Kế hoạch triển khai công tác NCKH và CN cấp trường (2018-2019)

tải bản scan có dấu

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ năm học 2018-2019 góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu phát triển của nhà trường, địa phương và đất nước.
- Tạo điều kiện thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học và công nghệ của nhà trường, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực hoạt động khoa học và công nghệ của cán bộ, giảng viên.
- Đảm bảo thực hiện các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quy định của nhà trường về hoạt động khoa học và công nghệ.
II. ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG VÀ CÁC HÌNH THỨC THAM GIA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM HỌC 2018 - 2019
Nội dung và hình thức tham gia nghiên cứu khoa học và công nghệ năm học 2018-2019 tập trung vào một số lĩnh vực sau:
- Đề xuất thực hiện các chương trình, đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình hoặc do Trường Đại học Hoa Lư quản lý. Nghiên cứu khoa học và công nghệ để phục vụ xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng; Ưu tiên nghiên cứu ứng dụng trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học giáo dục, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học kỹ thuật và công nghệ.
- Biên soạn giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu tham khảo, tài liệu về đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra, đánh giá môn học;
- Công bố kết quả nghiên cứu khoa học trên các Tạp chí khoa học trong và ngoài nước theo quy định của Nhà nước;
- Viết chuyên đề tham luận tại các hội nghị, hội thảo khoa học ở trong và ngoài nước. Tổ chức và tham gia các hội thảo khoa học của khoa, bộ môn, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học…;
- Viết bài cho Thông báo khoa học của nhà trường;
- Thực hiện các hợp đồng nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tổ chức và tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ;
- Tham gia các cuộc thi sáng tạo và các hoạt động khác về khoa học và công nghệ của tỉnh Ninh Bình và Trung ương.
III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
1. Đăng ký, xét duyệt đề cương đề tài, tài liệu tham khảo, giảng dạy
- Lãnh đạo các đơn vị triển khai cho cán bộ, giảng viên đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ trong năm học; các nội dung nghiên cứu khoa học khác (nếu có) và tổng hợp số lượng đề tài, phiếu đăng ký thực hiện, đề cương đề tài khoa học - công nghệ cấp trường của từng đề tài (theo mẫu); giới thiệu các thành viên cho hội đồng xét duyệt đề cương của từng đề tài về phòng Đào tạo - Quản lý khoa học trước ngày 22/8/2018.
- Từ ngày 5/9/2018 đến ngày 14/9/2018, Hội đồng khoa học và Đào tạo tổ chức xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ, tài liệu tham khảo, giảng dạy… của các đơn vị, cá nhân trong trường đã đăng ký. Các đề tài đã được Hội đồng Khoa học và Đào tạo đồng ý thông qua, chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa đề cương (theo kết luận của Hội đồng) gửi về phòng Đào tạo và Quản lý khoa học trước ngày 22/9/2018 để tổng hợp, trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định.
- Đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ tập thể tối đa 05 người tham gia (01 chủ nhiệm đề tài và 04 thành viên). Các đề tài do cá nhân đề xuất nghiên cứu độc lập thì cá nhân đó trực tiếp làm chủ nhiệm đề tài.
- Trong cùng một thời điểm, mỗi cán bộ, giảng viên chỉ được phép làm chủ nhiệm 01 đề tài, tài liệu tham khảo, giảng dạy (nếu là chủ nhiệm đề tài, tài liệu tham khảo, giảng dạy…) và tham gia làm thành viên không quá 02 đề tài, tài liệu tham khảo, giảng dạy…
- Những đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ, tài liệu tham khảo, giảng dạy… không đáp ứng được mốc thời gian nói trên sẽ không được nhà trường xét duyệt thực hiện.
2. Triển khai nghiên cứu
Sau khi có Quyết định phê duyệt danh mục đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ, tài liệu tham khảo, giảng dạy… năm học 2018-2019 của Hiệu trưởng, các chủ nhiệm đề tài, tài liệu tham khảo, giảng dạy… triển khai nghiên cứu theo tiến độ đã đăng ký. Trước ngày 30/4/2019, chủ nhiệm đề tài gửi hồ sơ, sản phẩm nghiên cứu về Phòng Đào tạo - Quản lý khoa học để tổ chức nghiệm thu (kể cả nghiệm thu tiến độ và nghiệm thu kết thúc).
3. Nghiệm thu đề tài
- Dự kiến nghiệm thu đề tài, tài liệu tham khảo, giảng dạy trong hai tuần đầu tháng 5 năm 2019.
- Đối với Thông báo khoa học nhà trường sẽ có kế hoạch riêng.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Đào tạo và Quản lý khoa học
- Tham mưu cho Hiệu trưởng về những vấn đề có liên quan đến hoạt động khoa học và công nghệ của nhà trường.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học và triển khai thực hiện.
- Tham mưu cho Hiệu trưởng thành lập các hội đồng xét duyệt đề cương, nghiệm thu, thẩm định các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ của các đơn vị, cá nhân trong trường, quyết định phê duyệt danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ.
- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ. Định kỳ tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ của cán bộ, giảng viên nhà trường; phối hợp với các đơn vị, cá nhân xử lý các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện, báo cáo kết quả về Ban Giám hiệu nhà trường.
2. Phòng Hành chính - Quản trị và Trung tâm Thư viện - Thiết bị
Có kế hoạch duy trì và tăng cường các thiết bị, thí nghiệm và các điều kiện cơ sở vật chất khác để các khoa, bộ môn trực thuộc tổ chức nghiên cứu và thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ.
3. Phòng Tài vụ
Tham mưu cho Hiệu trưởng về kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ. Phối hợp với Phòng Đào tạo và Quản lý khoa học trong việc quản lý các nguồn kinh phí, các hoạt động thu, chi và báo cáo quyết toán trong hoạt động nghiên cứu khoa học. Hướng dẫn các chủ nhiệm đề tài lập dự toán chi và thanh, kiểm tra tài chính của các hoạt động nghiên cứu khoa học theo quy định.
4. Các đơn vị khác
- Lãnh đạo các đơn vị triển khai, đôn đốc cán bộ, giảng viên thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ theo đúng kế hoạch của nhà trường. Phối hợp với phòng Đào tạo và Quản lý khoa học xử lý những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện.
- Tham gia các hội đồng xét duyệt đề cương, nghiệm thu, đánh giá các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ của các đơn vị, cá nhân trong trường.
- Khuyến khích hỗ trợ các cá nhân trong đơn vị đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp tỉnh và tương đương.
5. Cán bộ, giảng viên
Tham gia đăng ký và thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ theo đúng kế hoạch đã triển khai. Chấp hành nghiêm túc các quy định hiện hành của Nhà nước, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của nhà trường về hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ. Chịu trách nhiệm cá nhân đối với các kết quả nghiên cứu của đề tài.

