Hội nghị sinh hoạt chính trị về chuyên đề “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất”

Chi bộ Bộ môn Giáo dục thể chất - Tâm lý tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề sinh hoạt chính trị về. “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất”.

Thực hiện Hướng dẫn số 38-HD/ĐU ngày 10 tháng 01 năm 2023 của BTV Đảng ủy Trường Đại học Hoa Lư về Triển khai thực hiện Chủ đề công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh. Chi bộ Bộ môn Giáo dục thể chất – Tâm lý trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Hoa Lư đã tổ chức Hội nghị chuyên đề sinh hoạt chính trị về “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất”.

Hội nghị sinh hoạt chuyên đề sinh hoạt chính trị về. “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất”

Việc triển khai chủ đề dưới hình thức: Sinh hoạt chuyên đề chi bộ, Bộ môn Giáo dục thể chất – Tâm lý. Đảm bảo đầy đủ các nội dung:

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Thị Hồng – Bí thư Chi bộ đã quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung của đợt sinh hoạt chính trị để cán bộ, đảng viên, giảng viên trong chi bộ Bộ môn Giáo dục thể chất – Tâm lý nhận thức đầy đủ về “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất”.

Tham dự hội nghị có toàn thể cán bộ, đảng viên, Bộ môn Giáo dục thể chất – Tâm lý.

Từ nội dung trên, các đồng chí đảng viên, giảng viên trong chi bộ đã tập trung thảo luận các nội dung về:

1.1. Về giữ vững kỷ cương:

Luôn tuân thủ và gương mẫu chấp hành nghiêm túc kỷ luật và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; rà soát, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện nghiêm nội quy, quy chế của Trường.

Thực hiện nghiêm các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính, về đạo đức văn hóa công vụ theo Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 05/9/2016 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước; Quyết định số 1847/QĐ-TTg, ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án văn hóa công vụ; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 26/5/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ khối về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng trong xây dựng và thực hiện văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp, giai đoạn 2021-2025”; Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 20/10/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ khối về “Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị”; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về kỷ luật, kỷ cương hành chính; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

1.2. Về tăng cường trách nhiệm:

Cán bộ, đảng viên nêu cao hơn nữa trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, thực hiện đầy đủ quy trình chuyên môn, nghiệp vụ công tác; hoàn thành nhiệm vụ, công việc được giao có chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ. Có ý thức xây dựng Bộ môn đoàn kết, vững mạnh; có tinh thần giúp đỡ, phối hợp với đồng nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Không lùi bước trước khó khăn, phức tạp trong công việc được giao; đem hết khả năng, trách nhiệm để phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ. Không để xảy ra sai sót do lỗi chủ quan. Tôn trọng, lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp.Tự giác nhận khuyết điểm về hậu quả, sai sót xảy ra trong giải quyết công việc do lỗi của bản thân. Kịp thời khắc phục những hậu quả, sai sót; không đùn đẩy, né tránh, đổ lỗi của mình cho người khác.

1.3. Về đổi mới, sáng tạo:

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện chuyển đổi số trong các hoạt động chuyên môn của Nhà trường.

Mỗi cán bộ, đảng viên, giảng viên phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, tích cực, chủ động, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

1.4. Về hiệu quả thực chất:

Riêng đối với mỗi cá nhân, phải có nhận thức và thái độ nghiêm túc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, không vì thành tích riêng mà bỏ qua những hạn chế, thiếu sót của bản thân; phải đánh giá đúng và phát huy hết trách nhiệm, năng lực công tác của bản thân trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trong thực hiện nhiệm vụ phải xác định trọng tâm, trọng điểm, giải quyết dứt điểm từng công việc. Có giải pháp khắc phục hạn chế, tháo gỡ khó khăn, phân tích kỹ để làm rõ nguyên nhân, phân định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để đề xuất giải pháp kịp thời, phù hợp, khả thi.

Thông qua việc triển khai chủ đề công tác năm 2023; giúp cán bộ, đảng viên, người lao động hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của các nội dung trong chủ đề; cấp ủy các chi bộ liên hệ thực tiễn của khoa, phòng, trung tâm và từng cá nhân để lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá và tổ chức thực hiện có hiệu quả trong năm 2023. Xác định những vấn đề nổi cộm, hạn chế, yếu kém của khoa, phòng, trung tâm về kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng kế hoạch thực hiện.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Thị Hồng, Bí thư Chi bộ, nhấn mạnh đến công tác “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất”của các cán bộ đảng viên chi bộ trong thời gian tới; đồng thời nhấn mạnh hơn nữa việc thường xuyên đưa nội dung chuyên đề vào các buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng gắn với chức trách, nhiệm vụ cụ thể của mỗi cá nhân và tăng cường công tác giám sát đảng viên để nâng cao chất lượng Chi bộ.