Danh sách văn bản triển khai của nhà trường về tự đánh giá

TT

Tên Văn bản

Số/ngày tháng ban hành

Nơi ban hành

Ghi chú

1

Tập huấn toàn trường về hoạt động tự đánh giá năm hoc 2018 - 2019

123/KH-ĐHHL

14/08/2018

ĐHHL

2

Tập huấn về xây dựng, điều chỉnh CTĐT và Tự đánh giá CSGD năm học 2018 - 2019

219/KH-ĐHHL

13/12/2018

ĐHHL

  • Thứ Sáu, 09:28 22/02/2019

TS chính quy3: 0938432640

TS chính quy2: 02293892701

TS chính quy1: 02293888296

G

TS VLVH 02293892700

G

TS VLVH 0936331567