LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH ĐỒNG CHÍ PHÓ HIỆU TRƯỞNG

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH ĐỒNG CHÍ PHÓ HIỆU TRƯỞNG TẠ HOÀNG MINH

- Giúp đồng chí Hiệu trưởng chỉ đạo các lĩnh vực: công tác quản lý chất lượng; công tác tuyển sinh, đào tạo hệ vừa làm vừa học; công tác xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo hệ vừa làm vừa học; công tác liên kết đào tạo; công tác thông tin, tuyên truyền; Cổng thông tin điện tử trường;

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: phòng Quản lý chất lượng, khoa Văn hóa - Du lịch, khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non, khoa Giáo dục thường xuyên, Bộ môn Lý luận chính trị.

- Thay mặt Hiệu trưởng quản lý và điều hành các hoạt động của Nhà trường khi Hiệu trưởng và đồng chí Phạm Quang Huấn đi vắng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

TS chính quy3: 0938432640

TS chính quy2: 02293892701

TS chính quy1: 02293888296

G

TS VLVH 02293892700

G

TS VLVH 0936331567