Quyết định giao nhiệm vụ theo dõi, rà soát, đánh giá việc thực hiện "Sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của Trường Đại học Hoa Lư"

  • Thứ Tư, 15:20 19/12/2018

Tin tiêu điểm

Thông tin tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2019

Thông tin tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2019

Thứ Ba, 08:46 12/03/2019

Quyết định về việc cấp trợ cấp xã hội HKI năm học 2018 - 2019 cho sinh viên hệ chinh quy

Thứ Ba, 09:05 29/01/2019

Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập HKI năm học 2018 - 2019 cho sinh viên hệ chính quy

Thứ Ba, 09:04 29/01/2019

Quyết định v/v miễn giảm học phí HKI năm học 2018 -2019 cho sinh viên hệ chính quy

Thứ Ba, 08:59 29/01/2019

Thông báo Kết quả Nghiên cứu Khoa học của SInh viên năm 2018

Thứ Hai, 16:08 21/01/2019

Các bài đã đăng

Quyết định thành lập Trung đội tự vệ trường Đại học Hoa Lư năm 2019

Thứ Sáu, 14:35 22/03/2019

Báo cáo kết quả công tác tháng 02 năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 03 năm 2019

Thứ Ba, 14:42 12/03/2019

Báo cáo kết quả công tác tháng 01 năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 02 năm 2019

Thứ Ba, 14:35 19/02/2019

Thông báo V/v viết bài cho Hội thảo khoa học cấp trường 'Nâng cao hiệu quả đào tạo theo học chế tín chỉ ở Trường Đại học Hoa Lư"

Thứ Năm, 14:33 10/01/2019

Báo cáo kết quả công tác tháng 12 năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 1 năm 2019

Thứ Hai, 16:43 07/01/2019

THÔNG BÁO V/v cung cấp thông tin các công trình khoa học, lý lịch khoa học phục vụ hoạt động tự đánh giá Trường Đại học Hoa Lư

Thứ Hai, 09:48 07/01/2019

Quyết định công bố "sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của Trường Đại học Hoa Lư"

Thứ Tư, 15:18 19/12/2018