HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC CẤP BỘ MÔN NĂM HỌC 2022-2023

Thực hiện Kế hoạch số 116/KH-ĐHHL ngày 10 tháng 8 năm 2022 của Trường Đại học Hoa Lư về việc Tổ chức Hội nghị viên chức và lao động năm học 2022 - 2023, Bộ môn GDTC - Tâm lý đã tổ chức Hội nghị viên chức và lao động vào ngày 29/8/2022. Tham dự Hội nghị có đầy đủ cán bộ, giảng viên của Bộ môn.

Hội nghị viên chức và lao động là dịp quan trọng để các đồng chí cán bộ, viên chức trong bộ môn được nói lên suy nghĩ, nguyện vọng của bản thân cũng như của các tổ/nhóm chuyên môn, đồng thời đề xuất các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ môn trong năm học 2022 - 2023và đề xuất các giải pháp xây dựng phát triển Nhà trường.

Mở đầu Hội nghị, đồng chí Vũ Thị Hồng – Phó Trưởng Bộ môn – Phụ trách Bộ môn đã thông qua Kế hoạch số 116/KH-ĐHHL ngày 10 tháng 8 năm 2022 của Trường Đại học Hoa Lư về việc Tổ chức Hội nghị viên chức và lao động năm học 2022 – 2023; nêu rõ mục đích, nội dung của Hội nghị và yêu cầu đối với cán bộ, giảng viên trong quá trình tham gia hội nghị.

Hội nghị đã nghe đồng chí Phó Trưởng Bộ môn trình bày Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 và Dự thảo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 – 2023. Trên cơ sở đó, cán bộ, giảng viên đã thống nhất đưa vào nghị quyết để triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 – 2023.

HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC CẤP BỘ MÔN NĂM HỌC 2022-2023

Đồng thời, cán bộ, giảng viên trong Bộ môn đã kiến nghị với Nhà trường về việc quan tâm, tạo điều kiện để Bộ môn thực hiện tốt các nhiệm vụ; đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học mới, hướng tới xây dựng, phát triển Nhà trường.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo Báo cáo trình Hội nghị viên chức và lao động năm học 2022 – 2023 của Nhà trường.

Với tinh thần đoàn kết cao, phát huy những kết quả đạt được của năm học 2021 – 2022, khắc phục khó khăn trong năm học mới, toàn thể cán bộ, giảng viên trong Bộ môn quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2022 – 2023.

Các bài đã đăng