  • Chủ Nhật, 16:01 12/08/2018

Các bài đã đăng

Tin tiêu điểm

Thông tin tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2019

Thông tin tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2019

Thứ Ba, 08:46 12/03/2019

Quyết định về việc cấp trợ cấp xã hội HKI năm học 2018 - 2019 cho sinh viên hệ chinh quy

Thứ Ba, 09:05 29/01/2019

Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập HKI năm học 2018 - 2019 cho sinh viên hệ chính quy

Thứ Ba, 09:04 29/01/2019

Quyết định v/v miễn giảm học phí HKI năm học 2018 -2019 cho sinh viên hệ chính quy

Thứ Ba, 08:59 29/01/2019

Thông báo Kết quả Nghiên cứu Khoa học của SInh viên năm 2018

Thứ Hai, 16:08 21/01/2019

Các bài đã đăng

Dạy thực nghiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh: “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và sử dụng thí nghiệm có kết nối với máy vi tính nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh THPT trong học tập môn Vật lý".

Dạy thực nghiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh: “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và sử dụng thí nghiệm có kết nối với máy vi tính nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh THPT trong học tập môn Vật lý".

Thứ Tư, 09:01 03/04/2019
CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP – TUYỂN SINH NĂM 2019 VÀ GIAO LƯU VĂN NGHỆ TẠI TRƯỜNG THPT NGÔ THÌ NHẬM

CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP – TUYỂN SINH NĂM 2019 VÀ GIAO LƯU VĂN NGHỆ TẠI TRƯỜNG THPT NGÔ THÌ NHẬM

Thứ Tư, 08:55 20/03/2019
CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP – TUYỂN SINH NĂM 2019 VÀ GIAO LƯU VĂN NGHỆ - THỂ DỤC THỂ THAO TẠI TRƯỜNG THPT BÌNH MINH

CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP – TUYỂN SINH NĂM 2019 VÀ GIAO LƯU VĂN NGHỆ - THỂ DỤC THỂ THAO TẠI TRƯỜNG THPT BÌNH MINH

Thứ Ba, 10:18 19/03/2019
LỄ KÝ THỎA THUẬN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ VỚI CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN THÙY ANH NINH BÌNH

LỄ KÝ THỎA THUẬN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ VỚI CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN THÙY ANH NINH BÌNH

Thứ Sáu, 11:00 15/03/2019
CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU VĂN HÓA - VĂN NGHỆ, THỂ DỤC - THỂ THAO GIỮA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ VÀ HỌC SINH CÁC TRƯỜNG THPT, TRUNG TÂM GDTX TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NINH BÌNH VÀ HUYỆN HOA LƯ

CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU VĂN HÓA - VĂN NGHỆ, THỂ DỤC - THỂ THAO GIỮA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ VÀ HỌC SINH CÁC TRƯỜNG THPT, TRUNG TÂM GDTX TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NINH BÌNH VÀ HUYỆN HOA LƯ

Thứ Tư, 08:37 13/03/2019
Thông tin tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2019

Thông tin tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2019

Thứ Ba, 08:46 12/03/2019
Điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2018 (đợt 1)

Điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2018 (đợt 1)

Thứ Sáu, 09:34 20/07/2018

Quy định về hồ sơ và mẫu phiếu đăng ký xét tuyển vào trường Đại học Hoa Lư 2018

Thứ Sáu, 09:32 20/07/2018
LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIÊM PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ

LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIÊM PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ

Thứ Hai, 16:49 16/07/2018

LỄ XƯỚNG DANH VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC NĂM 2018

Chủ Nhật, 15:00 01/07/2018
Trường Đại học Hoa Lư tuyển sinh 2018

Trường Đại học Hoa Lư tuyển sinh 2018

Thứ Tư, 16:58 11/04/2018