Hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Hoa Lư (2013 - 2023)

Trường Đại học Hoa Lư được thành lập ngày 09/4/2007 theo Quyết định số 409/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Bình. Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, Nhà trường luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước. Đặc biệt, ở lĩnh vực nghiên cứu khoa học trong 10 năm (2013-2023), hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ của Nhà trường đã đạt được những kết quả rất quan trọng, có đóng góp đáng kể vào việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực và hiệu quả kinh tế - xã hội của Nhà trường và địa phương.

1. Những kết quả nổi bật trong hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Hoa Lư giai đoạn 2013 - 2023

Trong thời gian từ năm 2013 - 2023, hoạt động khoa học và công nghệ đã được Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường quan tâm sâu sát. Trên cơ sở các quy định của Nhà nước về hoạt động khoa học và công nghệ, nhà trường đã ban hành các văn bản về hoạt động khoa học và công nghệ và liên quan đến hoạt động khoa học và công nghệ của giảng viên và sinh viên nhằm nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Hoa Lư.

Trong những năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về đội ngũ và cơ sở vật chất, song hoạt động nghiên cứu khoa học đã được nhà trường quan tâm chú trọng và đã thu được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp thiết thực vào công tác đào tạo, nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

1.1. Đối với hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên

Hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên được thực hiện với những nội dung và hình thức như: Đề xuất và thực hiện các đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình hoặc các đề tài do Nhà trường yêu cầu; nghiên cứu xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung chương trình đào tạo; biên soạn sách chuyên khảo, tài liệu tham khảo, tài liệu về đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra, đánh giá môn học; công bố kết quả nghiên cứu khoa học trên các Tạp chí khoa học trong và ngoài nước; viết bài, báo cáo tại các hội nghị, hội thảo khoa học trong và ngoài nước; viết bài đăng Thông báo khoa học, Tạp chí khoa học của Nhà trường; hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học; tham gia các cuộc thi sáng tạo và các hoạt động khác về khoa học và công nghệ do tỉnh Ninh Bình hoặc Trung ương tổ chức; ứng dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; gắn nghiên cứu khoa học và công nghệ với nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của Nhà trường.

Trong 10 năm qua, hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên đã có những tiến bộ vượt bậc so với giai đoạn trước. Điều đó được thể hiện:

Tổng hợp các công bố khoa học của giảng viên từ năm 2013-2023:

TT

Các loại công bố

Số lượng

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Tổng số (đến năm 2022)

1

Đề tài KH cấp Bộ, Tỉnh, Nhà nước *

1

1

1

1

2

1

0

1

1

0

9

2

Sáng kiến cấp tỉnh

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

3

Đề tài KH cấp trường

26

13

25

40

39

33

28

17

41

29

23

291

4

Sáng kiến cấp Trường

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

5

Sách, tài liệu giảng dạy - học

2

1

7

6

17

4

0

0

9

46

6

Tạp chí KH quốc tế

7

8

7

11

10

2

2

5

9

17

78

7

Tạp chí KH trong nước

4

16

15

73

47

67

45

45

88

68

468

8

Kỷ yếu hội thảo trong nước và quốc tế

0

3

3

18

16

21

6

0

5

15

87

9

Tạp chí/tập san của Trường

21

14

16

17

22

18

11

15

13

0

15

147

10

Giải thưởng KHCN

1

1

1

4

4

3

3

1

1

0

1

19

11

Hội nghị, hội thảo, báo cáo chuyên đề khoa học các cấp đã tổ chức

4

3

0

0

3

7

3

3

2

8

33

Tổng số công bố

64

61

69

171

149

169

102

88

160

146

CNT

1179

Ghi chú: * Đề tài do Trường Đại học Hoa Lư chủ trì (tính theo năm bắt đầu thực hiện)

(Nguồn: Phòng Đào tạo - Quản lý khoa học)

* Thứ nhất, đối với việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp, công bố các bài viết đăng tạp chí khoa học, kỷ yếu hội thảo khoa học.

