Tin tiêu điểm

NGÀNH DU LỊCH, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (MÃ NGÀNH: 7810101)

Thứ Tư, 09:58 09/11/2022

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (MÃ NGÀNH: 7340101)

Thứ Tư, 09:40 09/11/2022

NGÀNH KẾ TOÁN, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (MÃ NGÀNH: 7340301)

Thứ Tư, 09:38 09/11/2022

NGÀNH SƯ PHẠM LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (MÃ NGÀNH: 7140249)

Thứ Tư, 09:35 09/11/2022

NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (Mã ngành: 7140201)

Thứ Tư, 09:13 09/11/2022

Các bài đã đăng

Quyết định cấp học bổng KKHT HKII năm học 2022 - 2023 cho sinh viên khoá D12 - C27

Thứ Ba, 16:48 20/06/2023

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập HKI năm học 2022 - 2023 cho sinh viên hệ chính quy

Thứ Sáu, 09:27 14/04/2023

Thông báo về việc rà soát danh sách tập thể và cá nhân sinh viên được xét khen thưởng - học bổng HKI năm học 2022 - 2023

Thứ Tư, 09:04 29/03/2023

Thông báo về việc rà soát dánh sách tập thể lớp và cá nhân sinh viên được đề nghị xét khen thưởng - học bổng HKI năm học 2022 - 2023

Thứ Hai, 14:45 20/03/2023

Quyết định cấp học bổng KKHT HKII 2021 - 2022 cho sinh viên các khóa D12-D13-D14-C27

Thứ Tư, 10:14 28/09/2022

Quyết định về việc ban hành Quy định về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Hoa Lư

Thứ Năm, 15:29 05/05/2022

TS chính quy3: 0938432640

TS chính quy2: 02293892701

TS chính quy1: 02293888296

G

TS VLVH 02293892700

G

TS VLVH 0936331567