LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH ĐỒNG CHÍ HIỆU TRƯỞNG

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH ĐỒNG CHÍ HIỆU TRƯỞNG VŨ VĂN TRƯỜNG

- Lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý, điều hành toàn bộ các mặt hoạt động của nhà trường theo chế độ thủ trưởng và theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Giáo dục & Đào tạo và trước pháp luật về các hoạt động của nhà trường.

- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển Nhà trường; công tác tổ chức, cán bộ; công tác tài chính, kế hoạch; công tác tổng hợp; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; công tác thanh tra, kiểm tra; công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng.

- Là chủ tài khoản của trường.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: phòng Tổ chức - Tổng hợp, phòng Tài vụ, phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, khoa Tự nhiên, khoa Ngoại ngữ - Tin học, trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.

- Trực tiếp báo cáo, tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Bộ Giáo dục & Đào tạo. Thường xuyên giữ mối liên hệ với các sở, ban, ngành của tỉnh.

- Ký các văn bản, tờ trình, báo cáo gửi Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Giáo dục & Đào tạo và các cấp quản lý; Ký ban hành các Quyết định của Nhà trường.

- Ủy quyền cho một đồng chí Phó Hiệu trưởng điều hành hoạt động của Nhà trường khi đi công tác vắng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Giáo dục & Đào tạo giao.

- Lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý, điều hành toàn bộ các mặt hoạt động của nhà trường theo chế độ thủ trưởng và theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Giáo dục & Đào tạo và trước pháp luật về các hoạt động của nhà trường.

- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển Nhà trường; công tác tổ chức, cán bộ; công tác tài chính, kế hoạch; công tác tổng hợp; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; công tác thanh tra, kiểm tra; công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng.

- Là chủ tài khoản của trường.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: phòng Tổ chức - Tổng hợp, phòng Tài vụ, phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, khoa Tự nhiên, khoa Ngoại ngữ - Tin học, trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.

- Trực tiếp báo cáo, tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Bộ Giáo dục & Đào tạo. Thường xuyên giữ mối liên hệ với các sở, ban, ngành của tỉnh.

- Ký các văn bản, tờ trình, báo cáo gửi Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Giáo dục & Đào tạo và các cấp quản lý; Ký ban hành các Quyết định của Nhà trường.

- Ủy quyền cho một đồng chí Phó Hiệu trưởng điều hành hoạt động của Nhà trường khi đi công tác vắng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Giáo dục & Đào tạo giao.

TS chính quy: 0938432640

G

TS VLVH 0936331567