Tính từ năm 2013 đến năm 2022, giảng viên Trường Đại học Hoa Lư đã thực hiện và tham gia thực hiện 9 đề tài cấp Bộ, Tỉnh, Nhà nước, 291 đề tài cấp cơ sở, 01 sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh. Năm 2017, giảng viên nhà trường tham gia với vai trò là chủ nhiệm đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu chế tạo và biến tính Graphene nhằm ứng dụng trong quang xúc tác và cảm biến” với sự tham gia của một số giảng viên Bộ môn Vật lý. Đề tài được nghiệm thu vào tháng 02 năm 2017. Ngoài ra, có giảng viên các bộ môn Toán học, Vật lý, Sinh học, Ngữ văn, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non đã tham gia là thành viên các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ Giáo dục và đào tạo. Thành công này đã nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, vị thế khoa học của Nhà trường dần được khẳng định.

Đặc biệt, đối với nhiệm vụ khoa học cấp Tỉnh của Nhà trường trong những năm gần đây được đánh giá cao có ý nghĩa lý luận và thực tiễn quan trọng, đóng góp to lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh như:

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu tiếng Anh dành cho hướng dẫn viên du lịch và xây dựng khóa học trực tuyến nâng cao năng lực giao tiếp tiếng Anh cho đội ngũ làm công tác du lịch ở Ninh Bình” do Trường Đại học Hoa Lư đề xuất được UBND tỉnh Ninh Bình được phê duyệt và cấp kinh phí thực hiện theo Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt Tổ chức chủ trì và phân bổ kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ cho các đề tài, dự án năm 2020; Hợp đồng số 13/ĐT-KHCN 2020 ngày 17/01/2020 giữa Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình và Trường Đại học Hoa Lư. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh của Trường Đại học Hoa Lư được các Hội đồng đánh giá nghiệm thu cao về tính mới, tính sáng tạo, giá trị khoa học và thực tiễn. Với các sản phẩm khoa học đã được thực hiện bao gồm các báo cáo kết quả thực hiện đề tài, 02 cuốn sách dành cho hướng dẫn viên tại điểm và người lao động tại các khu điểm và cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch (English for tourism workers; English for on-spot tour guides A guidebook of Ninh Binh Tourism), 03 bài báo đăng trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế (Journal of English Language Teaching and Apllied Linguistic, tạp chí Giáo dục); 02 khóa học trực tuyến về tiếng Anh du lịch trên CLS - hệ quản lý đào tạo theo công nghệ điện toán đám mây. Đề tài đã hoàn thành vượt mức các nội dung đã đăng ký theo thuyết minh đề tài, đảm bảo chất lượng của một đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh. Kết quả đánh giá đề tài xếp loại Xuất sắc và vinh dự được Hội đồng xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Hoa Lư tỉnh Ninh Bình lần thứ III (năm 2023) lựa chọn và tôn vinh với giải B hạng mục công trình Nghiên cứu khoa học.

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Tỉnh “Thực trạng và giải pháp phát huy giá trị văn hóa du lịch tỉnh Ninh Bình trong bối cảnh hội nhập quốc” thực hiện 24 tháng, từ tháng 01 năm 2021 đến tháng 11 năm 2022 của Trường Đại học Hoa Lư được Hội đồng đánh giá cao về tính mới, tính sáng tạo, giá trị khoa học và thực tiễn. Với các sản phẩm khoa học đã được thực hiện bao gồm các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, 01 Bộ tài liệu “Kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong hoạt động du lịch (Tài liệu tập huấn dành cho người dân và những người làm du lịch tại Ninh Bình), đã được xây dựng bao gồm đầy đủ các bước trong quy trình phát triển tài liệu giảng dạy; 01 sách chuyên khảo: “Văn hóa du lịch tỉnh Ninh Bình - Lý luận và thực tiễn”, Nxb Hà Nội, năm 2022, là tài liệu tham khảo hữu ích trong giảng dạy chuyên ngành Việt Nam học, Du lịch ở Trường Đại học Hoa Lư và cả những ai quan tâm đến du lịch Ninh Bình và 03 bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước. Nhiệm vụ đã hoàn thành vượt mức các nội dung đã đăng ký theo thuyết minh đề tài, đảm bảo chất lượng của một nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Tỉnh và được đánh giá, xếp loại Xuất sắc.

