CÁC BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2019

/media/HUONG_DAN_DANH_GIA_PHAN_LOAI_CAN_BO,_VIEN_CHUC_NAM_2019_20191122081033458450.DOC

  • Thứ Sáu, 15:58 22/11/2019

TS chính quy: 0938432640

G

TS VLVH 0936331567