LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH ĐỒNG CHÍ PHÓ HIỆU TRƯỞNG

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH ĐỒNG CHÍ PHÓ HIỆU TRƯỞNG NGUYỄN MẠNH QUỲNH

- Giúp đồng chí Hiệu trưởng chỉ đạo các lĩnh vực: công tác tuyển sinh, đào tạo hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học; công tác xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo hệ chính quy và vừa học vừa làm; công tác liên kết đào tạo; mở mới và điều chỉnh chương trình các ngành đào tạo; công tác khoa học - công nghệ; công tác thông tin, tuyên truyền; Thông báo khoa học; Cổng thông tin điện tử trường; Công đoàn trường.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: phòng Đào tạo - Quản lý khoa học, khoa Xã hội - Du lịch, khoa Nông lâm, khoa Kinh tế - Kỹ thuật, khoa Tiểu học - Mầm non, khoa Giáo dục thường xuyên, Bộ môn Giáo dục thể chất - Tâm lý, Bộ môn Lý luận chính trị.

- Thay mặt Hiệu trưởng quản lý và điều hành các hoạt động của Nhà trường khi Hiệu trưởng đi vắng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

TS chính quy: 0938432640

G

TS VLVH 0936331567