Theo số liệu thống kê, từ năm 2013 đến 2022 giảng viên Trường Đại học Hoa Lư đã công bố 78 bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế, trong đó có 39 bài thuộc danh mục tạp chí ISI, Scopus, chiếm 50% tổng số bài đăng; 468 bài báo công bố trên các tạp chí khoa học trong nước thuộc danh mục tính điểm của Hội đồng Giáo sư Nhà nước; 87 bài đăng toàn văn trong các kỷ yếu hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế; 147 bài viết trên Thông báo khoa học Nhà trường, và 46 đầu sách, tài liệu tham khảo. Kết quả thực hiện Nghiên cứu khoa học năm 2023 của cán bộ giảng viên nhà trường sẽ được cập nhật vào tháng 12.

Thành tích quan trọng trong nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên nhà trường phải kể tới các giải thưởng nghiên cứu khoa học. Cán bộ, giảng viên nhà trường đã có 06 công trình toán học được giải thưởng của Bộ Giáo dục - Đào tạo (công trình trọng điểm quốc gia về phát triển Toán học); 01 giải thưởng Hội nhà văn Việt Nam; 01 giải thưởng Trương Hán Siêu; 05 công trình được giải Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Ninh Bình và 02 công trình được giải thưởng khoa học và công nghệ Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình lần thứ II, III; 01 giải thưởng về Lao động sáng tạo của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.

* Thứ hai, hoạt động sở hữu trí tuệ.

Nhà trường quan tâm chú trọng triển khai thực hiện các văn bản của cấp trên về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ; phổ biến các vấn đề về sở hữu trí tuệ cho giảng viên, sinh viên: Luật sở hữu trí tuệ, đăng ký bản quyền, công nhận sản phẩm khoa học công nghệ… Giảng viên và sinh viên nhà trường đã thực hiện đúng quy định nộp lưu chiểu luận văn, luận án, đề tài nghiên cứu khoa học, tài liệu tham khảo, giảng dạy, khóa luận tốt nghiệp về thư viện; thực hiện đúng quy định hướng dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo trong các công bố khoa học.

* Thứ ba, công tác đào tạo và nâng cao trình độ cán bộ quản lý và nghiên cứu khoa học.

Nhà trường đã quan tâm tạo điều kiện cho các giảng viên học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ. Đồng thời, đã xây dựng và triển khai các văn bản chiến lược cũng như kế hoạch hàng năm nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, phục vụ cho chiến lược phát triển Trường, để từng bước nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường. Năm 2022 - 2023 đã có 40 giảng viên đăng ký đi học nghiên cứu sinh và đến nay đã có 21 giảng viên thi đỗ học tập nghiên cứu sinh ở các cơ sở đào tạo có uy tín trong nước; tham gia các hợp tác nghiên cứu ngắn hạn tại các cơ sở nghiên cứu mạnh trong nước.

* Thứ tư, về hợp tác trong hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ.

Nhà trường đã quan tâm từng bước hình thành các quan hệ hợp tác nghiên cứu giữa giảng viên Nhà trường và các nhà khoa học ở trường đại học, viện nghiên cứu lớn như: Đại học Thượng Hải, Đại Chungnam, Viện nghiên cứu quốc tế về khoa học Vật liệu (ITIMS) - Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Toán cao cấp....

* Thứ năm, xây dựng hệ thống thông tin về hoạt động khoa học và công nghệ.

Việc đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, trao đổi thông tin, lý luận luôn là vấn đề đòi hỏi bức thiết đối với nhà trường. Để góp phần đáp ứng nhu cầu đó, những năm qua, Nhà trường đã chủ động tổ chức xuất bản ấn phẩm Thông báo khoa học (Lưu hành nội bộ). Từ năm 2013 - 2021, Nhà trường đã xuất bản được 09 số với 147 bài viết của giảng viên, sinh viên và các cán bộ trong ngành để trao đổi kinh nghiệm, phổ biến kiến thức về công tác giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng lực lượng cán bộ, giảng viên trong các lĩnh vực khoa học Xã hội, Nhân văn, Tự nhiên, Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ… Trong năm 2022, Nhà trường đã hoàn thiện thủ tục hồ sơ xin cấp phép xuất bản Tạp chí Khoa học có chỉ số ISSN, hiện đã đi vào hoạt động xuất bản số đầu tiên vào tháng 6 năm 2023 với 15 bài viết của giảng viên trong và ngoài nhà trường.

