Giấy phép hoạt động tạp chí in và tạp chí điện tử

  • Thứ Bảy, 07:00 07/01/2023

TS chính quy3: 0938432640

TS chính quy2: 02293892701

TS chính quy1: 02293888296

G

TS VLVH 02293892700

G

TS VLVH 0936331567