LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH ĐỒNG CHÍ PHÓ HIỆU TRƯỞNG

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH ĐỒNG CHÍ PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHẠM QUANG HUẤN

- Giúp đồng chí Hiệu trưởng chỉ đạo các lĩnh vực: công tác học sinh, sinh viên; công tác xây dựng cơ sở vật chất; công tác hành chính, quản trị; công tác thư viện, thiết bị; công tác y tế, môi trường; công tác hoạt động ngoài giờ; Đoàn thanh niên; Hội sinh viên; Hội cựu chiến binh; Hội chữ thập đỏ.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: phòng Hành chính - Quản trị, phòng Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, trung tâm Thư viện - Thiết bị, ban Quản lý nội trú.

- Thay mặt Hiệu trưởng quản lý và điều hành các hoạt động của Nhà trường khi Hiệu trưởng đi vắng.

- Là người được ủy quyền ký thay chủ tài khoản khi chủ tài khoản đi vắng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

TS chính quy3: 0938432640

TS chính quy2: 02293892701

TS chính quy1: 02293888296

G

TS VLVH 02293892700

G

TS VLVH 0936331567