Trung tâm Thư viện - Thiết bị tiếp tục được đầu tư phát triển phục vụ cho hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu của giảng viên và sinh viên, học sinh. Giảng viên, sinh viên vẫn sử dụng, truy cập khai thác nguồn học liệu số của Thư viện Nguyễn Thúc Hào - Đại học Vinh do Nhà trường mua quyền sử dụng từ năm 2020. Phần mềm quản lý người dùng để tra cứu, gia hạn thời gian mượn tài liệu thuận tiện tiếp tục được duy trì; rà soát, bổ sung, cập nhật giáo trình, sách tham khảo, tạp chí...

* Thứ sáu, các hoạt động khoa học khác.

Cùng với việc triển khai thực hiện các đề tài khoa học, trong những năm qua Nhà trường đã tổ chức các hội thảo khoa học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học như: “Ứng dụng các công cụ Edmodo và Google Forms vào giảng dạy, quản lý lớp học và kiểm tra đánh giá trong Trường Đại học Hoa Lư”; “Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”; “Nâng cao hiệu quả đào tạo theo học chế tín chỉ”. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài tỉnh (Hội Toán học Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình; Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Doanh nghiệp) tổ chức các hội thảo chuyên môn, chuyên ngành cho cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường như: “Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đến kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2006 đến nay”; “Đào tạo nguồn nhân lực gắn với phát triển Du lịch tỉnh Ninh Bình”; “Các chuyên đề Olympic Toán học”; “Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong Chương trình đào tạo giáo viên mầm non”; “100 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với Chủ nghĩa Mác - Lênin” (1920-2020)”, “Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên tiểu học trong trường Đại học Hoa Lư”... với sự tham gia của đông đảo giảng viên nhà trường. các trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học ở cơ sở đào tạo trong nước.

Hàng năm, Nhà trường đều tổ chức tuyên truyền ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5) và trao giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học và giảng viên hướng dẫn sinh viên đạt giải cao về nghiên cứu khoa học. Đồng thời, phát động phong trào thi đua nghiên cứu, học tập, lao động sáng tạo trong giảng viên và sinh viên, học sinh của Nhà trường.

1.2. Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong 10 năm (2013 -2023)

Bên cạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên, hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên luôn được Lãnh đạo nhà trường quan tâm, các khoa và giảng viên sát sao, khích lệ vì vậy hoạt động khoa học của sinh viên giai đoạn 2013-2023 đã thu được một số kết quả nhất định, được thể hiện ở một số hoạt động tiêu biểu như:

* Thứ nhất, đối với việc tổ chức hội nghị, câu lạc bộ của sinh viên.

Trong các năm học, nhà trường đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tổ chức các hội nghị trao đổi phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học cho sinh viên. Đây là mô hình để sinh viên học hỏi được các kinh nghiệm về hoạt động học tập và nghiên cứu khoa học từ giảng viên và bạn bè. Thông qua các nội dung thảo luận tại hội nghị về phương pháp học tập các môn cơ bản cũng như các môn chuyên ngành, sinh viên biết cách sắp xếp bố trí thời gian hợp lý dành cho học tập và thời điểm thích hợp để tự học, tập dượt nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, sinh viên còn được tham dự các buổi semina, báo cáo khóa luận tốt nghiệp, qua đó giúp sinh viên có được phương pháp trình bày, thuyết minh các đề tài và kết quả nghiên cứu khoa học.

Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Câu lạc bộ Tiếng Anh đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm như lễ hội Halloween, kỷ niệm ngày học sinh, sinh viên và tổ chức các trò chơi dân gian… nhằm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tiếng Anh, tạo dựng một sân chơi lành mạnh, sôi nổi và bổ ích để thu hút đông đảo sinh viên tham gia. Đây là một trong những hoạt động quan trọng giúp sinh viên rèn luyện và trau dồi kỹ năng, nghiệp vụ cũng như phẩm chất nghề nghiệp, nhất là kỹ năng nói, giao tiếp bằng tiếng Anh. Hoạt động này tạo nên một sân chơi bổ ích, ý nghĩa, khoa học, góp phần rèn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học trong Nhà trường hiện nay.

