lớp C25TH, C26TH, C26MN và D11QTKD.

- Xe 2: Lớp D11VNH và D11KT1.

- Xe 3: Lớp D11MN2 và D11TH.

- Xe 4: Lớp D11MN1 và D12DL.

- Xe 5: Lớp D11KT2, D12MN và các sinh viên khóa D9, D10 (D10KT2, D10TH1, D10TH2, D9TH2, D9MN2, D9KT2).

- Xe 6: Lớp D12TH.

- Xe 7: Lớp D12KT và D12QTKD.

- Xe 8: Những sinh viên còn lại của lớp D12MN.

(Danh sách cụ thể của sinh viên và số xe gửi kèm thông báo)

5. Yêu cầu

- Sinh viên có mặt đầy đủ, đúng giờ theo quy định.

- Chuẩn bị tư trang cá nhân, ăn mặc gọn gàng, lịch sự.

- Chấp hành nghiêm túc sự sắp xếp, điều tiết đưa, đón của các cán bộ, nhân viên Trường Đại học Hoa Lư và Trường Đại học Công nghiệp.

- Giữ trật tự, vệ sinh môi trường trong suốt quá trình tập trung tại trường, trên đường đi và tại Trung tâm Giáo dục QP-AN Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Phòng Đào tạo - QLKH đề nghị các đơn vị có liên quan phối hợp để thực hiện nhằm đảm bảo quá trình đưa, đón sinh viên được an toàn, thuận lợi. Yêu cầu các sinh viên có tên trong danh sách thực hiện đúng theo kế hoạch trong thông báo này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc nảy sinh, đề nghị các đơn vị và các sinh viên thông tin về phòng để kịp thời giải quyết./.

Tải danh sách xe

  • Thứ Năm, 14:48 25/06/2020

TS chính quy: 0938432640

G

TS VLVH 0936331567