Hội sinh viên

Ban chấp hành Hội sinh viên (nhiệm kỳ 2014-2017)

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Đinh Thị Liên

Chủ tịch

2

Trương Ngọc Dương

Phó Chủ tịch

3

Nguyễn Thị Bích Dung

Phó Chủ tịch

TS chính quy3: 0938432640

TS chính quy2: 02293892701

TS chính quy1: 02293888296

G

TS VLVH 02293892700

G

TS VLVH 0936331567