* Thứ hai, kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học do sinh viên thực hiện

Tổng hợp kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên từ năm 2013 - 2023:

Năm

Số đề tài được duyệt

Số đề tài được nghiệm thu

Số SV tham gia NCKH

Giải thưởng nghiên cứu khoa học cấp trường

2013

25

19

47

01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba, 03 giải khuyến khích.

2014

18

16

39

01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba, 03 giải khuyến khích.

2015

14

12

30

01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba, 01 giải khuyến khích.

2016

19

17

29

01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba, 03 giải khuyến khích.

2017

10

7

15

01 giải nhất, 02 giải nhì, 01 giải ba.

2018

13

11

18

01 giải nhất, 01 giải nhì, 03 giải ba.

2019

7

7

9

01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba, 01 khuyến khích.

2020

14

14

28

01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba, 02 khuyến khích.

2021

17

16

27

01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba, 02 khuyến khích.

2022

15

15

25

01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba, 02 khuyến khích.

2023

27

Chưa

nghiệm thu

77

179

134

344

(Nguồn: Phòng Đào tạo và Quản lý khoa học)

Nội dung các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên cơ bản đã đảm bảo đúng định hướng của nhà trường. Nội dung nghiên cứu mở rộng (có nghiên cứu chuyên sâu về chuyên ngành đào tạo, nghiên cứu liên quan đến hoạt động dạy học, nghiên cứu về văn học, văn hóa du lịch, lịch sử). Sản phẩm nghiên cứu về cơ bản đã thể hiện được sự đầu tư về thời gian, công sức, nỗ lực trong chắt lọc thông tin tư liệu để đưa ra những nhận định bước đầu về lĩnh vực nghiên cứu.

Bên cạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, để rèn luyện các kỹ năng mềm cho sinh viên trước khi ra trường, nhà trường còn tổ chức cho sinh viên tham gia chương trình ngoại khóa, giao lưu khởi nghiệp với các doanh nhân của Hiệp hội Du lịch, Hiệp hội Doanh nghiệp và lãnh đạo một số công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (Công ty cổ phần Dịch vụ du lịch Ninh Bình, Khách sạn Ninh Bình Legend, Công ty cổ phần Phương Đông du học Việt Hàn, Công ty TNHH một thành viên Luxer Việt Nam, Trung tâm dạy học Đức Việt).

2. Đánh giá chung về tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học trong việc nâng cao chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Hoa Lư

Thứ nhất, những thành quả của nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao vị thế của nhà trường, tạo tiền đề nâng cao chất lượng đào tạo. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội, giáo dục và đào tạo, được giảng viên ứng dụng vào trong thực tiễn giảng dạy, học tập ở nhà trường đem lại hiệu quả về giáo dục và đào tạo, bổ sung thêm tư liệu để cán bộ, giảng viên, sinh viên tham khảo, nghiên cứu. Đã có nhiều đề tài phục vụ trực tiếp cho công tác đào tạo, tuyển sinh, phát triển du lịch, nông nghiệp. Đây cũng là một trong các mục tiêu triển khai nghiên cứu khoa học của nhà trường (nghiên cứu khoa học phục vụ hoạt động giảng dạy và học tập).

Các giải thưởng đã khẳng định được năng lực nghiên cứu, sáng tạo của cán bộ, giảng viên. Góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Nhà trường trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học Tự nhiên, Xã hội, Nhân văn, Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ. Các kết quả nghiên cứu được ứng dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, tuyển sinh của nhà trường; đóng góp vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương Ninh Bình như: “Xây dựng phần mềm in bằng, chứng chỉ và quản lý thông tin văn bằng, chứng chỉ tại Trường Đại học Hoa Lư”; “Thực trạng tổ chức dạy học theo mô hình trường học mới (VNEN) ở một số trường tiểu học trên địa bàn Thành phố Ninh Bình”; “Nghiên cứu 25 năm phát triển của văn học địa phương Ninh Bình (1992 - 2017)”; “Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu tiếng Anh dành cho hướng dẫn viên du lịch và xây dựng khóa học trực tuyến nâng cao năng lực giao tiếp tiếng Anh cho đội ngũ làm công tác du lịch ở Ninh Bình”; “Thực trạng và giải pháp phát huy giá trị văn hóa du lịch tỉnh Ninh Bình trong bối cảnh hội nhập quốc” …

