Chuẩn đầu ra các ngành nghề

Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo năm 2019

TS chính quy3: 0938432640

TS chính quy2: 02293892701

TS chính quy1: 02293888296

G

TS VLVH 02293892700

G

TS VLVH 0936331567