Việc tổ chức các hội thảo khoa học đã tạo được môi trường chia sẻ các kết quả, những vấn đề cần quan tâm nghiên cứu, mở rộng mối quan hệ hợp tác với các đối tác trong nghiên cứu, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Nhà trường trong nghiên cứu khoa học. Qua hội thảo khoa học, Nhà trường có căn cứ để đánh giá, nhận định về tình hình đội ngũ giảng viên, các điều kiện phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học nói chung và nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên nói riêng để từng bước hoàn thiện quy trình tổ chức cũng như rút kinh nghiệm, đề xuất các biện pháp triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

Trong thời gian tới nhà trường sẽ tăng cường hợp tác với các đơn vị trong và ngoài trường, khai thác các nguồn kinh phí khác nhau cho hoạt động nghiên cứu khoa học để đảm bảo có nguồn thu từ hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Thứ hai, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên - yếu tố quyết định chất lượng đào tạo của nhà trường. Nghiên cứu khoa học là một trong hai nhiệm vụ chính của giảng viên. Hoạt động này giúp giảng viên củng cố kiến thức chuyên môn, gắn lý luận với thực tiễn, bài giảng trở nên sinh động, phong phú, sâu sắc. Giảng viên có thể dùng chính sản phẩm của mình nghiên cứu ra để làm tài liệu tham khảo cho sinh viên trong quá trình giảng dạy. Việc tham gia các hội thảo khoa học, nhất là hội thảo khoa học quốc tế đã giúp cho giảng viên nâng cao kiến thức chuyên môn, củng cố và nâng cao năng lực ngoại ngữ, học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia, nhất là đối với các giảng viên trẻ.

Thứ ba, đối với sinh viên. Tham gia nghiên cứu khoa học, nhận thức của sinh viên được mở rộng, bước đầu họ nắm được phương pháp, cách thức tổ chức nghiên cứu, sắp xếp công việc, từng bước hình thành niềm tin và những phẩm chất, năng lực cần có của người nghiên cứu khoa học như tính kiên trì, trung thực, chính xác, thận trọng, tỉ mỉ… Nghiên cứu khoa học sẽ rèn luyện cho sinh viên khả năng tư duy sáng tạo, phân tích, phản biện, lôgic và các kỹ năng mềm khác (kỹ năng tổ chức, trình bày, kỹ năng sử dụng máy tính...) trên cơ sở làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm, từ đó tăng thêm sự hiểu biết, hình thành niềm tin và tình cảm đối với hoạt động nghiên cứu khoa học. Đồng thời, tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên được trao đổi, học hỏi kiến thức từ thực tế, giảng viên và bạn bè, đó cũng chính là hành trang quý báu, giúp sinh viên có thể thực hiện những nghiên cứu khoa học lớn hơn khi họ đi làm.

Có thể nói, trong giai đoạn 2013 - 2023, cùng với sự đổi mới của đất nước nói chung, hệ thống giáo dục nói riêng, Trường Đại học Hoa Lư đã có những bước tiến quan trọng trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Hoạt động khoa học và công nghệ đã được Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường quan tâm sâu sát. Các công bố khoa học của cán bộ, giảng viên đã góp phần quan trọng trong thực tiễn giảng dạy, học tập ở nhà trường đem lại hiệu quả về giáo dục và đào tạo, bổ sung thêm tư liệu để cán bộ, giảng viên, sinh viên tham khảo, nghiên cứu; có đóng góp quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, củng cố niềm tin của xã hội đối với nhà trường - Địa chỉ đỏ về giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo; sự phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi của các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; sự đồng lòng, đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm của tập thể lãnh đạo nhà trường, của cán bộ, giảng viên, người lao động và toàn thể học sinh, sinh viên, tin tưởng rằng: trường Đại học Hoa Lư sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, phát triển bền vững trong giai đoạn mới, phấn đấu trở thành trường đại học có uy tín trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ; có năng lực cạnh tranh và từng bước hội nhập với các trường đại học trong nước; xứng đáng là lựa chọn mới cho một thế hệ mới năng động để góp phần phục vụ cho sự phát triển kinh tế của đất nước nói chung và tỉnh Ninh Bình nói riêng./.

Ban biên tập

  • Thứ Năm, 15:55 16/11/2023

Tin tiêu điểm

NGÀNH DU LỊCH, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (MÃ NGÀNH: 7810101)

Thứ Tư, 09:58 09/11/2022

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (MÃ NGÀNH: 7340101)

Thứ Tư, 09:40 09/11/2022

NGÀNH KẾ TOÁN, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (MÃ NGÀNH: 7340301)

Thứ Tư, 09:38 09/11/2022

NGÀNH SƯ PHẠM LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (MÃ NGÀNH: 7140249)

Thứ Tư, 09:35 09/11/2022

NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (Mã ngành: 7140201)

Thứ Tư, 09:13 09/11/2022

Các bài đã đăng

Đại hội đại biểu Đoàn Trường Đại học Hoa Lư lần thứ VII nhiệm kỳ 2024–2027

Đại hội đại biểu Đoàn Trường Đại học Hoa Lư lần thứ VII nhiệm kỳ 2024–2027

Thứ Hai, 16:20 10/06/2024
Tổ chức huấn luyện lực lượng tự vệ trường Đại học Hoa Lư năm 2024

Tổ chức huấn luyện lực lượng tự vệ trường Đại học Hoa Lư năm 2024

Thứ Ba, 17:07 23/04/2024
Cuộc thi “Học sinh, sinh viên Trường Đại học Hoa Lư với ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp”, năm học 2023 – 2024

Cuộc thi “Học sinh, sinh viên Trường Đại học Hoa Lư với ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp”, năm học 2023 – 2024

Thứ Sáu, 10:40 19/04/2024
Tọa đàm “Cơ hội việc làm cho sinh viên kinh tế”

Tọa đàm “Cơ hội việc làm cho sinh viên kinh tế”

Thứ Ba, 11:00 16/04/2024
Trường Đại học Hoa Lư chúc Tết cổ truyền Bunpimay 2567 cho lưu học sinh Lào

Trường Đại học Hoa Lư chúc Tết cổ truyền Bunpimay 2567 cho lưu học sinh Lào

Thứ Hai, 10:54 15/04/2024
Hội thảo “Toán học và các ngành liên quan”

Hội thảo “Toán học và các ngành liên quan”

Thứ Bảy, 17:14 06/04/2024
Hội thi đấu thể dục thể thao cán bộ cán bộ giảng viên, nhân viên và sinh viên kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Hội thi đấu thể dục thể thao cán bộ cán bộ giảng viên, nhân viên và sinh viên kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Thứ Tư, 10:29 15/11/2023
Trường Đại học Hoa Lư nhận giải thưởng Khoa học và Công nghệ Hoa Lư lần thứ III

Trường Đại học Hoa Lư nhận giải thưởng Khoa học và Công nghệ Hoa Lư lần thứ III

Thứ Năm, 15:09 26/10/2023
Trường Đại Học Hoa Lư tiếp đón đoàn đại biểu các doanh nghiệp và trường học khu vực Kansai (Nhật Bản)

Trường Đại Học Hoa Lư tiếp đón đoàn đại biểu các doanh nghiệp và trường học khu vực Kansai (Nhật Bản)

Thứ Năm, 09:34 26/10/2023
Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo Nhà trường và sinh viên hệ chính quy năm học 2023 - 2024

Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo Nhà trường và sinh viên hệ chính quy năm học 2023 - 2024

Thứ Ba, 13:58 24/10/2023
Tọa đàm "Văn hóa ứng xử của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ chuyển đổi số và cách mạng công nghiệp 4.0"

Tọa đàm "Văn hóa ứng xử của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ chuyển đổi số và cách mạng công nghiệp 4.0"

Thứ Ba, 16:10 17/10/2023

TS chính quy3: 0938432640

TS chính quy2: 02293892701

TS chính quy1: 02293888296

G

TS VLVH 02293892700

G

TS VLVH 0936331567